Vzdělávací kurz všeobecné primární prevence rizikového chování je určen pro začínající lektory primární prevence, kteří mají zájem o práci s žáky základních škol a studenty středních škol v oblasti primární prevence užívání návykových látek a dalších forem rizikového chování. Počet účastníků je 12–25 osob.

Kurz se skládá z úvodního týdenního, převážně teoreticky zaměřeného semináře a ze dvou třídenních prakticky zaměřených seminářů v rozsahu 100h.  Po absolvování kurzu pracují lektoři na základních školách a středních školách v rámci  programu všeobecné primární prevence. Na kurz navazuje pravidelné vzdělávání – metodické vedení, porady, semináře, supervize, intervize. Při realizaci vzdělávacího kurzu je kladen důraz na teoretickou připravenost lektorů v oblasti problematiky rizikového chování, ale i na praktické dovednosti práce s dětmi a mládeží v kontextu školské všeobecné primární prevence.