UNCLE

Program UNCLE je skupinový sociálně terapeutický program pro dospívající ve věku 14 až 17 let, kteří se z různých důvodů dopustili spáchání trestné činnosti, dostali se do konfliktu se zákonem nebo opakovaně porušují společenské normy.

Dospívajícím je nabídnut bezpečný prostor, kde mohou sdílet svá témata s vrstevníky. Práce se skupinou dospívajících, je založena na interakci mezi jednotlivými členy, kde lze využít přirozené skupinové dynamiky s účelem nácviku komunikačních a sociálních dovedností či asertivnímu jednání, dávání a přijímání zpětných vazeb. Odborný tým využívá také prvků motivačních rozhovorů, poskytuje klientům podporu, motivuje k pozitivním sebehodnotám jako jsou zájem a péče o své zdraví, pěstování blízkých vztahů, sebeuvědomování a informuje také o dopadech a důsledcích rizikových chování ve společnosti.    

Jednotlivá setkání jsou zaměřená na různá témata jako jsou přátelé a volný čas, rodina a role, právní povědomí, rozhodování a konflikty, emoce, závislostní chování, násilí a agresivita, digitální technologie, šikana a kyberšikana apod.

Pracovníci spolupracují také s Útvarem prevence Městské policie hlavního města Prahy za účelem seznámení se zákonným rámcem různých druhů rizikového chování.

Cíle programu

  • předcházet vzniku a rozvoji rizikového chování a trestního jednání
  • pracovat na osobním rozvoji a sociálních dovednostech
  • naučit se pozitivnímu vnímání sebe sama a svého okolí
  • aktivizovat dospívající k plnění životních úkolů a každodenních povinností
  • podporovat začleňování dospívajících do skupin vrstevníků i do společnosti
  • motivovat ke zodpovědnosti a větší samostatnosti
  • podporovat klienta ke změně životního stylu směrem k pozitivní životní orientaci

Program je poskytován bezplatně.

Vstup do programu

S žádostí o vstup do programu se na nás může obrátit zákonný zástupce dítěte či dospívající sám. Do programu klienty může navrhovat také vysílající organizace (kurátor pro mládež, školní metodik prevence, výchovný poradce, školní psycholog, probační a mediační služba, soudy, policie a partnerské sociální služby).

Setkávání v programu

Délka trvání programu: 12 týdnů

Frekvence setkávání:

  • 1 x týdně ve čtvrtek skupinové setkání v prostorách Prev-Centrum, z.ú., Nízkoprahové služby
  • 1 x za 14 dní individuální konzultace s klientem, v délce trvání cca 50 minut
  • 1 vstupní a 1 výstupní konzultace s klientem a jeho zákonným zástupcem