Pro koho je program určen?

Program je určen třídním kolektivům od 3. tříd do 9. tříd základních škol a příslušných ročníků víceletých gymnázií a všem ročníkům středních škol, které jsou ve vyšší míře ohroženy rizikovým chováním, případně se rizikové chování v kolektivu již objevuje.

V rámci programu nejčastěji řešíme témata týkající se vztahových potíží mezi spolužáky, nepříznivé sociální klima, kázeňské potíže, neschopnost spolupracovat, problematické vztahy mezi žáky/studenty a učiteli, užívání návykových látek a další rizikové chování.

Jak program probíhá?

Program je zaměřen na diagnostiku potíží v třídním kolektivu a spolupráci při jejich řešení.

Programy realizujeme ve dvou formách:

Komplexní program selektivní primární prevence

 • Úvodní konzultace s třídní/m učitelem/kou (60 minut).
 • Úvodní mapovací setkání se třídou (2x 60 minut nebo 3x 45 minut dle místa konání),
 • Tři návazná setkání se třídou (každé setkání 2x 60 minut nebo 3x 45 minut dle místa konání),
 • Zpracování závěrečné zprávy z programu.
 • Závěrečná konzultace s třídní/m učitelem/kou (60 minut).

Základní program selektivní primární prevence

 • Úvodní konzultace s třídní/m učitelem/kou (60 minut).
 • Úvodní mapovací setkání se třídou (2x 60 minut nebo 3 x 45 minut dle místa konání).
 • Zpracování závěrečné zprávy z programu.
 • Závěrečná konzultace s třídní/m učitelem/kou (60 minut).

S třídním kolektivem pracuje vždy dvojice zkušených lektorů, kteří mají odpovídající vzdělání a několikaletou zkušenost s prací se skupinou. Setkání probíhají primárně v prostorech Prev-Centrum, z.ú. Po domluvě lze realizovat i v prostorech školy.

Intervenční program je realizován interaktivní formou, žáci se do realizace programu aktivně zapojují, ovlivňují obsah i průběh jednotlivých setkání. Stávají se tak aktivními realizátory změn ve třídě a přebírají v adekvátní míře zodpovědnost za průběh a výsledek programu. Třída je chápána jako celek, v němž probíhají skupinové procesy a funguje skupinová dynamika. Na problém je nahlíženo jako na záležitost celé skupiny, nikoli jednotlivců.

Pro zvýšení efektivity programu je nutné aktivní zapojení třídního učitele a v některých případech i vedení školy či celého učitelského sboru.

Cíle programu

 • Napomáhat při diagnostice a řešení potíží v třídním kolektivu.
 • Zvyšovat pozitivní sociální klima v třídním kolektivu a přispět k rozvoji pozitivních vztahů mezi spolužáky.
 • Rozvíjet psychosociální dovednosti žáků a studentů – schopnost navazovat přátelské vztahy s vrstevníky, efektivně s nimi komunikovat a spolupracovat, schopnost být citlivý k pocitům či potřebám druhých atd.
 • Předcházet výskytu šikany ve škole, případně přispět k jejímu efektivnímu řešení.
 • Předcházet rozvoji dalších forem rizikového chování.
 • Podporovat komunikaci mezi žáky a pedagogy.
 • Cílem programu není označení žáků jako „problémových“, ale naopak jejich integrace, zvýšení tolerance mezi žáky a posílení soudržnosti skupiny, případně podpora pozitivního vztahu mezi žáky a třídním učitelem.

Odborná způsobilost programu

Program selektivní primární prevence je certifikován MŠMT pod číslem 03/19/2/CE. Dokumenty ke stažení zde: Certifikát Selektivní primární prevence; Rozsah certifikace Selektivní primární prevence.

Programy realizuje kmenový tým pracovníků Prev-Centrum, z.ú., Programy primární prevence tvořený pedagogy, adiktology a psychology. Všichni pracovníci se pravidelně účastní odborných supervizí, pod vedením supervizora s akreditací ČIS a EAS, seminářů a odborných konferencí v oblasti primární prevence a dalších kurzů a výcviků (specializační studium pro ŠMP, kurz krizové intervence, kurz rodinného poradenství, psychoterapeutický výcvik, apod.).

Kontakt

Pokud máte jakékoli dotazy týkající se programu nebo máte zájem program objednat, neváhejte a obraťte se na nás na tel. číslech 242 498 335, 776 619 505 nebo na e-mailu vedouci.prevence@prevcentrum.cz.

Ceník