Pro koho je program určen?

Program je určen pro běžné třídní kolektivy, které nevykazují zvýšenou míru výskytu rizikového chování. Preventivní bloky jsou zaměřeny na prevenci rizikového chování žáků a studentů na všeobecné úrovni. Věnují se mnoha tématům, se kterými se žáci a studenti běžné setkávají a které s sebou přinášejí různé formy rizika.

Cílovou skupinou jsou žáci na 1. stupni (od 2. ročníku) a 2. stupni základních škol, studenti gymnázií, středních škol a středních odborných učilišť v Praze a Středočeském kraji.

Jak program probíhá a co je potřeba?

Administrativně je program domlouván s koordinátory služby na níže uvedené e-mailové adrese. Po vyřízení administrativních náležitostí koordinátor služby škole přiřadí vhodného odborně proškoleného lektora, s nímž se škola individuálně domlouvá na vhodných termínech realizace jednotlivých preventivních bloků.

Program je realizován přímo ve škole. Každé pololetí školního roku se ve třídě realizuje obvykle jeden blok primární prevence, který trvá 2 vyučovací hodiny na 1. stupni ZŠ a 3 vyučovací hodiny na 2. stupni ZŠ a na SŠ. Frekvenci setkání lze po domluvě upravit dle potřeb školy.

Preventivní blok je veden interaktivní formou, využívá se psychosociálních her, věnuje se prostor diskuzím, žáci či studenti pracují individuálně i ve skupinách. Nejedná se o přednášku. Práce s třídou probíhá v kruhovém uspořádání židlí, je proto nezbytné zajistit, aby ve třídě bylo možné toto uspořádání vytvořit. Součástí každého bloku je úvod, jehož náplní je představení lektorů, žáků a tématu setkání, tvorba jmenovek, seznámení s pravidly a seznámení s krabičkou na anonymní dotazy. Úvodní část je neoddělitelnou součástí bloku a není možné ji vynechat.

Náplní programu jsou zejména tato témata:

 • problematika užívání návykových látek (legální i nelegální návykové látky, účinky, rizika) a jiných forem závislostního chování (př. gambling, závislost na PC hrách)
 • rasismus, xenofobie
 • agresivita, šikana a další formy násilného chování
 • poruchy příjmu potravy (mentální anorexie, mentální bulimie, přejídání, obezita)
 • dospívání, partnerské vztahy, sexuální problematika, rizikové sexuální chování
 • kyberšikana, bezpečný pohyb ve virtuálním světě
 • dospívání, dospělost, přechod na SŠ
 • masová média a společnost
 • spiritualita, náboženství, sekty
 • podpora osobnostního rozvoje (posilování sebejistoty, zvládání konfliktních situací, práce s emocemi, efektivní komunikace, sebepoznání, schopnost čelit sociálnímu tlaku, rozvíjení spolupráce ve třídě)
 • podpora zdravého životního stylu (nabídka pozitivních alternativ pro trávení volného času)

Školy si mohou vybírat z široké nabídky témat preventivních bloků, která jsou uzpůsobena věku žáků a studentů i potřebám jednotlivých třídních kolektivů. Témata jsou průběžně aktualizována.

Obsahová náplň témat by měla doplňovat realizaci Preventivního programu školy, školního vzdělávacího programu a preventivní strategie školy. Propojení programu s výukou a dalšími preventivními aktivitami školy zvyšuje účinnost preventivního působení.

Na každém bloku všeobecné primární prevence je nezbytná přítomnost pedagoga. Výrazně doporučujeme zapojit do realizace bloku třídního učitele. Díky programu může být v intenzivním kontaktu se svou třídou, prohloubit vztah s žáky a dobře navázat na aktivity programu v další práci se třídou např. při třídnických hodinách. Před a po každém bloku je nezbytné realizovat krátkou konzultaci s třídním pedagogem či metodikem prevence, který lektory informuje o aktuálním stavu třídy a specificích žáků a lektoři s ním mohou konzultovat cíle a obsah bloku a následně jeho výstupy.

Nezbytné je, aby vedení školy bylo informováno o realizaci programu a zajistilo vhodné podmínky pro jeho realizaci – tedy především umožnit účast třídního učitele na každém bloku a v době před a po něm pro možnost realizace krátkých konzultací.

V závěru spolupráce v každém pololetí škola dostává souhrnnou závěrečnou zprávu ze všech realizovaných preventivních bloků.

Program není diagnostický ani intervenční, v případě, že lektoři a pedagogové naznají, že potřeby třídy přesahují rámec všeobecné primární prevence, škola se může obrátit na koordinátory služby pro domluvu programu selektivní primární prevence.

Cíle programu

 • Předání znalostí, dovedností a postojů podporujících zdravý životní styl.
 • Podpora cílové skupiny v tom, aby tyto znalosti, dovednosti a postoje dokázala uplatnit ve svém chování nejen v době realizace programu, ale i v budoucnosti.
 • Seznámení s možnostmi řešení obtížných situací včetně možností, kam se obrátit v případě problému.
 • Rozvoj psychosociálních dovedností – navazování zdravých vztahů, schopnost čelit tlaku vrstevníků, dovednost rozhodovat se samostatně, efektivně řešit konflikty apod.
 • Podpora a nabízení zdravé alternativy trávení volného času.

Tematická nabídka

Kdo program zajišťuje?

Lektory programu jsou studenti a absolventi vyšších odborných a vysokých škol humanitního zaměření (zejm. oborů speciální pedagogika, sociální práce, sociální pedagogika, psychologie a adiktologie), kteří absolvují kurz pro lektory všeobecné primární prevence v rozsahu 80 hodin. V průběhu spolupráce jsou lektoři dále vzděláváni a to formou intervizí, hospitací, metodických setkání, tematických přednášek a supervizí.

Odborná způsobilost programu

Program všeobecné primární prevence je certifikován MŠMT pod číslem 03/19/1/CE. Dokumenty ke stažení zde: Certifikát Všeobecná primární prevence; Rozsah certifikace Všeobecná primární prevence.

Kontakt

Pokud máte jakékoli dotazy týkající se programu nebo máte zájem program objednat, neváhejte a obraťte se na nás na tel. číslech 242 498 335, 776 619 505 nebo na e-mailu vedouci.prevence@prevcentrum.cz.

Ceník

Program je zpoplatněn dle níže uvedeného ceníku.