Role a kompetence třídního učitele a asistenta pedagoga ve vzdělávacím systému

Vzdělávání je nezbytnou součástí celé společnosti. Učitelé, jako nositelé hodnot a vzdělání hrají nezastupitelnou roli ve formování a vývoji budoucích generací. Jednou z klíčových rolí ve vzdělávacím procesu je třídní učitel, který není pouze vyučujícím svého studijního předmětu, nýbrž pedagog, který je jakýmsi spojovacím článkem mezi žáky, školou a rodinou. Role třídního učitele je mnohotvárná a často náročná. Vyžaduje široké spektrum dovedností a schopností pro úspěšné vedení třídního kolektivu i podpoře jednotlivců.

Význam a strategie doléčování

Následná péče, doléčování, je v současné době standardní součástí léčby závislosti. Ve chvíli, kdy se uživatel návykových látek rozhodne s užíváním přestat, vede jeho cesta obvykle přes detox do ambulantní nebo ústavní léčby. Po prvotní stabilizaci klienta a docílení abstinence klient pokračuje do programu následné péče, buďto přechodem z ústavní léčby do ambulantní, nebo i v rámci ambulantní péče. Úkolem programů následné péče je následně pracovat s klientem v podmínkách jeho přirozeného prostředí, stabilizovat abstinenci a zamezit relapsu či recidivě.

Posloucháš mě vůbec? O phubbingu a o tom, jak nás telefony okrádají o vztahy

Telefony a smartfony byly vytvořeny proto, aby nás navzájem propojovaly, zlepšovaly rychlost a pohodlí naší komunikace nebo zlepšovaly naše osobní či pracovní výkony. Paradoxem je, že oboje často nakonec zhoršují. Jedním z důvodů, proč se tak děje, je tzv. phubbing.

Patologické hráčství v prostředí online burz a směnáren a související trendy

O rizikovosti hazardních her ve vztahu k rozvoji problémového/patologického hráčství (dále též „gambling“ nebo „hráčská porucha“) a mechanismech udržování závislosti na hře dnes existuje nepřeberné množství odborných textů a studií. Gambling je tak poměrně dobře prozkoumaným a popsaným jevem, a to včetně poznatků o mechanismech rozvoje a udržování závislosti na hře, ať již jde o klasické „kamenné“ provozovny nebo online sázky a aplikace.

Netolismus aneb „Už to vypni!“

Netolismus je termín, kterým označujeme závislost na tzv. „virtuálních drogách“, mezi které můžeme řadit počítačové hry, sociální sítě, internetové služby (různé formy chatu), virální videa, televize aj. (E‑bezpečí, 2015). Můžeme sledovat různé typy netolismu dle aktivit, které jedinec vyhledává v online světě nejvíce – např. hraní her, sledování fotek a videí, věnování se virtuálním vztahům (chatování, seznamky apod.), sexuální aktivity (pornografie, kybersex) či vyhledávání informací a informační přetížení (Státní zdravotní ústav, 2023).

Moje dítě je šikanováno – postup řešení pro rodiče

První krok, jak se dozvědět o tom, že se mému dítěti ve škole něco děje, je poměrně jednoduchý – je třeba zajímat se o něj, všímat si ho.
Pokud máme pocit, že naše dítě projevuje některým ze znaků šikany, je důležité nepanikařit a nenechat se ovládnout silnými emocemi, nesnažit se hledat rychlá řešení, která by mohla situaci spíše zhoršit. Dítěti, které prožívá takto náročnou situaci, musí být rodič především oporou. Hroutící se, emočně „rozhozený“ rodič dítěti jistotu nepřidá.

Kompetence školního metodika prevence

Školní metodik prevence je pedagogický pracovník školy, který má příslušnou kvalifikaci pro přímou pedagogickou činnost učitele příslušného stupně a typu školy. Nezbytnou součástí pro výkon této funkce je také studium k výkonu specializované činnosti v oblasti prevence rizikového chování, které musí činit minimálně 250 výukových hodin.