Kurz je doporučen odbornou radou SOFT (Society of Family Therapy) v rámci tzv. malých programů. Program je akreditován MPSV (č. akreditace: A2018/0759-S).

Východiska kurzu:

Základním východiskem rodinného poradenství/terapie je předpoklad, že pro změnu rizikového chování jedince je nutná změna kontextu, ve kterém žije. Cílem rodinného poradenství/terapie je nalézt možnost změny v rodinném systému, která by vedla ke změně rizikového chování identifikovaného klienta. Tzn. pokud chceme nabízet účinné intervence vedoucí k řešení problémů klienta, je třeba do nich zahrnout jednak klienta samotného, ale také jeho rodiče, ostatní členy rodiny, rodinný systém. Práce s celou rodinou vyžaduje specifické znalosti a dovednosti, bez kterých nelze garantovat kvalitu služeb. To je jedním z důvodů pro otevření kurzu.

Cíle kurzu:

Základním cílem kurzu rodinného poradenství je rozšířit pohled pracovníků pomáhajících profesí v oblasti poradenských (adiktologických, sociálních a psychologických) služeb na problematiku klienta o kontext rodinného systému a naučit se základním dovednostem při práci s rodinou

Dílčí cíle:

  • Seznámit účastníky kurzu s různými metodami a formami práce s rodinou.
  • Rozšířit znalosti o rodinném systému a jeho vývojových stupních.
  • Seznámit s teoretickými východisky a základními principy poradenských intervence zaměřených na práci s rodinným systémem
  • Rozšířit a prohloubit dosavadní dovednosti účastníků kurzu.
  • Výuku zaměřit na trénink poradenských intervencí a praktických dovedností.

Cílová skupina:

Cílovou skupinu Kurzu rodinného poradenství tvoří pracovníci pomáhajících profesí, tj. pracovníci adiktologických služeb, sociálních služeb a psychologických služeb.

Použité metody:

Kurz má dvě základní složky – teoretickou a praktickou.
Teoretická část kurzu zahrnuje přednášky zaměřené na historii a jednotlivé přístupy rodinné terapie a poradenství, na teorii vývoje rodiny, teoretická východiska práce s rodinou s různými specifiky (věk identifikovaného klienta, typ symptomatiky atd.).
Praktická část kurzu sestává z workshopů zaměřených na nácvik praktických dovedností a tréninku poradenských intervencí.

Kritéria pro vstup do kurzu:

Pro výběr účastníků kurzu není rozhodujícím kritériem vzdělání, a to jak formální, tak neformální (případné absolvované kursy, výcviky apod.). Podmínkou přijetí jsou minimálně 2 roky praxe v oblasti pomáhajících profesí.

Rozsah kurzu:

Kurz rodinného poradenství pro pracovníky pomáhajících profesí je realizován v celkovém rozsahu 114 hodin včetně 10 hodin domácí práce na přípravě vlastní kasuistiky práce s rodinou a závěrečného evaluačního a supervizního semináře (8 hodin), který je povinnou součástí kurzu.

Kritéria pro ukončení kurzu:

Jsou stanovené podmínky, které musí frekventant splnit pro získání certifikátu:

  • Absolvování požadovaného počtu hodin výuky (povolená absence je 10% z 96 hodin   přímé výuky, tj. 10 hodin).
  • Písemné zpracování kasuistiky v rozsahu min. 3 stran, kasuistika se musí týkat poradenské intervence či intervencí věnovaných rodině, případně její části
  • Účast na závěrečném evaluačním semináři a prezentace kasuistiky v rámci tohoto supervizního sezení (8 hodin).

Kompletní podmínky absolvování kurzu naleznete zde: Podmínky pro absolutorium_2022_23_FIN

Místo konání kurzu:

Kurz rodinného poradenství pro pracovníky pomáhajících profesí se bude konat v prostorách programu ambulantní léčby Prev-Centrum, z.ú., Meziškolská 1120/2 v  Praze 6.

Harmonogram kurzu a přihláška: 

Aktuální harmonogram kurzu na rok 2022/23 včetně anotace a přihlášky naleznete zde:

Kurz RP 2022_23_anotace+přihláška_FIN

Akreditace MPSV : Rozhodnutí o udělení akreditace – 2022-46014

Cena kurzu:

Na kurz nebyla poskytnuta finanční dotace. Účastníci kurzu hradí kurzovné ve výši 29.000,- Kč včetně DPH, tzn. 223,- Kč za 1 hodinu (celkem 130 hodin včetně závěrečného supervizního semináře). V ceně kurzu je zahrnuto i závěrečné supervizní setkání, studijní materiály a drobné občerstvení pro účastníky kurzu.

Způsob úhrady kurzovného: Po přijetí řádně vyplněné přihlášky Vám bude vystavena faktura, na základě které provedete úhradu kurzovného pod daným variabilním symbolem (v tomto případě číslem faktury). Kurzovné se hradí bankovním převodem.

Storno podmínky při zrušení účasti:       30 dní před zahájením – 50 % kurzovného

                                                                  3 dny před zahájením kurzovné nevracíme.

Storno podmínky nebudou uplatňovány v případě, kdy za sebe zajistíte náhradníka (přijetí náhradníka je ale nutné předem domluvit s organizátorem).

Pokud bude kurz zrušen ze strany pořádajícího, bude Vám kurzovné vráceno v plné výši.                             

Kurzovné je možné uhradit jednou platbou do 15. 9. 2022 nebo ve 2 splátkách, první splátka: 19.000,- Kč do 15. 9. 2022, druhá splátka: 10.000,- Kč do 15. 1. 2023.

Personální zajištění kurzu: 

V rámci Kurzu rodinného poradenství spolupracujeme mimo jiné s následujícími lektory:

Doc. PhDr. Karel Balcar, CSc, PhDr. Alena Paloušová, Mgr. Jan Knop, PhDr. Ludmila Chválová Trapková, MUDr. Vladislav Chvála, PhDr. David Cichák, Mgr. Hana Heindorferová, MUDr. Richard Zajíc, Mgr. Ondřej Počarovský.

Odborný garant kurzu: MUDr. Vladislav Chvála

 

Zahájení kurzu: 16.9. 2022

V případě jakýchkoli dotazů se obracejte na Jitku Kratochvílovou, e-mail: office@prevcentrum.cz  tel.: 233 355 459, 775 161 139.