Adiktologická ambulance pro děti a dospívající funguje od prosince roku 2017. Od té doby prošlo naší ambulancí více než 700 dětí a mladistvých a jejich rodičů. V roce 2023 navštívilo ambulanci 175 klientů (z toho 86 dospívajících a 89 rodičů či jiných osob blízkých). Rodiče jsou zpravidla ti, kteří na problematiku konzumace návykových látek svého potomka upozorňují nebo ukazují. Dalším, kdo si všímá, zda dítě či mladistvý užívá nějaké návykové látky je obvykle škola/školské zařízení, které může např. skrze školního metodika prevence nebo výchovného poradce rodičům doporučit nebo poradit, na koho se v případě potřeby obrátit. Pakliže žijeme v Praze, je možnost, že se na ono místo dotyčný opravdu i dostane. Vhodně nám k orientaci a přehledu, kde hledat možnosti podpory a poradenství či dalších služeb v kontextu adiktologie může poradit Mapa pomoci, kterou lze nalézt na www.drogy-info.cz . Dalším dobrým orientačním bodem pak může být mapa Ohrožené dítě, která je k nalezení na https://www.ohrozenedite.cz/ a kde lze nalézt poradenská pracoviště pro problematiku v psychosociálním kontextu.

Dalším, kdo může přijít do kontaktu s mladistvým, který konzumuje návykové látky je taktéž OSPOD. Tato sociálně právní ochrana dítěte vstupuje do práce s dítětem, potažmo celou rodinou zejména ve chvíli, kdy u konzumace alkoholu asistuje RZS nebo PČR. V tuto chvíli může být zadavatelem zakázky do naší ambulance také sociální pracovník nebo kurátor trestné činnosti pro děti a mládež OSPOD – činí tak zpravidla svým důrazným doporučením do služby docházet (službu kontaktovat). Motivace samotného dítěte je tedy v naší ambulanci spíše vnější, avšak i tuto motivaci považujeme za velmi cenou a výrazně se neliší od motivační práce s dospělými.

Obecně pracujeme v ambulanci s kolem změny (Prochasca, DiCelemente) – v šesti stádiích je reflektován proces změny, tolik podstatné pro nastartování motivace daného jedince. Zásadní je poznat, ve kterém stádiu se přicházející klient nachází – často to bývá hned fáze první (prekontemplace) – před uvažováním o změně, kdy na problematiku klienta v kontextu abúzu návykových látek upozorňují ostatní lidé nebo instituce, on sám si toto neuvědomuje a důsledky svého jednání nevnímá nebo si jich není vědom. Konzumace návykových látek ho obvykle baví. Tato skupina bývá v naší ambulanci poměrně početná. Naším cílem je pak drobná motivační práce, která má klienta dovést k uvažování o změně, nahlédnutí problematiky z různých úhlů pohledu a připuštění si možnosti změny stávajícího způsobu rizikového chování. Pakliže by tímto klientem byla dospělá osoba, pravděpodobně by mohla využívat služeb terciální prevence (harm reduction programů), tedy poradenství v rámci kontaktního centra nebo terénního programu. Tyto programy však nabízí své služby až od 18 let, tedy mohou být pro dospívající klienty nedostupné. Kontroverzní je také téma samotné, protože se jedná o osoby nezletilé, pro které je i konzumace legálních návykových látek v ČR zakázána. Tito klienti jsou pak často v rámci výchovného působení a s ohledem na povinnou školní docházku (pakliže jsou mladší 15 let) umisťováni do středisek výchovné péče, případně, pokud je situace vážná a konzumace návykových látek zasahuje do psychického zdraví jedince, pak na dětská psychiatrická oddělení.

Jsou však také dospívající, kteří vnímají/vědí, že jejich konzumace návykových látek není funkční strategie do života a o změně uvažují. Této fázi se pak říká kontemplace a je na nás pracovnících, abychom v této fázi skrze navázaný poradenský vztah, motivovali klienty k žádoucí změně (abstinenci od návykových látek). Další fází je pak samotné rozhodnutí změnu učinit a samotná akce, tedy probíhající změna, která může být pro klienta často překvapivá. Klienti si stěžují, že jejich změnu okolí nereflektuje, zejména pak, pokud je to pokus opakovaný. V této fázi je vhodné klienta podporovat, aby nastavenou změnu udržel. Velmi cenou fází na kole změny je relaps. Klienti mnohdy kolo změny prochází opakovaně, nežli dojde ke skutečné úzdravě a právě relaps je mnohdy přivede zpět na toto kolo. V opačném případě dochází k recidivě a klient pokračuje v užívání návykových látek. Relaps je dle Kaliny a kol. (2001) definován jako: „Návrat k pití nebo k užívání jiných drog po období abstinence, často doprovázený návratem příznaků závislosti. Rychlost, se kterou se příznaky závislosti vrátí, se považuje za klíčový indikátor posuzování stupně závislosti. Relaps bývá doprovázen souborem příznaků označovaných jako „syndrom porušení abstinence“ (deprese, rezignace, pocity viny, hněv), které prohloubí a upevní obnovené užívání drogy a mohou vést k dalšímu kolu drogové kariéry. Někteří autoři odlišují relaps a laps (uklouznutí), označující izolované užití alkoholu nebo drog.“ Nejen v této fázi je třeba použít technik prevence relapsu.

V roce 2023 převládaly v naší ambulanci dvě návykové látky, jedna legální a jedna nelegální. Jsou jimi alkohol a THC. Z důvodu užívání alkoholu ve sledovaném období navštívilo naši ambulanci 22 % klientů. Většina klientů nepreferovala konkrétní alkohol, často se jednalo o kombinace více nápojů, nejčastěji však víno nebo destiláty typu vodka nebo rum. Pro problematiku užívání THC přichází v roce 2023 taktéž téměř shodné procento (23 %). V roce 2023 se objevuje také několik osob řešící pouze HHC (3 osoby). Většina klientů však nemá zcela definovanou primární návykovou látku a experimentuje nebo pravidelně užívá více látek dohromady.

V naší ambulanci řešíme také nelátkové závislosti, konkrétně tzv. netolismus. „Netolismus, nebo také chorobná závislost na internetu a jeho službách patří mezi tzv. nelátkové závislosti. Znamená to, že u netolismu není člověk závislý na dodávce nějaké psychoaktivní látky do těla, jako je tomu u drogové závislosti, ale je závislý na určitém procesu, nebo způsobu chování, které nemůže ovládnout, např. potřeba být neustále online, nebo potřeba neustále kontrolovat mobilní telefon. K virtuálním drogám tedy patří sociální sítě, počítačové hry, různé internetové služby, ale i užívání samotných zařízení jako např. mobilní telefon, televize. „ (SZÚ, 2024).  Počet zákonných zástupců vyhledávajících službu z důvodu problematiky netolismu (nejvíce nadměrné používání mobilního telefonu) se v roce 2023 však snížil a to z 21 osob v roce 2022 na 15 osob v roce 2023.

Pro konzumaci tabáku přicházelo pak v roce 2023 9 osob, respektive 6 osob pro kouření klasických cigaret, 3 osoby pak pro konzumaci jednorázových elektronických cigaret. V tomto ohledu stále sledujeme trend „vapování“ těchto elektronických výrobků, které jsou u klientů oblíbené, nicméně pro samostatné poradenství nejsou zpravidla vyhledávány nebo jsou zákonnými zástupci v kontextu dalších témat spíše tolerovány. Snížil se však výrazně zájem řešit problematiku užívání nikotinových sáčků, který byl zaznamenán spíše v předchozím sledovaném období (roku 2022). Uživatelů pervitinu bylo v roce 2023 léčeno v naší ambulanci 10 osob, což je o 5 osob více nežli v roce 2022. Uživatelé pervitinu byli také nejčastěji odkazováni z Dětského a dorostového detoxifikačního centra VFN. Mezi konzumaci jiných návykových látek byli nejčastěji uživatelé kratomu (4 osoby) nebo zneužívání léků na předpis (předepisované těmto klientům nebo jiným osobám blízkým) – benzodiazepiny, antidepresiva, anebo anxiolytika.

Zatímco u návykových látek je léčba směřovaná k abstinenci, u nutkavého chování vůči přístroji je nutné sebepoznání v rámci autoregulace vůči danému přístroji a jedná se tedy o léčbu směřující ke kontrolovanému používání.

Významnými doprovodnými potížemi, se kterými se klienti v roce 2023 potýkali, bylo také sebepoškozování, depresivní ladění, opakovaně řešenými tématy jsou pak každoročně rodinné prostředí, dále pak vlastní prožívání silných emocí, potíže v oblasti školního prostředí anebo postavení dospívajícího v rámci třídní skupiny.

Závěrem nutno podotknout, že práce s dětmi a dospívajícími je významná a daří se, pakliže je činěna ve spolupráci s celým rodinným systémem, protože ne nadarmo se říká, že dítě je nositelem změny v rodině. Přejeme proto všem dětem a jejich rodičům odvahu vyhledat odbornou pomoc, ale především odvahu činit změny, které se týkají mnohem širšího okruhu osob, nežli je samotný identifikovaný klient.

Autor: Mgr. Hana Švůgerová

Zdroje:

  • Gašparcová, Knebl (n.d.). Struktura motivačního rozhovoru (Publikace vznikla v rámci projektu Implementace KAP JMK II, registrační číslo CZ.02.3.68/0. 0/0.0/19_078/0017177 v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, s finanční podporou z Evropské unie a Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy.). Dostupné z: https://vzdelavanivsem.cz/pages/files/Bro%C5%BEura.pdf
  • Mezioborový glosář pojmů z oblasti drog a drogových závislostí (Kalina, K. a kol.). © Úřad vlády České republiky. Publikaci vydalo o.s. Filia Nova pro Radu vlády ČR – Meziresortní protidrogovou komisi, 2001. ISBN 80-238-8014-4.
  • Národní zdravotnický informační portál [online]. Praha: Ministerstvo zdravotnictví ČR a Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR, 2024 [cit. 14.03.2024]. Dostupné z: https://www.nzip.cz. ISSN 2695-0340.
  • Statistické údaje programu Adiktologické ambulance pro děti a dospívající, Prev-Centrum, z.ú. (UniData Lite, 2023).