AKTUÁLNĚ: KAPACITA KURZU BYLA NAPLNĚNA!


Popis kurzu

Dříve vzdělávací kurz primární prevence užívání návykových látek a dalších forem rizikového chování. Jedná se o vzdělávací program, který je určen profesionálům, zabývajícím se realizací preventivních programů ve školách, školských zařízeních, poskytovatelům primární prevence a lektorům preventivních programů (případně osobám, které se na tuto činnost připravují). Vzdělávání je zaměřeno především prakticky, tedy na rozvoj osobnosti účastníka, rozvíjení sociálních dovedností, výcvik v práci se skupinou, hledání samostatných možností řešení problematických situací apod. V metodách výuky je proto preferována kombinace bloků zaměřených na předávání teoretických informací, workshopů s nácviky praktických dovedností a sebezkušenostních dílen.

Cíle kurzu

Prohloubit a rozšířit vědomosti a dovednosti frekventantů pro práci s dětmi s rizikem vzniku či rozvoje rizikového chování a to jak s jednotlivcem, tak se skupinou (třídou). Připravit školní metodiky prevence tak, aby dokázali sami vyhledávat tyto žáky, doporučovat pro žáky i třídy odborné intervence, spolupracovat se školskými poradenskými zařízeními a institucemi specializovanými na práci s rizikovou mládeží.

Cílem kurzu je jeho účastníkům nejen rozšířit dosavadní teoretické znalosti a praktické dovednosti z oblasti primární prevence rizikového chování, ale i vytvořit nástroje využitelné pro koordinaci a spolupráci při realizaci programů primární prevence mezi jednotlivými subjekty.

Cílová skupina

Vzdělávací kurz je určen pro absolventy vysokoškolských studijních programů učitelských oborů nebo pro absolventy vysokoškolského studia neučitelského zaměření. Druh aprobace není rozhodující.

Kurz je určen pro pedagogické pracovníky škol a školských zařízení a pro zájemce z oboru primární prevence rizikového chování např. lektory a další pracovníky.

Kritériem pro přijetí do kurzu je současná praxe nebo probíhající příprava na práci v oblasti primární prevence.

Akreditace

Kurz je akreditován v rámci MŠMT programů dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků
(pod č. j. MSMT – M27322/2019-2-894 a č. j. MSMT –13187/2022-2-576).

Rozsah kurzu

Celkový počet hodin 250 (teorie a praxe), z toho

  • Dvoudenní semináře: 225 hodin
  • Stáž: 25 hodin

Místo konání kurzu

Kurz se bude konat v prostorách Programů primární prevence, Prev-Centrum, z.ú.,
Meziškolská 1120/2, 169 00 Praha 6. (Ubytování účastníků není zajišťováno ze strany organizátora kurzu).

Lektoři kurzu

Vedoucí lektorky kurzu

Mgr. Petra Rothbarthová (CV Petra Rothbarthová), Bc. Miluše Hrnčířová (CV Miluše Hrnčířová)

Administrativní zajištění kurzu

Mgr. Tereza Nikodymová

Podrobná anotace a přihláška do kurzu:

V případě dotazů se obracejte na Mgr. Terezu Nikodymovou
e-mail: vedouci.prevence@prevcentrum.cz, tel.: 284 684 224.