Poslání

Posláním Prev-Centrum, z.ú., Nízkoprahové služby je poskytování odborné pomoci a podpory dětem, dospívajícím a jejich zákonným zástupcům či blízkým osobám, kteří se nacházejí v obtížných nebo rizikových životních situacích. Provázet obdobím dospívání, poskytovat informace a bezpečný prostor pro trávení volného času, nabízet odbornou podporu a pomoc. Usilujeme o zlepšení podmínek kvality života dětí a dospívajících.

Etický kodex

1. Etické zásady obecně

1.1.
Sociální, psychologická a zdravotní péče je založena na hodnotách demokracie a lidských práv, které jsou vyjádřeny ve Všeobecné deklaraci lidských práv Spojených národů, v Úmluvě o právech dítěte a v Práv pacientů WHO. Dále se řídí zákony tohoto státu, které se od uvedených kodexů odvíjejí.

1.2.
Člen týmu Nízkoprahových služeb ctí jedinečnost každého člověka bez ohledu na jeho původ, etnickou příslušnost, mateřský jazyk, věk, zdravotní stav, sexuální orientaci, ekonomickou situaci, náboženské a politické přesvědčení a bez ohledu na to, jak se podílí na životě celé společnosti.

1.3.
Mezi základní hodnoty řadíme právo jedinců na soukromí, důvěrnost, sebeurčení a autonomii. Tyto principy se uplatňují v přístupu ke klientům a musí být v souladu nejen s profesionálními povinnostmi, ale i se zákonem.

1.4.
Právo každého jedince na seberealizaci je zpochybnitelné, pokud dochází k omezení takového práva u druhých osob.

1.5.
Člen týmu Nízkoprahových služeb usiluje o zajištění maximální odborné úrovně, přičemž poskytuje pouze ty služby, které odpovídají standardům sociálních služeb, standardům nízkoprahových zařízení pro děti a mládež a individuálním kompetencím jednotlivých pracovníků.

1.6.
Součástí etického přístupu je dobrá vůle pomáhat na základě znalostí, dovedností a zkušeností jednotlivcům, skupinám a komunitám při jejich rozvoji a při řešení konfliktů se společností.

1.7.
Profesionální odpovědnost má prioritu před osobními zájmy.

2. Etické zásady ve vztahu ke klientům

2.1.
Člen týmu Nízkoprahových služeb respektuje klienta jako rovnocenného partnera se všemi občanskými právy a povinnostmi, včetně jeho zodpovědnosti za své zdraví.

2.2.
Člen týmu Nízkoprahových služeb jedná tak, aby chránil důstojnost a lidská práva klientů.

2.3.
Člen týmu Nízkoprahových služeb pomáhá se stejným úsilím a bez jakékoliv formy diskriminace všem klientům. Chrání klientova práva na soukromí a důvěrnost jeho sdělení. Data a informace požaduje s ohledem na potřebnost při zajištění služeb, které mají být klientovi poskytnuty a informuje jej o jejich potřebnosti a použití. Žádnou informaci o klientovi neposkytuje bez jeho souhlasu. Pokud použije získané informace /např. ke studijním aj. účelům-kazuistiky, statistické zpracování, zprávy pro instituce/, vždy garantuje anonymitu osobních údajů.

2.4.
Člen týmu Nízkoprahových služeb je povinen zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, které se dozvěděl v souvislosti se svým působením v občanském sdružení Prev-Centrum a které se vztahují ke klientům. Této povinnosti jej může zbavit pouze klient nebo jeho zákonný zástupce písemným prohlášením. I v tomto případě je však pracovník Centra poradenství pro mládež a rodiny povinen zvážit zachování mlčenlivosti, pokud je to v zájmu klienta. Tím nejsou dotčena příslušná ustanovení trestního řádu a povinnost vypovídat před orgány činnými v trestním řízení.

2.5.
Člen týmu Nízkoprahových služeb hledá možnosti jak zainteresovat klienty do řešení jejich problémů.

2.6.
Člen týmu Nízkoprahových služeb se musí snažit zajistit, udržet a rozvíjet svou profesionální kompetenci, která obsahuje další vzdělávání včetně intervize, uvědomovat si a zachovávat hranice vlastních kompetencí.

3. Etické zásady ve vztahu k zaměstnavateli

3.1.
Člen týmu Nízkoprahových služeb plní odpovědně své povinnosti vyplývající ze závazků vůči svému zaměstnavateli.

3.2.
Zaměstnavatel vytváří takové podmínky, které umožňují členům pracovního týmu Nízkoprahových služeb závazky přijmout a uplatňovat je v souhlasu s tímto kodexem. 3.3. Člen týmu Nízkoprahových služeb se snaží ovlivňovat pracovní postupy s ohledem na co nejvyšší úroveň poskytovaných služeb.

4. Etické zásady kolegiality

4.1.
Člen týmu Nízkoprahových služeb respektuje znalosti a zkušenosti svých kolegů a ostatních odborných pracovníků. Vyhledává a rozšiřuje spolupráci s nimi a tím zvyšuje kvalitu poskytované služby.

4.2.
Člen týmu Nízkoprahových služeb respektuje rozdíly v názorech a praktické činnosti kolegů a ostatních odborníků. Připomínky k nim vyjadřuje na vhodném místě a vhodným způsobem.

4.3.
Člen týmu Nízkoprahových služeb je povinen konstruktivně spolupracovat s těmi kolegy a odborníky, kteří jsou následně v kontaktu se stejnými klienty. Předává-li klienta do péče kolegovi nebo jinému odborníkovi, pak jej, po vydání klientova písemného souhlasu, může informovat o dosavadním průběhu péče.

4.4.
Člen týmu Nízkoprahových služeb aktivit upřednostňuje týmovou spolupráci před separací a individuálním pojetím služby.

5. Etické zásady odbornosti a povolání

5.1.
Člen týmu Nízkoprahových služeb dbá na udržování a zvyšování prestiže daného typu služby.

5.2.
Člen týmu Nízkoprahových služeb se snaží o zvyšování odborné úrovně své práce a brání tomu, aby odbornou práci prováděl nekvalifikovaný pracovník nebo bez patřičného vzdělání a průpravy.

5.3.
Člen týmu Nízkoprahových služeb je zodpovědný za celoživotní vzdělávání a výcvik, což je základní předpoklad pro udržení stanoveného standardu služeb a schopnosti řešit etické problémy.

5.4.
Členové týmu Nízkoprahových služeb ctí kromě Etického kodexu Prev-Centra také svůj profesní kodex, dále . Etický kodex sociálních pracovníků České republiky, Etický kodex ČAS

5.5.
Člen týmu Nízkoprahových služeb dodržuje určenou pracovní dobu s ohledem na případy, které vyžadují neodkladné řešení.

5.6.
Členů týmu Nízkoprahových služeb se týká ohlašovací povinnost pouze v případech určených zákonem ČR.

6. Postupy při řešení etických problémů

6.1.
Etické problémy řeší tým Nízkoprahových služeb v rámci intervize. Každý člen týmu má mít možnost diskutovat a analyzovat tyto problémy ve spolupráci se všemi stranami, kterých se problém týká.

6.2.
Úkolem intervize je mj. napomáhat řešit etické problémy, které se jednotlivcům a týmu Nízkoprahových služeb nedaří řešit z vlastních lidských a odborných zdrojů.

6.3.
Pokud člen týmu Nízkoprahových služeb nemá možnost řešit uspokojivým způsobem etické problémy v týmu a v rámci intervize, má možnost se obrátit na A.N.O., Českou asociaci streetwork nebo jiné zastřešující odborné společnosti.

Úmluva o právech dítěte v ČR

Česká republika implementovala Úmluvu o právech dítěte do svého právního řádu v roce 1991 na základě zákona č.3/1993 Sb. Hlavní úlohou UNICEF ČR v oblasti dětských práv je seznamovat veřejnost se situací dětí, prosazovat dětská práva na legislativní úrovni a upozorňovat kompetentní orgány na situace, které dodržování dětských práv ohrožují.

Česká republika, stejně jako ostatní státy, ratifikací Úmluvy o právech dítěte přijala povinnost zařadit ji do svých legislativních norem a dbát na dodržování těchto zásad. Zároveň se zavázala, že každých pět let podá podrobnou zprávu Výboru OSN pro práva dětí o stavu dětské populace a úrovně naplňování dětských práv v České republice.

Celý text ke stažení zde: umluva-o-pravech-ditete