Substituční program buprenorfinem je komplexní forma substituční ambulantní léčby. Medicínskou složku – preskripci buprenorfinu – zajišťují spolupracující zdravotnická zařízení, program Prev-Centrum, z.ú., Ambulantní léčba zajišťuje složku psychosociální.

Garantem programu je MUDr. Zuzana Škodová

KDO SE NA NÁS MŮŽE OBRÁTIT?

  • klienti starší 18 let, závislí na opiátech, s motivací abstinovat od nelegálních návykových látek, event. alkoholu
  • klienti starší 18 let užívající Subutex (nebo jiný přípravek s účinnou látkou buprenorfin) nelegálně, mimo lékařský dohled, kteří mají zájem o substituční léčbu a motivaci k léčbě
  • klienti starší 18 let závislí na opiátech, kteří docházejí do substituční léčby v některém ze spolupracujících zdravotnických zařízení

JAK SUBSTITUČNÍ LÉČBA PROBÍHÁ?

V současné době je psychosociální složka substituční léčby v Prev-Centrum, z.ú. ohraničena dobou 1 rok. Po úvodním zmapování potíží a potřeb klienta si stanovuje každý klient svoje cíle, které směřují ke stabilizaci jeho životní situace. Tyto cíle si stanovuje klient ve spolupráci se svým garantem v Individuálním plánu. Jedná se o cíle zejm. v oblastech: užívání substitučního preparátu a dalších návykových látek, zdravotní stav, zaměstnání, sociální oblast, volný čas a vztahy.

Součástí programu je sociální poradenství a vstupní psychiatrické vyšetření, v indikovaných případech s navazující psychiatrickou péčí. Klient může v případě potřeby využít služby poradenství pro rodiče a blízké osoby, případně rodinnou terapii.

Preskripce substitučního preparátu je zajišťována spolupracujícími lékaři.

KARDINÁLNÍ PRAVIDLA:

  1. Zákaz manipulace s návykovou látkou v prostorách Prev-Centrum, z.ú. a okolí.
  2. Zákaz násilného chování v zařízení.
  3. Zákaz nošení a manipulace se zbraněmi v zařízení
  4. Zákaz ničení nebo zcizování majetku Prev-Centrum, z.ú., ostatních klientů nebo terapeutů.

Zdravotní služby:

Individuální a skupinová psychoterapie, rodinná terapie, psychologické vyšetření – komplexní, cílené, psychiatrické vyšetření pro klienty programu.

Poskytovatel zdravotních služeb Prev-Centrum, z.ú. nepožaduje od klientů písemný informovaný souhlas u žádné jím poskytované zdravotní služby v souladu s §34 Zákona č. 372/2011 Sb. O zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování.

Sociální služby:

Individuální poradenství, sociální poradenství, poradenství pro blízké uživatelů návykových látek, informační servis, telefonické poradenství, internetová poradna

UKONČENÍ LÉČBY:

K ukončení spolupráce v rámci psychosociální složky substituční léčby dochází zpravidla po dosažení cílů stanovených v dohodě o spolupráci (terapeutický kontrakt), a to na základě dohody mezi klientem a pracovníkem.

V případě, že klient neplní podmínky kontraktu nebo se mu dlouhodobě nedaří naplňovat cíle individuálního plánu, je s ním spolupráce ukončena předčasně a je odkázán na jiné zařízení, které lépe odpovídá potížím klienta: např. rezidenční léčbu, nízkoprahový substituční program či služby harm reduction.

OBJEDNÁNÍ NA KONZULTACI:

Kdykoliv v provozních hodinách na tel. č. 233 355 459, 777 161 138, event. emailem na adrese: ambulance@prevcentrum.cz.

CENA SLUŽEB:

Konzultace v rámci následné péče jsou klientům poskytovány bezplatně. Substituční preparát buprenorfin hradí v plné výši klient.

KAPACITA SLUŽBY:

30 klientů