KDO SE NA NÁS MŮŽE OBRÁTIT?

Klienti se zkušeností užívání návykových látek, kteří absolvovali ambulantní nebo pobytovou léčbu (i nedokončenou)

Klienti, kteří absolvovali ambulantní léčbu v Prev-Centrum, z.ú. a chtějí pokračovat v následné péči

Klienti se zkušeností užívání návykových látek, kteří začali abstinovat sami bez předchozí léčby

CÍLE PROGRAMU

Prevence relapsu v návaznosti na dosavadní drogovou zkušenost klienta (posilování sebekontroly, předcházení rizikovým situacím, podpora klienta v abstinenci)

Podpora klienta v úspěšném zvládání běžných životních situací (zlepšení sociálních dovedností)

Podpora klienta v jeho osobnostním růstu

Práce na udržení a rozvíjení pozitivních změn, které nastaly v průběhu předchozí léčby

JAK PROGRAM VYPADÁ?

Program je dobrovolný – sám klient se rozhoduje, zda do léčebného programu vstoupí, nebo ne. Zároveň jsou dána základní pravidla, se kterými je klient seznámen hned v úvodu spolupráce.

O indikaci do programu rozhoduje tým Prev-Centrum, z.ú., Ambulantní léčba, na základě 5 vstupních setkání nebo na základě předešlé účasti klienta v některém z ambulantních programů.

Následná péče probíhá formou individuálních nebo skupinových poradenských/terapeutických konzultací. Délka programu je 12 měsíců. V případě skupinové formy je vyžadována abstinence od jakýchkoli forem hazardního hraní, sázení, či jiných forem behaviorálních závislostí, dále také od všech psychoaktivních návykových látek mimo cigarety, kávu a čaj, a to po celou dobu účasti v programu. Abstinence může být ověřována namátkovou dechovou zkouškou nebo toxikologickým vyšetřením z moči. S případným relapsem se v programu pracuje jak v rámci individuálních konzultací, tak v rámci skupinové psychoterapie.

Zdravotní služby:

Individuální a skupinová psychoterapie, rodinná terapie, psychologické vyšetření – komplexní, cílené, psychiatrické vyšetření pro klienty programu

Poskytovatel zdravotních služeb Prev-Centrum, z.ú. nepožaduje od klientů písemný informovaný souhlas u žádné jím poskytované zdravotní služby v souladu s §34 Zákona č. 372/2011 Sb. O zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování.

Sociální služby:

Individuální poradenství, sociální poradenství, poradenství pro blízké uživatelů návykových látek, informační servis, telefonické poradenství, internetová poradna

KARDINÁLNÍ PRAVIDLA

  1. Zákaz manipulace s návykovou látkou v prostorách Prev-Centrum, z.ú. a okolí.
  2. Zákaz násilného chování v zařízení.
  3. Zákaz nošení a manipulace se zbraněmi v zařízení
  4. Zákaz ničení nebo zcizování majetku Prev-Centrum, z.ú., ostatních klientů nebo terapeutů.

UKONČENÍ LÉČBY

Řádné ukončení:

U individuální následné péče dochází k ukončení spolupráce zpravidla po dosažení cílů stanovených v dohodě o spolupráci (terapeutický kontrakt), a to na základě dohody mezi klientem a pracovníkem. U skupinové formy následné péče se předpokládá ukončení po roce docházení do skupiny, přičemž během této doby klient prochází dvěma předem danými doléčovacími fázemi. V takovémto případě je docházení klienta zakončeno malým rituálem. Po ukončení je klientovi umožněn další kontakt se zařízením v podobě individuální terapie max. 6 měsíců, nebo navštěvování skupiny v omezené míře 1x za měsíc.

Ukončení ze strany klienta:

Klient má právo ukončit svou účast v programu dle vlastní vůle. O svém rozhodnutí informuje svého terapeuta.

Ukončení ze strany Prev-Centrum, z.ú., Ambulantní léčba:

Prev-Centrum, z.ú., Ambulantní léčba ukončuje s klientem spolupráci v následujících případech:

  1. porušení některého z kardinálních pravidel
  2. klient není dlouhodobě schopen abstinovat v ambulantních podmínkách
  3. klient překročil maximální možný povolený počet absencí
  4. klient jiným způsobem nespolupracuje

OBJEDNÁNÍ NA KONZULTACI

Kdykoliv v provozních hodinách na tel. 233 355 459 nebo 777 161 138

CENA SLUŽEB

Konzultace v rámci ambulantní léčby jsou klientům poskytovány bezplatně