Pro koho je program určen?

Programy jsou určeny pro běžné kolektivy mateřských škol, které nevykazují zvýšenou míru výskytu rizikového chování.

Cílovou skupinou jsou děti výhradně předškolních tříd mateřských škol v Praze a Středočeském kraji.

Jak program probíhá a co je potřeba?

Administrativně je program domlouván s koordinátory služby na níže uvedené e-mailové adrese. Po vyřízení administrativních náležitostí koordinátor služby škole přiřadí vhodného odborně proškoleného lektora, s nímž se škola individuálně domlouvá na vhodných termínech realizace preventivních bloků.

Program je realizován přímo v mateřské škole. Každý program se skládá z minimálně tří po sobě jdoucích bloků, každý blok v délce 1 x 60 minut. Bloky jsou realizovány v týdnech bezprostředně za sebou, maximálně pak s odstupem 14 dní, aby byla zajištěna návaznost jednotlivých setkání. S kolektivem pracuje vždy jeden lektor.

Program je veden interaktivní formou, opírá se vždy o pohádku nebo příběh, na jehož základě se pomocí dalších pomůcek a diskuse vysvětlují potřebná fakta o vybrané tématice.

Mateřské školy si mohou vybírat z široké nabídky témat, která jsou uzpůsobena věku dětí. Na první setkání doporučujeme zvolit téma Ve zdravém těle zdravý duch, na které další témata navazují.  Další témata vybírá mateřská škola z nabídky dle vlastního uvážení.

Na každém bloku všeobecné primární prevence je nezbytná přítomnost pedagoga. Před blokem i po něm je nezbytné realizovat krátkou konzultaci s pedagogem, který lektora informuje o aktuálním stavu třídy a specificích žáků a lektor s ním může konzultovat cíle a obsah bloku a následně jeho výstupy.

Nezbytné je, aby vedení školy bylo informováno o realizaci programu a zajistilo vhodné podmínky pro jeho realizaci – tedy především umožnit účast třídního učitele na každém bloku a v době před a po něm pro možnost realizace krátkých konzultací.

V závěru spolupráce v každém pololetí škola dostává souhrnnou závěrečnou zprávu ze všech realizovaných preventivních bloků.

Program není diagnostický ani intervenční, v případě, že lektoři a pedagogové naznají, že potřeby třídy přesahují rámec všeobecné primární prevence, škola se může obrátit na koordinátory služby pro domluvu programu selektivní primární prevence.

Cíle programu

  • Podpořit zdravý životní styl předškolních dětí
  • Seznámit děti s různými formami rizikového chování a jeho důsledky
  • Seznámit děti s možnostmi předcházení a řešení důsledků rizikového chování

Tematická nabídka

Kdo program zajišťuje?

Lektory programu jsou absolventi vyšších odborných a vysokých škol humanitního zaměření (zejm. oborů speciální pedagogika, sociální práce, sociální pedagogika, psychologie a adiktologie), kteří mají zkušenosti s prací s předškolními dětmi a absolvují zaškolení pro lektory všeobecné primární prevence v MŠ v rozsahu 24 hodin. V průběhu spolupráce jsou lektoři dále vzděláváni a to formou intervizí, hospitací, metodických setkání a tematických přednášek.

Co, když potřebujeme intervenci?

Pokud vnímáte, že program všeobecné primární prevence není pro některý kolektiv dětí dostatečný a potřebujete zajistit program selektivní primární prevence (intervenční program), zacílený na konkrétní rizikové jevy v dané skupině, neváhejte nás kontaktovat. Intervenční programy poskytujeme na základě specifické domluvy s mateřskou školou.

Cena intervenčního programu činí 7 000,- Kč a program sestává z dvou setkání. 1. setkání zahrnuje konzultaci s třídním pedagogem v délce 60 minut před programem, náslech lektorky při běžné činnosti pedagoga s třídou v délce 1 x 45 minut. 2. setkání zahrnuje setkání s třídním kolektivem v délce 2 x 45 minut pod vedením lektorky, konzultaci s třídním pedagogem v délce 60 minut po programu.

Kontakt

Pokud máte jakékoli dotazy týkající se programu nebo máte zájem program objednat, neváhejte a obraťte se na nás na tel. číslech 242 498 335, 776 619 505 nebo na e-mailu vedouci.prevence@prevcentrum.cz.

Ceník