Skupina drog:  Halucinogeny/kanabinoidy

Konopné drogy se většinou řadí mezi halucinogeny, ale jejich účinky se od účinků jiných halucinogenů liší: halucinace jako takové nejsou časté, spíše dochází ke zkreslenému vnímání času a prostoru nebo ke změnám myšlení (záleží ovšem také na velikosti dávky). I proto je možné pohlížet na konopné drogy jako na samostatnou skupinu látek. Tak jako u jiných halucinogenů je významný set (duševní rozpoložení jedince při užití látky) a setting (okolní podmínky – výběr místa intoxikace, spoluuživatelé apod.). Ovlivnění průběhu intoxikace setem a settingem je zásadní, protože vhodné podmínky mohou přispět k očekávanému příjemnému zážitku, nevhodné naopak k hororovému průběhu intoxikace – tzv. bad trip.

Účinná látka: Syntetické kanabinoidy (SK) jsou strukturně rozmanitou skupinou nových psychoaktivních látek, které jsou zaměřeny na endokanabinoidní systém. Tyto látky mají vyšší afinitu ke kanabinoidním receptorům (CBR) než 9-tetrahydrokanabinol (9-THC), hlavní psychoaktivní látka v konopí, a vyvolávají řadu účinků, které se podobají, ale jsou intenzivnější a více krátkodobé než účinky 9-THC.

Chemická struktura syntetických kanabinoidů  je nejednotná. Nejčastěji se objevují SK s jednou ze tří skupin struktury: deriváty tetrahydrobenzochromenu, deriváty naftylinolu a deriváty cyklohexylfenolu.

Původ: První SK pochází z roku 1964. Jednalo se o syntetickou verzi 9-THC navrženou společností Gaoni & Mechoulamem. Následovala syntéza dalších SK, která měla pomoci pochopit, jak endokanabinoidní systém reguluje kritické biologické procesy, což vedlo k objevu kanabinoidních receptorů v 80. letech 20. století.

V nedávné době vedlo hledání účinnějších a legálnějších alternativ konopí ke vzniku několika SK, jejichž rekreační užívání začalo v polovině 90. let 20. století. SK dominovaly na trhu s novými psychoaktivními látkami v letech 2009-2019, s tím, že v letech 2014-2018 se počet nových SK, které se dostávaly na trh ročně, snižoval. Přesto bylo od roku 2008 ve členských státech EU zjištěno celkem 209 druhů syntetických kanabinoidů, což spolu se syntetickými katinony představuje přibližně 60 % celkového počtu detekovaných nových psychoaktivních látek zabavených v roce 2019. V Evropě jsou SK nejoblíbenější mezi populací ve věku 15-34 let.

Vzhled: V čisté formě jsou SK obvykle popisovány jako bílé nebo nažloutlé krystalické jemné prášky bez zápachu, s nízkou rozpustností ve vodě a vysokou rozpustností v nepolárních organických rozpouštědlech a alifatických alkoholech (např. ethanol, methanol, aceton, isooktan, ethylacetát, acetonitril). Jejich strukturu lze obecně rozdělit do čtyř hlavních prvků: jádro, ocas, linker, a prstenec/spojená skupina, jak je znázorněno na obrázku.

Účinky žádoucí:

Účinky nežádoucí: Mezi pozorované krátkodobé nežádoucí účinky SK patří nauzea, zvracení, křeče, tachykardie, zvýšení krevní tlak, agitovanost a psychomotorický neklid. Při užití SK se může objevit také paranoia a bludy, a výrazná úzkost a sebevražedné myšlenky.V pozorovaných případech veškeré popisované negativní účinky odezněly po několika hodinách. V některých výjimečných případech byly po užití SK pozorovány velmi závažné dopady, jako mrtvice, epileptický záchvat, infarkt myokardu, poškození ledvin, toxická psychóza nebo dlouhotrvající zvracení.

Způsob užívání: SK jsou obvykle rozpuštěny v organickém rozpouštědle (např. aceton, metanol) a nastříkány nebo nasypány se rostlinné materiály (např. meduňka, máta, tymián). SK se obvykle kouří (např. pomocí dýmky/vodní dýmky nebo papírových či elektronických cigaret), ale mohou být také perorálně požívány ve formě tablet, prášků a bylinných nálevů. Mechanismy, které jsou základem farmakologického působení a toxikologických účinků SK, zůstávají i nadále nedostatečně prozkoumány. To je obzvláště znepokojivé, protože užívání SK je stále více spojováno se závažnými intoxikacemi a úmrtími, což představuje celosvětový problém v oblasti veřejného zdraví.

Jak uvádíme výše, SK jsou konzumovány především inhalací (tj. kouřením). To vede k rychlé absorpci v plicních sklípcích, což má za následek rychlé dosažení maximální koncentrace v krvi a nástup účinků (v řádu minut), a rychlý pokles koncentrace na méně než desetinu vrcholové koncentrace během následujících 3 hodin. Ačkoli SK mohou být konzumovány také ve formě infuzí, jejich perorální podání není příliš časté, což je pravděpodobně vysvětleno nestejnoměrnou absorpcí vlastní tomuto způsobu podání, která závisí na mnoha faktorech (např. přítomnost/nepřítomnost potravy v žaludku, pH žaludku, first-pass efekt). Důkazů pro použití intravenózní cesty podání je stále málo, ačkoli je možné, že vysoce rizikoví jedinci si někdy SK aplikují injekčně.

Hlavní rizika: SK jsou obvykle rozpuštěny v organickém rozpouštědle (např. aceton, metanol) a nastříkány nebo nasypány se rostlinné materiály, aniž by bylo uvedeno jaké a v jakém množství. Poté se prodávají bez jakékoli kvality nebo kontroly množství a v atraktivních obalech s lákavými názvy (např. Spice, K2), většinou přes internet. Tyto bylinné směsi mohou obsahovat neznámé molekuly nebo jiné nedovolené či škodlivé látky (např. koupelové soli, extázi, rodenticidy), které mohou dále přispívat ke vzniku jejich nepříznivých účinků. V souvislosti se syntetickými kanabinoidy bylo zaznamenáno několik hromadných otrav, včetně několika úmrtí.

Stejně jako na jiné kanabinoidy, i na SK vzniká tolerance vedoucí k potřebě neustále zvyšovat dávku k dosažení stejného účinku. Tolerance na SK se vyvíjí poměrně rychle, a je spojena s vysokým rizikem vzniku závislosti.

Intoxikace: Syntetické kanabinoidy jsou mnohem účinnější než přírodní konopí, protože působí jako plní antagonisté na kanabioidních receptorech. Společně s dlouhým poločasem rozpadu mohou vést k prodlouženému psychoaktivnímu účinku.

Odvykací stav: Odvykací stav se u SK prokazatelně vyskytuje, vzhledem k vyšší vazebné afinitě SK ke kanabinoidním receptorům se abstinenční příznaky u denních uživatelů mohou objevit již po 15 minutách od posledního užití. Závažnost odvykacího stavu odpovídá množství denně užitého SK. Mezi běžné abstinenční příznaky patří bažení, bolest hlavy, silná úzkost, nespavost, nevolnost a zvracení, ztráta chuti k jídlu. Mezi závažné abstinenční příznaky patří epileptické záchvaty, tachykardie a dušnost.

Detekovatelnost: Použití testování na přítomnost SK z krve a/nebo moči se nedoporučuje vzhledem k omezenému koncentračnímu rozsahu těchto testů a strukturální variabilitě SK, a vzhledem k rychlému metabolismu těchto látek v těle, při kterém často vznikají metabolity, které nejsou touto metodou detekovatelné. Nejefektivnější metodou detekce SK je LC-MS (kapalinová chromatografie s hmotnostní spektrometrií).

Zdroje:

European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction (EMCDDA) (2017). Perspectives on drugs: synthetic cannabinoids in Europe. Report, EMCDDA, Official Journal of European Union, Lisbon

European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction (EMCDDA) (2021). European drug report 2021: trends and developments. Report, EMCDDA, Official Journal of European Union, Lisbon

Roque-Bravo, R., Silva, R.S., Malheiro, R.F., Carmo, H., Carvalho, F., da Silva, D.D. & Silva, J.P. (2023). Synthetic Cannabinoids: A Pharmacological and Toxicological Overview. Annual Review of Pharmacology and Toxicology; 63,187-209.

Patočka, J. & Kuča J (2011). Syntetické kannabinoidy a „spice drugs“. Psychiatrie, 15(3), 140–144.

Schneir, A.B. & Baumbacher, T. (2012). Convulsions Associated with the Use of a Synthetic Cannabinoid Product. Journal of Medical Toxicology, 8(1), 62–64.

Zimmermann, U.S., Winkelmann, P.R., Pilhatsch, M., Nees, J.A., Spanagel, R. & Schulz, K. (2009). Withdrawal phenomena and dependence syndrome after the consumption of “spice gold“. Deutsches Ärzteblatt International; 106(27), 464–467.

Cooper, Z.D. (2016). Adverse Effects of Synthetic Cannabinoids: Management of Acute Toxicity and Withdrawal. Current Psychiatry Reports;18(5), 52.

Patočka, J. & Plucar, B. (2021, 15. prosince). Syntetické kannabinoidy na drogové scéně. http://www.toxicology.cz/modules.php?name=News&file=print&sid=1212.