Autorka: Mgr. Karolína Lišková

Arteterapie neboli „léčba výtvarným uměním“ je samostatný obor, který využívá výtvarnou tvorbu k podpoře fyzického a psychického zdraví, seberozvoje a růstu. (Česká arteterapeutická asociace, 2023). Hojně se využívává v léčbě závislosti, v rezidenčních, ale také v ambulantních formách péče. V individuální či skupinové terapii, kdy klient k vyjádření svého prožívání je odkázán primárně na verbální projev, je občas obtížné dostat se za jeho obranné mechanismy. Některé osoby s problémy se závislostí totiž v důsledku traumatických zážitků potlačují své emoce a prožívání.  

Při práci se závislým klientem je třeba na závislost dle Kaliny pohlížet jako na „strategii nevyzrálé osobnosti na obranu před nežádoucími emocemi. Závislý trpí úzkostí a bolestí, vůči nimž nemůže použít strategii útoku ani útěku, proto své emoce metaforicky „zmrazí“, potlačí́ a opouzdří. Ve svém životním scénáři se tudíž vyhýbá jak ohrožujícímu kontaktu s vlastními emocemi, tak neméně ohrožující lidské blízkosti (Kalina, 2008: 84).

Pro expresivní psychoterapii, do které řadíme arteterapii, je charakteristické záměrné využití umění, respektive takových metod, při kterých se klient vyjadřuje verbálně i neverbálně prostřednictvím uměleckého či pohybového média. (Hanušová, 2007)

Výhodami arteterapeutických technik je, že tvůrčí proces umožňuje bezpečné prostředí pro ventilaci emocí. Během procesu tvorby klienti mohou sami sebe lépe poznávat, uvolnit napětí. K arteterapii není potřeba mít jakéhokoliv nadání či smysl pro detail. Každé dílo je unikátní. To klientům může pomoci při znovunabytí sebedůvěry, kterou často postrádají. (Campbellová, 1998) V neposlední řadě lze arteterapeutické techniky využít i v prevenci relapsu. Nová činnost, která není spojená s toxickým prostředím může být vhodnou aktivitou, jak trávit volný čas.

I v Prev-Centrum, z. ú., Ambulantní léčba využíváme arteterapeutické techniky. V září tohoto roku, v měsíci, kdy se slaví Evropský den arteterapie (24. 9. 2023) měli naši klienti možnost vyzkoušet si jednu z možných arteterapeutických technik v rámci klubových aktivit.

Prev-Centrum, z. ú., Ambulantní léčba nabízí klientům intenzivní léčebných program (Program II.), jehož součástí je:

  • individuální psychoterapie
  • skupinová psychoterapie
  • klubové aktivity
  • zátěžový výjezd

Klubové aktivity se konají každý měsíc, vždy první pondělí v měsíci od 14:00 do 16:00.

Arteterapeutickou techniku, kterou měli klienti možnost si vyzkoušet byly koláže. Klienti měli za úkol donést si krabici od bot, následně ji polepšit výstřižky z novin. Zadáním bylo, aby krabice vystihovala je samotné, jací jsou uvnitř, jak mohou působit na venek. Už během vystřihování obrázků bylo na klientech znát, že listování časopisy je relaxujícím zážitkem. Poté co polepili své krabice následovalo představení svého díla, reflexe a zpětná vazba. Mohu říci, že klienti byli spokojeni se svojí prací, nechali se unést svojí fantazií a v reflexi otevřeli i svá osobní témata.  

Zdroje:

Campbellová, J. (1998). Techniky Arteterapie ve výchově, sociální práci a klinické praxi. Praha: Portál.

Česká arteterapeutická asociace [online]. [cit. 2023-10-22]. Dostupné z: https://www.arteterapie.cz/arteterapie.

Hanušová, I. (2007). Expresivní postupy. In Vymětal, J. a kol. (Eds.). Speciální psychoterapie. Praha: Grada.

Kalina, K. (2008). Terapeutická komunita: obecný model a jeho aplikace v léčbě závislostí. Praha: Grada.