Pro koho je program určen?

Program je určen třídním kolektivům od 3. tříd do 9. tříd základních škol a příslušných ročníků víceletých gymnázií a všem ročníkům středních škol, které jsou ve vyšší míře ohroženy rizikovým chováním, případně se rizikové chování v kolektivu již objevuje.

V rámci programu řešíme témata týkající se vztahových potíží mezi spolužáky, nepříznivé sociální klima, neschopnost spolupracovat, užívání návykových látek a další rizikové chování.

Cíle programu

 • Napomáhat při diagnostice a řešení potíží v třídním kolektivu.
 • Zvyšovat pozitivní sociální klima v třídním kolektivu a přispět k rozvoji pozitivních vztahů mezi spolužáky.
 • Rozvíjet psychosociální dovednosti žáků a studentů – schopnost navazovat přátelské vztahy s vrstevníky, efektivně s nimi komunikovat a spolupracovat, schopnost být citlivý k pocitům či potřebám druhých atd.
 • Předcházet výskytu šikany ve škole, případně přispět k jejímu efektivnímu řešení.
 • Předcházet rozvoji dalších forem rizikového chování.
 • Podporovat komunikaci mezi žáky a pedagogy.
 • Cílem programu není označení žáků jako „problémových“, ale naopak jejich integrace, zvýšení tolerance mezi žáky a posílení soudržnosti skupiny, případně podpora pozitivního vztahu mezi žáky a třídním učitelem.

Jak program probíhá?

Program je zaměřen na diagnostiku potíží v třídním kolektivu a spolupráci při jejich řešení. Zahájení spolupráce obvykle iniciuje školní metodik prevence, následuje úvodní konzultace s třídním pedagogem.

Programy realizujeme ve dvou formách:

Komplexní program selektivní primární prevence

 • Úvodní konzultace s třídní/m učitelem/kou (60 minut).
 • Úvodní mapovací setkání se třídou (2x 60 minut nebo 3x 45 minut dle místa konání),
 • Tři návazná setkání se třídou (každé setkání 2x 60 minut nebo 3x 45 minut dle místa konání),
 • Zpracování závěrečné zprávy z programu.
 • Závěrečná konzultace s třídní/m učitelem/kou (60 minut).

Základní program selektivní primární prevence

 • Úvodní konzultace s třídní/m učitelem/kou (60 minut).
 • Úvodní mapovací setkání se třídou (2x 60 minut nebo 3 x 45 minut dle místa konání).
 • Zpracování závěrečné zprávy z programu.
 • Závěrečná konzultace s třídní/m učitelem/kou (60 minut).

S třídním kolektivem pracuje vždy dvojice zkušených lektorů, kteří mají odpovídající vzdělání a několikaletou zkušenost s prací se skupinou.

Setkání probíhají primárně v prostorech Prev-Centrum, z.ú. Po domluvě lze realizovat i v prostorech školy.

Intervenční program je realizován interaktivní formou, žáci se do realizace programu aktivně zapojují, ovlivňují obsah i průběh jednotlivých setkání. Stávají se tak aktivními realizátory změn ve třídě a přebírají v adekvátní míře zodpovědnost za průběh a výsledek programu. Třída je chápána jako celek, v němž probíhají skupinové procesy a funguje skupinová dynamika. Na problém je nahlíženo jako na záležitost celé skupiny, nikoli jednotlivců.

Co je nezbytné vědět, než program objednáte?

Pro zvýšení efektivity programu je nutné aktivní zapojení třídního učitele a v některých případech i vedení školy či celého učitelského sboru. S třídním učitelem před samotným zahájením spolupráce probíhá úvodní konzultace, na které se rozhodne, zda je daná třída pro program indikována. Na úvodní konzultaci je klíčové, aby byl co nejkonkrétněji popsán problém a kýžené změny, aby lektoři mohli specificky zacílit intervenci. Třídní učitel musí s lektory po dobu realizace programu intenzivně komunikovat (komunikace o aktuálním dění, konkrétních projevech rizikového chování, změnách ve třídě a nad nově vzniklými situacemi, které mají nebo mohou mít vliv na vztahy a chování žáků ve třídě – např. nový žák, aktuální spory mezi žáky, porušení školního řádu). Bez aktivní účasti třídního učitele při konzultacích i při samotném preventivním bloku není možné program realizovat.

Vedení školy musí být o realizaci programu dobře informováno, aby umožnilo zapojenému pedagogovi účastnit se všech setkání, konzultací, vstupní a výstupní schůzky. Je také potřeba, aby v případě realizace programu v prostorech školy byla zajištěna vhodná místnost pro realizaci samotného preventivního bloku, ale také místnost pro nerušenou konzultaci s třídním pedagogem.

Třída je živý mechanismus, který se proměňuje a proto program nemůže zajistit „trvalou bezproblémovost třídy“. S třídou je nezbytné pracovat kontinuálně i po ukončení realizace programu (např. formou třídnických hodin), aby bylo dosaženo trvalejších změn a zlepšilo se klima třídy. Program selektivní prevence tyto změny může pedagogovi pomoci vhodně nastartovat.

Žáci musejí být předem seznámeni s programem a jeho možným přínosem, čímž se může zvýšit jejich ochota se do změny aktivně zapojit.

Vysoká míra nekázně a špatné vztahy s autoritami nepatří mezi rizikové chování, jsou otázkou nastavování hranic ze strany školy. Program také není zacílen na řešení problémů/chování jednotlivce či jeho rodinného prostředí. V takovém případě můžeme poskytnout poradenství učiteli.

V případě, že se ve třídě, pro kterou objednáváte program selektivní primární prevence, objevuje šikana, není možné program realizovat. Škola musí nejprve řádně prošetřit šikanu dle metodického pokynu MŠMT a až po učinění všech nezbytných kroků je možné realizovat program selektivní primární prevence.

S jakými zakázkami se na nás školy například obracejí?

„Od září bude ze stávajících dvou pátých tříd jedna šestá. Chci žákům pomoci zvládnout takovou změnu co nejsnáze…“

„Rád(a) bych pomohl(a) žákům, kterým se změní třídní učitel(ka)…“

„Mám ve třídě děti se specifickými potřebami, rád(a) bych posílil(a) schopnost žáků tolerovat ostatní členy skupiny, snáz komunikovat i přes různé postoje, neubližovat si…“

„Žáci v mé třídě se ponižují, ubližují si. Chci s nimi začít systematicky pracovat na odstranění takového chování… “

„Dostal(a) jsem třídu po odchodu kolegyně. Chci pomoc rozkrýt vztahy ve třídě, abych mohl(a) jako třídní se třídou efektivně pracovat…“

„Klima v naší třídě se zhoršilo, chci tomu porozumět, potřebuji vhled někoho zvenčí…“

„Potřeboval(a) bych s žáky probrat téma sexuality, v naší třídě se s tímto tématem setkáváme častěji a nevíme, jak si s tím poradit.“

„Žáci v mé třídě experimentují s návykovými látkami, potřeboval(a) bych, aby s nimi toto téma někdo probral.“

Odborná způsobilost programu

Program selektivní primární prevence je certifikován MŠMT pod číslem 03/19/2/CE. Dokumenty ke stažení zde: Certifikát Selektivní primární prevence; Rozsah certifikace Selektivní primární prevence.

Programy realizuje kmenový tým pracovníků Prev-Centrum, z.ú., Programy primární prevence tvořený pedagogy, adiktology a psychology. Všichni pracovníci se pravidelně účastní odborných supervizí, pod vedením supervizora s akreditací ČIS a EAS, seminářů a odborných konferencí v oblasti primární prevence a dalších kurzů a výcviků (specializační studium pro ŠMP, kurz krizové intervence, kurz rodinného poradenství, psychoterapeutický výcvik, apod.).

Kontakt

Pokud máte jakékoli dotazy týkající se programu nebo máte zájem program objednat, neváhejte a obraťte se na nás na tel. číslech 242 498 335, 776 619 505 nebo na e-mailu vedouci.prevence@prevcentrum.cz.

Ceník