AKTUÁLNĚ: PŘIJÍMÁME PŘIHLÁŠKY DO KURZUPopis kurzu

Dříve vzdělávací kurz primární prevence užívání návykových látek a dalších forem rizikového chování. Jedná se o vzdělávací program, který je určen profesionálům, zabývajícím se realizací preventivních programů ve školách, školských zařízeních, poskytovatelům primární prevence a lektorům preventivních programů (případně osobám, které se na tuto činnost připravují). Vzdělávání je zaměřeno především prakticky, tedy na rozvoj osobnosti účastníka, rozvíjení sociálních dovedností, výcvik v práci se skupinou, hledání samostatných možností řešení problematických situací apod. V metodách výuky je proto preferována kombinace bloků zaměřených na předávání teoretických informací, workshopů s nácviky praktických dovedností a sebezkušenostních dílen.

Cíle kurzu

Prohloubit a rozšířit vědomosti a dovednosti frekventantů pro práci s dětmi s rizikem vzniku či rozvoje rizikového chování a to jak s jednotlivcem, tak se skupinou (třídou). Připravit školní metodiky prevence tak, aby dokázali sami vyhledávat tyto žáky, doporučovat pro žáky i třídy odborné intervence, spolupracovat se školskými poradenskými zařízeními a institucemi specializovanými na práci s rizikovou mládeží.

Cílem kurzu je jeho účastníkům nejen rozšířit dosavadní teoretické znalosti a praktické dovednosti z oblasti primární prevence rizikového chování, ale i vytvořit nástroje využitelné pro koordinaci a spolupráci při realizaci programů primární prevence mezi jednotlivými subjekty.

Cílová skupina

Vzdělávací kurz je určen pro absolventy vysokoškolských studijních programů učitelských oborů nebo pro absolventy vysokoškolského studia neučitelského zaměření. Druh aprobace není rozhodující.

Kurz je určen pro pedagogické pracovníky škol a školských zařízení a pro zájemce z oboru primární prevence rizikového chování např. lektory a další pracovníky.

Kritériem pro přijetí do kurzu je současná praxe nebo probíhající příprava na práci v oblasti primární prevence.

Akreditace

Kurz je akreditován v rámci MŠMT programů dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků
(pod č. j. MSMT –13187/2022-2-576).

Rozsah kurzu

Celkový počet hodin 250 (teorie a praxe), z toho

  • Dvoudenní semináře: 225 hodin
  • Stáž: 25 hodin

Povolená absence – maximálně 2 víkendy (32 hodin) – pokud počet hodin absence překročí povolenou hranici, obdrží frekventant pouze potvrzení o absolvovaném počtu hodin kurzu nikoli osvědčení. Frekventant má poté možnost si v následujícím běhu Specializačního studia doplnit hodiny nad rámec povolené absence, a to v délce maximálně 2 celých víkendů (32 hodin). Doplnění hodin v následujícím běhu kurzu je zpoplatněno částkou 2 500,- Kč/víkend (16 hodin). 

Kritéria pro ukončení kurzu

  • Absolvování požadovaného počtu hodin výuky.
  • Absolvování odborné stáže v rozsahu 25 hodin: frekventant si sám domluví stáž u instituce, která realizuje programy primární prevence.
  • Ročníková práce: v rámci 1. roku studia vypracovat ročníkovou práci, která bude zaměřena na specifika tvorby školního programu prevence rizikového chování.
  • Závěrečná práce: zmapování preventivního programu ve škole (případně v jiném zařízení) kritické zhodnocení efektivity preventivního programu, návrhy opatření, závěrečné zhodnocení – příležitosti a hrozby realizace programu prevence.
  • Zkouška před komisí: ústní zkouška (frekventant si losuje 2 otázky z probíraných okruhů) a obhajoba vypracované závěrečné práce.

Místo konání kurzu

Všechna setkání proběhnou vždy jednou měsíčně v PÁTEK od 10.00 – 18.00 a v SOBOTU od 9.00 – 17.00 v prostorech organizace Prev-Centrum, z.ú., Programy primární prevence, na adrese: Meziškolská 1120/2, 169 00 Praha 6 (vchod z ulice Anastázova). Ubytování účastníků není zajišťováno ze strany organizátora kurzu.

Lektoři kurzu

Vedoucí lektorky kurzu

Mgr. Petra Rothbarthová (CV Petra Rothbarthová), Bc. Miluše Hrnčířová (CV Miluše Hrnčířová)

Administrativní zajištění kurzu

Mgr. Tereza Brandová

Způsob přihlašování do kurzu

Přihláška_2025_2027

 

Vyplněnou přihlášku odešlete na adresu Tereza Brandová, Prev–Centrum, z.ú., Meziškolská 1120/2, Praha 6, 169 00 nebo naskenovanou přihlášku s vlastnoručním podpisem a případně razítkem organizace odešlete e-mailem na vedouci.prevence@prevcentrum.cz.

Po doručení řádně vyplněné a potvrzené přihlášky vám bude vystavena faktura.

Uzávěrka přihlášek je 30. 11.2024, po tomto termínu se bude možné přihlásit po telefonické konzultaci v případě, že budou volná místa. Přihlášky budou registrovány v došlém pořadí.

Cena kurzu a způsob úhrady kurzovného

Frekventanti kurzu hradí kurzovné ve výši 35.000,- Kč včetně DPH.

Po přijetí řádně vyplněné přihlášky Vám bude vystavena faktura, na základě které provedete úhradu kurzovného pod daným variabilním symbolem (v tomto případě číslem faktury). Kurzovné je pak možné uhradit bankovním převodem nebo poštovní poukázkou.

Storno podmínky při zrušení účasti

30 dní před zahájením – 50 % kurzovného

10 dní před zahájením – 75 % kurzovného

3 dny před zahájením kurzovné nevracíme.

Storno podmínky nebudou uplatňovány v případě, kdy za sebe zajistíte náhradníka (přijetí náhradníka je ale nutné předem domluvit s organizátorem). Pokud bude kurz zrušen ze strany pořádajícího, bude Vám kurzovné vráceno v plné výši.

Zahájení kurzu a termíny setkání

Bude upřesněno


V případě dotazů se obracejte na Mgr. Terezu Brandovou
e-mail: vedouci.prevence@prevcentrum.cz, tel.: 284 684 224, 773 668 483.