Projekt je zaměřen na děti a dospívající, kteří se z různých důvodů dostávají do konfliktních situací se zákonem či dobrými mravy nebo svým životním stylem či sociálním statusem k takovémuto jednání inklinují a nemají zvnitřněné dovednosti/schopnosti respektovat autority v širším kontextu (jednotlivec – rodina – školní třída – společnost).

Cílem tohoto projektu je komplexní práce s dospívajícími tak, aby byl klient schopen nahlédnout rizikové chování a uvědomit si jeho případné i faktické dopady na sebe i své okolí. Účastí ve skupině s dalšími vrstevníky formou řízené diskuze, konkrétních vybraných aktivit dle tématu a edukace získává kompetence k tomu vést svůj život bez rizikového kriminálního chování. Přidanou hodnotou je také práce dospívajících s pracovníky prevence Městské policie hl. města Prahy, kteří zprostředkovávají náhled na protizákonné jednání/chování „z pohledu druhé strany“, působí na dospívající výchovně a přibližují podstatu své práce s důrazem na prevenci.

Stěžejním cílem tohoto programu je motivovat mladé lidi ke změně stávajícího životního stylu směrem k pozitivní orientaci a životu bez společensky nepřijatelného chování, a pracovat na jejich osobnostním, sociálním a morálním rozvoji s důrazem na prevenci kriminálního jednání, avšak stále v kontextu podstatných témat pro dospívající. Podstatným cílem je také umožnit/zprostředkovat zážitkovou cestou témata, která jsou denně kolem nás.

Žádost o vstup do programu

Program je realizován nad rámec aktivit poskytovaných v rámci NZDM, rozšiřuje možnosti podpory a péče o děti, přicházející pro sociálně nepříznivou situaci. Do programu jsou zařazeni klienti, kteří mají zájem se účastnit a kteří dodržují definovaná základní pravidla.

Kritéria pro přijetí do programu

  • klient je ve věku 10 – 18 let
  • souhlas zákonného zástupce s účastí na programu mimo sídlo ústavu
  • podpis závazných pravidel chování
  • klient je schopen komunikovat v českém jazyce

Kontraindikace

  • psychický či fyzický stav vyžadující primárně jinou formu pomoci, případně hospitalizaci (v takovém případě je vždy nabídnout/předán kontakt na jinou službu),
  • duševní onemocnění psychotického charakteru

Co v rámci projektu s dětmi realizujeme

  • přednáška/seminář na vybrané téma měsíce
  • projekt – společná tvorba klientů na konkrétní téma
  • výlet nebo exkurze po Praze v kontextu vybraného tématu

Témata pro rok 2024:

Závislosti kolem nás (01/24), Právní povědomí (02/24), Extremismus a jeho dopady (03/24), Emoce (04/24), Násilí a agrese (05/24), Sebepéče (06/24), Kamarádství, vztahy, toxické vztahy (07/24), Relaxace a odpočinek vs. Stres (08/24), Zodpovědně v elektronickém světě (09/24), Intimita (10/24), Konflikty a jejich řešení (11/24), Já a moje rodina (12/24).

Pro více informací sledujte FB Prev-Centrum, z.ú. nebo volejte na tel. +420 777 161 133.