Pro koho je program určen?

Programy jsou určeny pro běžné třídní kolektivy, které nevykazují zvýšenou míru výskytu rizikového chování.

Cílovou skupinou jsou žáci na 1. stupni (od 2. ročníku) a 2. stupni základních škol, studenti gymnázií, středních škol a středních odborných učilišť v Praze a Středočeském kraji.

Jak program probíhá?

Program je realizován přímo ve škole. Každé pololetí školního roku se ve třídě realizuje obvykle jeden blok primární prevence, který trvá 2 vyučovací hodiny na 1. stupni ZŠ a 3 vyučovací hodiny na 2. stupni ZŠ a na SŠ. Frekvenci setkání i časovou dotaci lze po domluvě upravit dle potřeb školy.

Program je veden interaktivní formou, využívá se psychosociálních her, věnuje se prostor diskuzím, žáci či studenti pracují individuálně i ve skupinách. Náplní programu jsou zejména tato témata:

 • problematika užívání návykových látek (legální i nelegální návykové látky, účinky, rizika) a jiných forem závislostního chování (př. gambling, závislost na PC hrách)
 • rasismus, xenofobie
 • agresivita, šikana a další formy násilného chování
 • poruchy příjmu potravy (mentální anorexie, mentální bulimie, přejídání, obezita)
 • dospívání, partnerské vztahy, sexuální problematika, rizikové sexuální chování
 • kyberšikana, bezpečný pohyb ve virtuálním světě
 • dospívání, dospělost, přechod na SŠ
 • masová média a společnost
 • spiritualita, náboženství, sekty
 • podpora osobnostního rozvoje (posilování sebejistoty, zvládání konfliktních situací, práce s emocemi, efektivní komunikace, sebepoznání, schopnost čelit sociálnímu tlaku, rozvíjení spolupráce ve třídě)
 • podpora zdravého životního stylu (nabídka pozitivních alternativ pro trávení volného času)

Školy si mohou vybírat z široké nabídky témat programů, která jsou uzpůsobena věku žáků a studentů i potřebám jednotlivých třídních kolektivů. Témata jsou průběžně aktualizována.

Cíle programu

 • Předání znalostí, dovedností a postojů podporujících zdravý životní styl.
 • Podpora cílové skupiny v tom, aby tyto znalosti, dovednosti a postoje dokázala uplatnit ve svém chování nejen v době realizace programu, ale i v budoucnosti.
 • Seznámení s možnostmi řešení obtížných situací včetně možností, kam se obrátit v případě problému.
 • Rozvoj psychosociálních dovedností – navazování zdravých vztahů, schopnost čelit tlaku vrstevníků, dovednost rozhodovat se samostatně, efektivně řešit konflikty apod.
 • Podporovat a nabízet zdravé alternativy trávení volného času.

Tematická nabídka

*Doporučené ročníky pro daná témata jsou označena šedou barvou
*Doporučené ročníky pro daná témata jsou označena šedou barvou
*Doporučené ročníky pro daná témata jsou označena šedou barvou

Kdo program zajišťuje?

Lektory programu jsou studenti a absolventi vyšších odborných a vysokých škol humanitního zaměření (zejm. oborů speciální pedagogika, sociální práce, sociální pedagogika, psychologie a adiktologie), kteří absolvují kurz pro lektory všeobecné primární prevence v rozsahu 80 hodin. V průběhu spolupráce jsou lektoři dále vzděláváni a to formou intervizí, hospitací, metodických setkání, tematických přednášek a supervizí.

Odborná způsobilost programu

Program všeobecné primární prevence je certifikován MŠMT pod číslem 03/19/1/CE. Dokumenty ke stažení zde: Certifikát Všeobecná primární prevence; Rozsah certifikace Všeobecná primární prevence.

Kontakt

Pokud máte jakékoli dotazy týkající se programu nebo máte zájem program objednat, neváhejte a obraťte se na nás na tel. číslech 242 498 335, 776 619 505 nebo na e-mailu vedouci.prevence@prevcentrum.cz.

Ceník