Co je UNCLE

Program UNCLE je skupinový sociálně terapeutický program pro mladé lidi ve věku od 14 do 17 let, kteří se nacházejí v konfliktním vztahu ke své osobě, svému zdraví, druhým, spolužákům, rodině, škole, zaměstnání, společenským normám, zákonu. V konkrétních případech je možné domluvit i individuální podobu programu, která může skupinové formě předcházet nebo na ni navazovat. Pracovníci týmově spolupracují s Útvarem prevence Městské policie hlavního města Prahy.

Cíle programu

 • předcházení vzniku a rozvoji rizikového chování a trestního jednání
 • aktivizace k prosociálním činnostem, k plnění životních úkolů a každodenních povinností
 • začleňování mládeže do skupin vrstevníků i do společnost
 • motivace k odpovědnosti a větší samostatnosti

Program je poskytovaný zdarma.

 • aktivizace k prosociálním činnostem, k plnění životních úkolů a každodenních povinností
 • začleňování mládeže do skupin vrstevníků i do společnosti
 • motivace k odpovědnosti a větší samostatnosti

Vstup do programu

S ústní nebo písemnou žádostí o vstup do programu se na nás obrací mladý člověk sám, jeho zákonný zástupce a vysílající organizace (kurátor pro mládež, školní metodik prevence, výchovný poradce, školní psycholog, probační a mediační služba, soudy, policie a partnerské sociální služby).

Setkávání v programu

Délka trvání programu: 16 týdnů

Frekvence setkávání:

 • 1 x týdně ve čtvrtek od 16:30-18:30, Prev-Centrum, z.ú.
 • 1 x měsíčně v sobotu nebo v neděli s pracovníky městské policie, v délce trvání cca 5 hodin, mimo prostory Prev-Centrum, z.ú.
 • 2 x měsíčně individuální konzultace s klientem, v délce trvání cca 1 hodina, Prev-Centrum, z.ú.
 • 1 vstupní a 1 výstupní konzultace s klientem a jeho zákonným zástupcem