Pro koho je program určen?

Intervenční programy určené třídním kolektivům, které jsou ve vyšší míře ohroženy rizikovým chováním, případně se rizikové chování v kolektivu již objevuje.

Pro žáky od 3. tříd základních škol a studenty středních škol

V rámci programu nejčastěji řešíme témata týkající se vztahových potíží mezi spolužáky, nepříznivé sociální klima, kázeňské potíže, neschopnost spolupracovat, problematické vztahy mezi žáky a učiteli, užívání návykových látek a další rizikové chování.

Jak program probíhá?

Program je zaměřen na diagnostiku potíží v třídním kolektivu a spolupráci při jejich řešení. Počet setkání je závislý na obtížnosti řešeného problému a na konkrétní situaci ve třídě. Standardně program zahrnuje 4 setkání. Délka jednoho setkání je 120 minut.

Se třídním kolektivem pracuje vždy dvojice zkušených lektorů, kteří mají odpovídající vzdělání a několikaletou zkušenost s prací se skupinou. Setkání probíhají obvykle v prostorách Prev-Centrum, z.ú. Po domluvě lze realizovat i v prostorech školy.

Intervenční program je realizován interaktivní formou, žáci se do realizace programu aktivně zapojují, ovlivňují obsah i průběh jednotlivých setkání. Stávají se tak aktivními realizátory změn ve třídě a přebírají v adekvátní míře zodpovědnost za průběh a výsledek programu.  Třída je tedy chápána jako celek, v němž probíhají skupinové procesy a funguje skupinová dynamika. Na problém je tedy nahlíženo jako  na záležitost celé skupiny, nikoli jednotlivců.

Pro zvýšení efektivity programu je nutné aktivní zapojení třídního učitele a v některých případech i vedení školy či celého učitelského sboru.

Cíle programu

  • napomáhat při diagnostice a řešení potíží v třídním kolektivu
  • zvyšovat pozitivní sociální klima v třídním kolektivu a přispět k rozvoji pozitivních vztahů mezi spolužáky
  • rozvíjet psychosociální dovednosti žáků a studentů – schopnost navazovat přátelské vztahy s vrstevníky, efektivně s nimi komunikovat a spolupracovat, schopnost být citlivý k pocitům či potřebám druhých atd.
  • předcházet výskytu šikany ve škole, případně přispět k jejímu efektivnímu řešení
  • předcházet rozvoji dalších forem rizikového chování
  • podporovat komunikaci mezi žáky a pedagogy
  • cílem programu není označení žáků jako “problémových”, ale naopak jejich integrace, zvýšení tolerance mezi žáky a posílení soudržnosti skupiny, případně podpora pozitivního vztahu mezi žáky a třídním učitelem

Odborná způsobilost programu

Program selektivní primární prevence je certifikován MŠMT pod číslem 05/14/2/CE

Pokud máte jakékoli dotazy týkající se programu, nebo máte zájem program objednat, určitě neváhejte a obraťte se na nás.