AKTUÁLNĚ: PŘIJÍMÁME PŘIHLÁŠKY DO KURZU


Popis kurzu

Kurz se orientuje na získání komplexních praktických dovedností a teoretických znalostí z oblasti práce s třídním kolektivem a prevence rizikového chování. Frekventanti kurzu projdou sérií teoretických přednášek a praktických seminářů (workshopů) zaměřených na témata z oblasti práce se skupinou – třídním kolektivem a oblasti primární prevence rizikového chování.

Kurz se zaměřuje zejména na předání dovedností práce s komunikací a tvorbou pozitivního klimatu ve skupině – školní třídě, nedílnou součástí kurzu je také osvojení si práce s psychosociálními technikami. V kurzu jsou frekventantům předkládány interaktivní psychosociální techniky s prvky zážitkové pedagogiky. Psychosociální techniky jsou doporučovanou metodou v práci se skupinou a efektivní primární prevenci. Vzhledem k prvku interaktivity tyto techniky rozvíjejí osobnost účastníků, formují jejich názory a postoje, rozvíjejí sociální dovednosti jednotlivých účastníků, napomáhají stmelování skupin, nácviku kooperace v menších i větších skupinách apod. Techniky používané v rámci kurzu jsou konkretizovány v tabulce obsahové náplně u jednotlivých témat. Lektoři kurzu získali vzdělání v práci s těmito technikami prostřednickým specializačního studia v primární prevenci a mají dlouholetou praxi v používání těchto technik v práci se skupinami a školními třídami.

Cíle kurzu

Cílem kurzu je rozšířit a prohloubit znalosti a dovednosti frekventantů a získat nové kompetence v oblastech práce s kolektivem, prevence rizikového chování, práce na příznivém klimatu skupiny – třídy, školy.

Frekventant kurzu se po jeho absolvování bude (vždy za současného využití svých specifických kompetencí v rámci zařízení působnosti a za využití své pregraduální kvalifikace, tj. možnost a schopnost reakce je u každé konkrétní kategorie jiná):

  • orientovat v jednotlivých typech rizikového chování (agresivita, šikana, kyberšikana, adiktologická tématika, poruchy příjmu potravy a další).
  • vědět, jak účinně předcházet projevům jednotlivých typů rizikového chování a kam odkázat pro další intervenci, když se s některým typem rizikového chování u jednotlivce nebo ve skupině setká.
  • znát systém primární prevence a jednotlivých typů programů primární prevence a schopen určit, který z daných typů se pro skupinu – třídu hodí.
  • schopen pracovat na vytvoření a udržování příznivého sociálního klimatu skupiny/třídy/školy/školského zařízení.
  • mít specifické dovednosti k rozvoji komunikace ve skupině.
  • mít specifické dovednosti k rozvoji kooperace ve skupině.

Cílová skupina

Kurz je určen pro pracovníky škol a školských zařízení (učitele základních škol, středních škol, konzervatoří, vyšších odborných škol a škol (tříd) samostatně zřízených pro děti, žáky a studenty se speciálními vzdělávacími potřebami; vychovatele; speciální pedagogy; psychology; pedagogy volného času; asistenty pedagoga; lektory primárně preventivních programů).

Akreditace

Kurz je akreditován v rámci MŠMT programů dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků
(pod č. j. MSMT – 10522/2020-2-367).

Rozsah kurzu

80 hodin rozdělených do 5 bloků.

Cena kurzu

17 000,- Kč

Termíny kurzu

27. – 28. 1. 2023

24. – 25. 2. 2023

24. 3. – 25. 3. 2023

dva termíny budou doplněny!

Místo konání kurzu

Kurz se bude konat v prostorách Programů primární prevence, Prev-Centrum, z.ú., Meziškolská 1120/2, 169 00 Praha 6.

Lektoři kurzu

Vedoucí lektorky kurzu

Mgr. et Mgr. Markéta Šídová, Mgr. Tereza Nikodymová

Administrativní zajištění kurzu

Mgr. Tereza Nikodymová

Podrobná anotace a přihláška do kurzu

V případě dotazů se obracejte na Mgr. Terezu Nikodymovou
e-mail: vedouci.prevence@prevcentrum.cz, tel.: 284 684 224.