KDO SE NA NÁS MŮŽE OBRÁTIT?

Celé rodiny nebo jen někteří členové rodiny v případě, že:

  • rodiče mají podezření, že dítě užívá návykové látky
  • člen rodiny (většinou dítě) užívá návykové látky
  • člen rodiny začal abstinovat a rodina se přesto potýká s různými potížemi
  • dítě v rodině vykazuje jiné známky rizikového chování, než je užívání návykových látek (absence ve škole, krádeže, agresivní chování k osobám mimo rodinu nebo i členům rodiny, potíže v komunikaci s vrstevníky apod.)
  • rodiče, příbuzní a jiné blízké osoby, v jejichž blízkém okolí se vyskytne problém s návykovými látkami. Ve většině případů se jedná o rodiče, jejichž děti užívají návykové látky, ale nespolupracují s nimi nebo přímo nejsou v osobním kontaktu s rodinou.
  • v rodině jsou interpersonální problémy, s nimiž si rodina neumí poradit sama

JAK RODINNÁ TERAPIE PROBÍHÁ?

Na první konzultaci s rodinou doporučujeme účast co největšího počtu členů rodiny, přestože přítomnost všech jejích členů není podmínkou.

Konzultaci vede terapeutický pár, muž a žena, nebo je tato vstupní konzultace vedena pouze jedním z terapeutů.

V případě, že se rodina rozhodne využít služeb Prev-Centrum, z.ú., Ambulantní léčba v rámci rodinné terapie, je domluven kontrakt spolupráce, tzn. je definován počet a frekvence sezení. Setkání se konají v předem dohodnutých termínech, nejčastěji v intervalu jednou za tři až čtyři týdny, v případě potřeby i jinak.

Průběh sezení rodinné terapie/poradenství:

Každá konzultace s rodinou trvá 60 minut. Při pozdním příchodu rodiny se celkový čas konzultace neprodlužuje o dobu opoždění.

Pravidla poskytování služeb v rámci rodinného poradenství/terapie:

Pokud se rodina nemůže z jakéhokoli důvodu domluvené konzultace zúčastnit, je potřebné, aby včas omluvila svoji nepřítomnost. Totéž se vztahuje i na terapeuty. Proto je důležité, aby rodina sdělila terapeutům aktuální telefonický kontakt.

Zdravotní služba: rodinná terapie

Poskytovatel zdravotních služeb Prev-Centrum, z.ú. nepožaduje od klientů písemný informovaný souhlas u žádné jím poskytované zdravotní služby v souladu s §34 Zákona č. 372/2011 Sb. O zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování.

Sociální služba: poradenství pro blízké uživatelů návykových látek, rodinné poradenství, sociální poradenství pro blízké uživatelů návykových látek

UKONČENÍ LÉČBY:

K ukončení spolupráce v rámci rodinné terapie dochází zpravidla po dosažení cílů stanovených v dohodě o spolupráci (terapeutický kontrakt), a to na základě dohody mezi klienty a terapeuty.

Pokud po neomluvené nepřítomnosti rodina nekontaktuje pracovníky ambulantní léčby do 14 dnů, považuje se spolupráce za ukončenou bez udání důvodu. Rodina může přesto navázat novou spolupráci kdykoliv v budoucnosti.

OBJEDNÁNÍ NA KONZULTACI:

Kdykoliv v provozních hodinách na tel. č. 233 355 459, 777 161 138, event. emailem na adrese: ambulance@prevcentrum.cz.

CENA SLUŽEB:

Rodinná terapie je v případě pojištěnců VZP hrazena ze zdravotního pojištění, pro pojištěnce jiných pojišťoven je spoluúčast rodiny 2 000,- Kč za konzultaci. Další provozní a mzdové náklady spojené se zajištěním chodu Prev-Centrum, z.ú., Ambulantní léčba jsou hrazeny z grantů na základě dotačních řízení státní správy a místní samosprávy.

KAPACITA SLUŽBY:

6 konzultací týdně