Pro koho je program určen?

Programy jsou určeny pro běžné kolektivy mateřských škol, které nevykazují zvýšenou míru výskytu rizikového chování.

Cílovou skupinou jsou děti předškolních tříd mateřských škol v Praze a Středočeském kraji.

Jak program probíhá?

Program je realizován přímo v mateřské škole. Každý program se skládá z minimálně tří po sobě jdoucích bloků, každý blok v délce 2 x 45 minut (v případě domluvy lze realizovat v délce 1 x 45 minut za sníženou cenu). Bloky jsou realizovány v týdnech bezprostředně za sebou, maximálně pak s odstupem 14 dní, aby byla zajištěna návaznost jednotlivých setkání. S kolektivem pracuje vždy jeden lektor.

Program je veden interaktivní formou, opírá se vždy o pohádku nebo příběh, na jehož základě se pomocí dalších pomůcek a diskuse vysvětlují potřebná fakta o vybrané tématice.

Mateřské školy si mohou vybírat z široké nabídky témat programů, která jsou uzpůsobena věku dětí. Na první setkání doporučujeme zvolit téma Ve zdravém těle zdravý duch, na které další témata navazují.  Další témata vybírá mateřská škola z nabídky dle vlastního uvážení.

Z každého realizovaného bloku jsou vyhotovovány zprávy, které mateřská škola obdrží e-mailem. Před zahájením programu proběhne informativní schůzka s vedením mateřské školy a koordinátorkou projektu nad harmonogramem preventivních aktivit. Třídní učitel informuje lektora před vstupem do třídy o aktuální situaci ve třídě.

Cíle programu

  • Podpořit zdravý životní styl předškolních dětí
  • Seznámit děti s různými formami rizikového chování a jeho důsledky
  • Seznámit děti s možnostmi předcházení a řešení důsledků rizikového chování

Tematická nabídka

Kdo program zajišťuje?

Programy realizuje kmenový tým pracovníků Prev-Centrum, z.ú.Programy primární prevence tvořený pedagogyadiktology a psychology. Všichni pracovníci se pravidelně účastní odborných supervizí, pod vedením supervizora s akreditací ČIS a EAS, seminářů a odborných konferencí v oblasti primární prevence a dalších kurzů a výcviků (specializační studium pro ŠMP, kurz krizové intervence, kurz rodinného poradenství, psychoterapeutický výcvik, apod.).

Kontakt

Pokud máte jakékoli dotazy týkající se programu nebo máte zájem program objednat, neváhejte a obraťte se na nás na tel. číslech 242 498 335, 776 619 505 nebo na e-mailu vedouci.prevence@prevcentrum.cz.

Ceník