Etický kodex programu Prev-Centrum, z.ú., Ambulantní léčba

 1. Etické zásady obecně

1.1
Sociální, psychologická a zdravotní péče je založena na hodnotách demokracie a lidských práv, které jsou vyjádřeny ve Všeobecné deklaraci lidských práv Spojených národů, v Úmluvě o právech dítěte a v Právech pacientů WHO. Dále se řídí zákony tohoto státu, které se od uvedených kodexů odvíjejí.

1.2
Člen týmu programu Prev-Centrum, z.ú., Ambulantní léčba ctí jedinečnost každého člověka bez ohledu na jeho původ, etnickou příslušnost, mateřský jazyk, věk, zdravotní stav, sexuální orientaci, ekonomickou situaci, náboženské a politické přesvědčení  bez ohledu na to, jak se podílí na životě celé společnosti.

1.3
Mezi základní hodnoty řadíme právo jedinců na soukromí, důvěrnost, sebeurčení a autonomii. Tyto principy se uplatňují v přístupu ke klientům a musí být v souladu nejen s profesionálními povinnostmi, ale i se zákonem.

1.4
Právo každého jedince na seberealizaci je zpochybnitelné, pokud dochází k omezení takového práva u druhých osob.

1.5
Člen týmu programu Prev-Centrum, z.ú., Ambulantní léčba usiluje o zajištění maximální odborné úrovně, přičemž poskytuje pouze ty služby, které odpovídají standardům léčebné péče pro ambulantní zařízení v oblasti prevence a léčby závislostí a individuálním kompetencím jednotlivých pracovníků.

1.6
Součástí etického přístupu je dobrá vůle pomáhat na základě znalostí, dovedností a zkušeností jednotlivcům, skupinám a komunitám při jejich rozvoji a při řešení konfliktů se společností.

1.7
Profesionální odpovědnost má prioritu před osobními zájmy.

 1. Etické zásady ve vztahu ke klientům

2.1
Člen týmu programu Prev-Centrum, z.ú., Ambulantní léčba respektuje klienta jako rovnocenného partnera se všemi občanskými právy a povinnostmi, včetně jeho zodpovědnosti za své zdraví.

2.2
Člen týmu programu Prev-Centrum, z.ú., Ambulantní léčba jedná tak, aby chránil důstojnost a lidská práva klientů.

2.3
Člen týmu programu Prev-Centrum, z.ú., Ambulantní léčba pomáhá se stejným úsilím a bez jakékoliv formy diskriminace všem klientům. Chrání klientova práva na soukromí a důvěrnost jeho sdělení. Data a informace požaduje s ohledem na potřebnost při zajištění služeb, které mají být klientovi poskytnuty a informuje jej o jejich potřebnosti a použití. Žádnou informaci o klientovi neposkytuje bez jeho souhlasu. Pokud použije získané informace (např. ke studijním aj. účelům – kazuistiky, statistické zpracování, zprávy pro instituce), vždy garantuje anonymitu osobních údajů.

2.4
Člen týmu programu Prev-Centrum, z.ú., Ambulantní léčba je povinen zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, které se dozvěděl v souvislosti se svým působením v Prev-Centrum, z.ú. a které se vztahují ke klientům. Této povinnosti jej může zbavit pouze klient nebo jeho zákonný zástupce písemným prohlášením. I v tomto případě je však pracovník programu Prev-Centrum, z.ú., Ambulantní léčba povinen zvážit zachování mlčenlivosti, pokud je to v zájmu klienta. Tím nejsou dotčena příslušná ustanovení trestního řádu a povinnost vypovídat před orgány činnými v trestním řízení.

2.5
Člen týmu programu Prev-Centrum, z.ú., Ambulantní léčba hledá možnosti, jak zainteresovat klienty do řešení jejich problémů.

2.6
Člen týmu programu Prev-Centrum, z.ú., Ambulantní léčba se musí snažit zajistit, udržet a rozvíjet svou profesionální kompetenci, která obsahuje další vzdělávání včetně supervize; uvědomovat si a zachovávat hranice vlastních kompetencí.

2.7
Jakákoliv forma zneužití klienta je proviněním proti profesionální kompetenci a je vážným porušením pracovních povinností. Odpovědnost za to leží výhradně na konkrétním pracovníkovi programu Prev-Centrum, z.ú., Ambulantní léčba.

 1. Etické zásady ve vztahu k zaměstnavateli

3.1
Člen týmu programu Prev-Centrum, z.ú., Ambulantní léčba plní odpovědně své povinnosti vyplývající ze závazků vůči svému zaměstnavateli.

3.2
Zaměstnavatel vytváří takové podmínky, které umožňují členům pracovního týmu programu Prev-Centrum, z.ú., Ambulantní léčba závazky přijmout a uplatňovat je v souhlasu s tímto kodexem.

3.3
Člen týmu programu Prev-Centrum, z.ú., Ambulantní léčba se snaží ovlivňovat pracovní postupy s ohledem na co nejvyšší úroveň poskytovaných služeb.

3.4
Při své práci je každý pracovník reprezentantem Prev-Centrum, z.ú.. Jeho vystupování nesmí žádným způsobem poškozovat dobrou pověst Prev-Centrum, z.ú..

3.5
Pracovník Prev-Centrum, z.ú. nesmí využívat k vlastnímu prospěchu informace, které získává ve své práci.

3.6
Pokud se pracovník Prev-Centrum, z.ú. při výkonu své práce dostane do jakéhokoliv střetu zájmů, je povinen s tímto seznámit svého nadřízeného a v konkrétní práci se neangažovat.

3.7
Pracovní aktivity zaměstnanců Prev-Centrum, z.ú. realizované mimo rámec pracovní smlouvy a pracovní náplně a související s předmětem činnosti Prev-Centrum, z.ú., musí být v rozumném časovém horizontu projednány s ředitelem Prev-Centrum, z.ú.. Taková činnost nesmí ohrozit nebo oslabit práci v Prev-Centrum, z.ú.. Musí být transparentně uváděno, že daná osoba je pracovníkem Prev-Centrum, z.ú..

 1. Etické zásady kolegiality

4.1
Člen týmu programu Prev-Centrum, z.ú., Ambulantní léčba respektuje znalosti a zkušenosti svých kolegů a ostatních odborných pracovníků. Vyhledává a rozšiřuje spolupráci s nimi a tím zvyšuje kvalitu poskytované služby.

4.2
Člen týmu programu Prev-Centrum, z.ú., Ambulantní léčba respektuje rozdíly v názorech a praktické činnosti kolegů a ostatních odborníků. Připomínky k nim vyjadřuje na vhodném místě a vhodným způsobem.

4.3
Člen týmu programu Prev-Centrum, z.ú., Ambulantní léčba je povinen konstruktivně spolupracovat s těmi kolegy a odborníky, kteří jsou následně v kontaktu se stejnými klienty. Předává-li klienta do péče kolegovi nebo jinému odborníkovi, pak jej, po vydání klientova písemného souhlasu, může informovat o dosavadním průběhu péče.

4.4
Člen týmu programu Prev-Centrum, z.ú., Ambulantní léčba upřednostňuje týmovou spolupráci před separací a individuálním pojetím služby.

4.5
Pracovník Prev-Centrum, z.ú. je povinen zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, které se dozvěděl v rámci supervize.

 1. Etické zásady odbornosti a povolání

5.1
Člen týmu programu Prev-Centrum, z.ú., Ambulantní léčba dbá na udržování a zvyšování prestiže daného typu služby.

5.2
Člen týmu programu Prev-Centrum, z.ú., Ambulantní léčba se snaží o zvyšování odborné úrovně své práce a brání tomu, aby odbornou práci prováděl nekvalifikovaný pracovník nebo bez patřičného vzdělání a průpravy.

5.3
Člen týmu programu Prev-Centrum, z.ú., Ambulantní léčba je zodpovědný za celoživotní vzdělávání a výcvik, což je základní předpoklad pro udržení stanoveného standardu služeb a schopnosti řešit etické problémy.

5.4
Členové týmu programu Prev-Centrum, z.ú., Ambulantní léčba ctí kromě Etického kodexu programu ambulantní léčby Prev-Centrum, z.ú. také svůj profesní kodex, pokud takový existuje (např. Etický kodex sociálních pracovníků České republiky, Etický kodex ČPS, Etický kodex AKP).

5.5
Člen týmu programu Prev-Centrum, z.ú., Ambulantní léčba dodržuje určenou pracovní dobu s ohledem na případy, které vyžadují neodkladné řešení.

5.6
Členů týmu programu Prev-Centrum, z.ú., Ambulantní léčba se týká ohlašovací povinnost pouze v případech určených zákonem ČR.

 1. Postupy při řešení etických problémů

6.1
Jakýkoliv rozpor s Etickým kodexem nebo stížnost klienta řeší nejprve vedoucí programu Prev-Centrum, z.ú., Ambulantní léčba s konkrétním pracovníkem a následně v rámci intervize s týmem programu Prev-Centrum, z.ú., Ambulantní léčba. V případě, že  nedojde k uspokojivému řešení, řeší etický problém tým programu Prev-Centrum, z.ú., Ambulantní léčba v rámci supervize. Každý člen týmu má mít možnost diskutovat a analyzovat tyto problémy ve spolupráci se všemi stranami, kterých se problém týká.

6.2
Úkolem supervize je mj. napomáhat řešit etické problémy, které se jednotlivcům a týmu programu Prev-Centrum, z.ú., Ambulantní léčba. nedaří řešit z vlastních lidských a odborných zdrojů.

6.3
Pokud člen týmu programu Prev-Centrum, z.ú., Ambulantní léčba. nemá možnost řešit uspokojivým způsobem etické problémy v týmu a v rámci supervize, má možnost se obrátit na Českou psychoterapeutickou společnost nebo jiné zastřešující odborné společnosti.

Základní práva klientů programu Prev-Centrum, z.ú., Ambulantní léčba:

Klient má právo:

 • na rovný přístup ke službám bez ohledu na své osobní, socioekonomické či kulturní charakteristiky, bez ohlednu na svoji národnost, vyznání a politické přesvědčení, sexuální orientaci či předchozí kriminální kariéru
 • na elementární lidskou důstojnost, bezpečí a nedotknutelnost fyzickou, citovou, hodnotovou i majetkovou
 • na bezpečné prostředí bez drog
 • na odbornou péči prováděnou kvalifikovanými pracovníky
 • na informace potřebné k tomu, aby se klient mohl před zahájením ambulantní léčby v programu Prev-Centrum, z.ú., Ambulantní léčba rozhodnout, zda s ní souhlasí
 • využívat služeb programu dle svého individuálního plánu a dle podmínek programu
 • odmítnout ambulantní léčbu v programu Prev-Centrum, z.ú., Ambulantní léčba; současně má být klient informován o důsledcích svého rozhodnutí
 • na ukončení programu kdykoli, bez fyzického či psychického nátlaku
 • žádat soukromí a služby přiměřené možnostem programu Prev-Centrum, z.ú., Ambulantní léčba, jakož i možnost přizvat ke spolupráci další členy rodiny a jiné blízké osoby. Přítomnost osob, které nejsou na léčbě přímo zúčastněny, je možná pouze se souhlasem klienta.
 • znát jméno pracovníka nebo pracovníků, kteří ho mají v péči
 • požádat o změnu svého garanta
 • na ochranu veškerých údajů (osobní údaje, zprávy a záznamy týkající se průběhu ambulantní léčby). Veškeré osobní údaje v písemné i elektronické formě jsou důsledně chráněny v souladu se zákony státu
 • na seznámení s obsahem o něm vedené dokumentace a na přístup k dokumentaci poskytované třetí straně v rozsahu stanoveném zákony státu
 • podat stížnost ohledně uplatňování jednotlivých pravidel, nařízení, sankcí, disciplinárních opatření a pozměnění práv
 • být informován o svých právech jemu srozumitelnou formou a má právo dostat od příslušného pracovníka programu Prev-Centrum, z.ú., Ambulantní léčba srozumitelnou odpověď na jakoukoliv otázku týkající se práv klienta

Podávání stížností

 • k podání stížnosti je oprávněna jakákoliv fyzická či právnická osoba.
 • stížnost může být podána jmenovitě i anonymně.
 • odpovědnou osobou pro podání stížnosti klienta na pracovníka programu je vedoucí programu, pro podání stížnosti na vedoucí programu je odpovědnou osobou ředitel Prev-Centrum, z.ú.. Stížnost na ředitele se adresuje na předsedu správní rady Prev-Centrum, z.ú.. Klienti mohou stížnost podat osobně nebo prostřednictvím prostředníka, který předá stížnost příslušnému pracovníkovi.

Podání stížnosti:

 • stížnost lze podat písemně(osobním předáním či poštou, a to na adresu zařízení Prev-Centrum, z.ú., Meziškolská 1120/2, Praha 6), ústně (osobně či telefonicky), elektronickou poštou (na oficiální emailovou adresu programu: poradna@prevcentrum.cz)
 • v případě, že je písemná stížnost osobně předána jinému zaměstnanci organizace, zodpovídá tento pracovník za bezodkladné doručení stížnosti k odpovědné osobě.
 • stížnost je možné podat též anonymně prostřednictvím schránky k tomu určené v čekárně programu ambulantní léčba.
 • klient může požádat o asistenci při podávání stížnosti. Pracovníci programu Prev-Centrum, z.ú., Ambulantní léčba jsou povinni být stěžovateli při podávání stížnosti nápomocni (např. pomoci při sepsání stížnosti, vysvětlení postupu, zajištění schůzky s odpovědnou osobou).
 • stížnost je možné podávat kdykoliv v průběhu otevírací doby zařízení.
 • předkladatel je oprávněn svoji stížnost kdykoliv odvolat.

Vyřizování stížnosti:

 • veškeré stížnosti musí být vyřízeny do 30 dnů od data přijetí.
 • stěžovatel je o průběhu šetření, výsledcích a případné nápravě ve stanovené lhůtě informován, a to formou odpovídající formě podání stížnosti. Tj. v případě ústního podání – ústně, v případě elektronického podání s uvedením kontaktní emailové adresy – emailem, v případě písemného podání – písemně, v případě anonymního podání formou vývěsky v zařízení či na webových stránkách prevcentrum.czpřípadně jsou o výsledku informováni klienti přímo na programu. Zpráva je takto zveřejněna po dobu tří měsíců. Takto zveřejněná zpráva však nesmí v žádném případě poškozovat práva ostatních klientů či zaměstnanců.
 • součástí podání vysvětlení stěžovateli nemohou být skutečnosti, o kterých jsou zaměstnanci povinni zachovávat mlčenlivost. Nelze také porušit práva a právem chráněné zájmy právnických a fyzických osob (§ 11 obč. zákoníku o ochraně osobnosti a na ochranu osobních údajů podle zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů – §5 a §11 v platném znění).

Odvolání:

 • není-li stěžovatel s vyřízením stížnosti odpovědnou osobou zařízení spokojen, má právo odvolat se k předsedovi správní rady Prev-Centrum, z.ú.
 • není-li stěžovatel spokojen s vyřízením stížnosti předsedou správní rady Prev-Centrum, z.ú. nebo se jedná o stížnost na předsedu správní rady Prev-Centrum, z.ú., může se obrátit na tuto instituci:

 

Veřejný ochránce práv 

Údolní 39
602 00 Brno

telefonická informační linka veřejného ochránce práv: (+420) 542 542 888

sekretariát veřejného ochránce práv a zástupkyně veřejného ochránce práv: (+420) 542 542 777

e-mailová adresa pro podávání podnětů veřejnému ochránci práv a jejich doplnění: podatelna@ochrance.cz