Skupina drog: tlumivé látky, medikamenty

Benzodiazepiny jsou léky, které obecně způsobují zklidnění až spánek a odstraňují či rozpouštějí úzkost. Patří hned do několika skupin medikamentů: jsou to léky proti úzkosti (anxiolytika), například Xanax, Neurol a také většina ostatních benzodiazepinů; léky na uklidnění (sedativa), například Diazepam, Rivotril, Lexaurin, Neurol, Xanax a také většina ostatních benzodiazepinů; léky na spaní (hypnotika), například Nitrazepam nebo v ČR nelegální Rohypnol; léky na snížení svalového napětí (myorelaxancia), například Grandaxin. Léčba benzodiazepinovými anxiolytiky by neměla přesáhnout dobu 4-6 týdnů (rozvíjí se tolerance). Podle MUDr. Radkina Honzáka jsou benzodiazepiny v Česku nadužívány, lékaři předepisují benzodiazepiny v situacích, které by bylo možné zvládat i nefarmakologickými způsoby (psychoterapie) nebo jinými léky (antidepresiva). To odpovídá i naši klinické zkušenosti. Benzodiazepiny se podle Honzáka nevhodně předepisují především ženám v případech, kdy si pacientka stěžuje například na pracovní a rodinný stres, předmenstruační syndrom, smutek, pak v případě závažných životních událostí a chronických bolestí.

Benzodiazepiny bývají zneužívány buď jako hlavní droga (v takovém případě je alespoň ze začátku předepisuje lékař), nebo jako droga vedlejší, doplňková k hlavní droze, například k pervitinu, heroinu, Subutexu (to se pak většinou získává z černého trhu).

Zástupci:

Název účinné látky Lék
diazepam DIAZEPAM, SEDUXEN, VALIUM, APAURIN
alprazolam  XANAX, NEUROL, FRONTIN
flunitrazepam ROHYPNOL  (v ČR není v distribuci žádný lék s touto účinnou látkou)
nitrazepam NITRAZEPAM (v ČR není v distribuci žádný lék s touto účinnou látkou)
triazolam HALCION (v ČR není v distribuci žádný lék s touto účinnou látkou)
bromazepam LEXAURIN
oxazepam OXAZEPAM
klonazepam RIVOTRIL
lorazepam LORAM, TAVOR (v ČR není v distribuci žádný lék s touto účinnou látkou)
tofizolam GRANDAXIN
medazepam ANSILAN
chlordiazepoxid ELENIUM, DEFOBIN, RADEPUR

Slangové výrazy: benzáky, diák (Diazepam), apáč (Diazepam), roháč (Rohypnol), riváč (Rivotril), klepky (zneužívané léky obecně).

Účinná látka: Jedná se o skupinu léků s různými účinnými látkami (viz tabulka). Chemická struktura benzodiazepinů je založena na spojení benzenového a diazepinového kruhu.

Původ: První benzodiazepin, chlordiazepoxid (Librium), byl syntetizován v roce 1955 Leem Sternbachem, který pracoval u firmy Hoffmann–La Roche na vývoji trankvilizérů. Nově syntetizovaná látka vykazovala velmi silné sedativní, antikonvulzivní a myorelaxační účinky. Po chlordiazepoxidu byl firmou Hoffmann–La Roche v roce 1963 uveden na trh diazepam pod značkou Valium. Po nějakou dobu byly tyto dvě látky komerčně nejúspěšnějšími léčivy. Příchod benzodiazepinů vedl k poklesu předepisování barbiturátů (kterými bylo velmi snadné se předávkovat), v 70. letech 20. století benzodiazepiny ve značné míře nahradily starší léčiva pro sedativní a hypnotické užití. Nová skupina léčiv byla nejprve přivítána optimismem v lékařském stavu, postupně ale vyvstávaly obavy. V 80. letech se už empiricky prokázalo značné riziko závislosti při užívání benzodiazepinů. Benzodiazepiny mají unikátní historii v tom, že byly odpovědny za vůbec největší skupinovou žalobu proti výrobcům léčiv ve Velké Británii, kdy 14 000 pacientů a 1 800 právních kanceláří žalovalo výrobce, že věděli o riziku rozvoje závislosti, avšak tuto informaci před lékaři úmyslně zatajili. Současně bylo pacienty žalováno 117 praktických lékařů a 50 zdravotních úřadů o náhradu škody způsobené závislostí na benzodiazepinech a abstinenčními příznaky.

Vzhled: tablety různých barev

Účinky žádoucí: Mezi nejvýraznější chtěné účinky, připisované benzodiazepinům obecně, patří odstranění strachu a úzkosti, zastavení panické ataky, zklidnění a navození spánku, odstranění křečí a zmírnění svalového napětí. Těchto účinků benzodiazepiny dosahují tak, že napodobují účinky látek, které si mozek vyrábí sám (GABA, kyselina gama-aminomáselná). Po určitě době přísunu benzodiazepinů mozek zastavuje produkci vlastních látek „na uklidnění“ (GABA) a když se zastaví i přísun benzodiazepinů, člověk je mnohem nervóznější, než před začátkem užívání benzodiazepinů, a to i v běžných, původně nijak moc náročných situacích.

Účinky nežádoucí: Denní únava a ospalost (paradoxně spojené s nespavostí), zhoršení pozornosti (zvýšené riziko dopravních nehod), uživateli se zhoršuje paměť, někdy je zmatený, dezorientovaný, apatický, objevuje se nechuť k samostatnému řešení problémů (někdy se mluví o tzv. amotivačním syndromu), klesá sexuální apetence. Uživatel může být také podrážděný, agresivní. Objevuje se porucha koordinace pohybů a závratě. Projevuje se také ztráta paměti, člověk si díky benzodiazepinům nemusí pamatovat týdny a měsíce svého života. Při dlouhodobém užívání dochází obecně ke zhoršování fyzické a psychické kondice uživatele (člověk si pak nedokáže představit například jednání s lidmi bez benzodiazepinů). Benzodiazepiny výrazně zesilují tlumivý účinek dalších látek (alkohol, opiáty).

Způsob užívání: Užívání, pokud se jedná o jedinou užívanou drogu, je obvykle denní (vzhledem k rychlému rozvoji tolerance většinou v postupně stoupajících dávkách). Pokud se jedná o doplňkovou či sekundární drogu, je obvyklé nárazové užívání většího množství tablet, někdy v případě, že je primární droga nedostupná, jindy při odeznívání efektu drogy na ztlumení nepříjemných stavů, případně v kombinaci s primární drogou na zesílení jejího efektu.

Nejčastější způsob užití je ústy, obyčejně tam, kde jsou benzodiazepiny primární drogou. U injekčních uživatelů drog, kteří užívají diazepam jako doplňkovou drogu, se setkáváme také s injekčním užitím rozpuštěných tablet, nebo se šňupáním rozdrcených tablet.

Frekvence užívání se liší podle způsobu aplikace a typu preparátu (některé látky jsou aktivní až po metabolizaci v játrech). Trvání účinku se liší podle účinné látky, rozlišují se benzodiazepiny s dlouhým poločasem vylučování (nad 18 hodin), kdy účinky užité látky se mohou projevovat ještě během následujícího dne (Diazepam, Rivotril, Xanax a další), se středně dlouhým poločasem vylučování (12-18 hodin, například Oxazepam, Lexaurin), nebo s krátkým poločasem vylučování (pod 12 hodin), které jsou užívány několikrát denně (Dormicum, Halcion, Grandaxin, Neurol). Poločas vylučování je doba, za kterou koncentrace léku v organismu klesne na polovinu (může se přeměnit na metabolity, které také účinkují).

Hlavní rizika: Benzodiazepiny mají velkou terapeutickou šíři. Smrtelná dávka představuje mnoho běžných dávek a předávkování jimi obvykle není smrtelně nebezpečné. Velmi rizikové jsou však kombinace s jinými tlumivými látkami, včetně alkoholu, kdy může dojít k útlumu dechového centra, k dechové nedostatečnosti až smrti. Benzodiazepiny jsou potenciálně teratogenní (způsobují narušení vývoje orgánů nebo poruchu jejich funkce u plodu během těhotenství) a dostávají se i do mateřského mléka. Benzodiazepiny se metabolizují v játrech, proto zejména při dlouhodobém užívání jsou játra přetížena. Uživateli benzodiazepinů hrozí úraz ve stavu zmatenosti, pád pro poruchu svalového napětí a pohybové koordinace, úmrtí na kumulaci epileptických záchvatů při odvykacím stavu. Benzodiazepiny prodlužují reakční čas – při užití se nesmí řídit motorové vozidlo ani obsluhovat stroje.

Závislost na benzodiazepinech vzniká snadno a je obtížně léčitelná, má jak fyzickou, tak psychickou složku. Benzodiazepiny by se měly vysadit po odeznění akutních potíží, užívání delší, než 4 až 6 týdnů, vede k rozvoji tolerance (postižený potřebuje stále vyšší dávky, aby dosáhl stejného efektu). Fyzická a psychická závislost vzniká už po několika měsících užívání.

Intoxikovaný: Silnější intoxikace benzodiazepiny připomíná opilost, intoxikovaný je nápadně veselý, potácí se, patrný je pokles svalového napětí, který někdy vede k pádům. Budí dojem „tupé veselosti“. Často usíná na zcela nevhodných místech a v bizarních polohách.

1.pomoc: První pomoc poskytujeme podle hloubky útlumu – je vhodné mít nad intoxikovaným dohled, kontrolovat průběžně dech a srdeční akci.  Vždy je nutné přivolat lékaře –  tablety v trávicím ústrojí se vstřebávají delší dobu, stav se tak může ještě zhoršit. Při požití vysokých dávek benzodiazepinů, při kombinaci benzodiazepinů a dalších léčiv, při kombinaci benzodiazepinů a alkoholu nebo opiátů je vhodný pobyt na monitorovaném lůžku v nemocnici.

Odvykací stav: Obecně jsou abstinenční příznaky závažnější u benzodiazepinů s krátkým eliminačním poločasem (například Neurol). Nástup odvykacích příznaků je odlišný u různých benzodiazepinů, asi 24 hodin od posledního užití u benzodiazepinů s krátkým eliminačním poločasem (Neurol) a týden od užití benzodiazepinů s dlouhým eliminačním poločasem (Rivotril). Mezi lehčí odvykací příznaky řadíme nespavost, neklid, podrážděnost, přecitlivělost k zevním podnětům, pocity derealizace. Uživatel se třese, potí, má křeče, trpí nevolnostmi, pocitem vnitřního chvění, bolestmi hlavy, nechutenstvím, buší mu srdce. Obecně jsou první abstinenční příznaky velmi podobné projevům, kvůli kterým uživatel původně s benzodiazepiny začínal, ale jejich intenzita je výrazně vyšší. V těžší formě už dochází k epileptickým záchvatům, deliriu (reakce na náhlé vysazení extrémně vysokých dávek užívaných dlouhodobě), objevují se i psychotické potíže.  Tento stav je životu nebezpečný.

Detekovatelnost: Některé benzodiazepiny (např. diazepam, flurazepam) se  absorbují rychle, v krvi se objeví již za méně než půl hodiny. Jiné, méně lipofilní (oxazepam), se absorbují pomaleji s maximální koncentrací v krvi až za 2-3 hodiny po aplikaci. Po absorpci v gastrointestinálním traktu jsou benzodiazepiny rychle distribuovány do centrální nervové soustavy. Následuje již mnohem pomalejší redistribuce do tukových tkání a svalů. Rychlost této redistribuce určuje (spolu s účinností jaterní metabolizace), jak dlouho přetrvávají účinky podaného léku (např. u diazepamu je poločas 30-56 hodin, u oxazepamu jen 5-15 hodin).

Doba detekovatelnosti po užití záleží na vylučovacím poločasu – u krátce působících hypnotik lze látku detekovat po několika dnech, u dlouhodobě působícího Diazepamu 3 týdny až měsíc. Testy se dělají obvykle z moči nebo slin.

Zajímavosti: Benzodiazepiny jsou laickou veřejností často zaměňovány za antidepresiva, o antidepresiva se však nejedná.