Poslání

Posláním Prev-Centrum, z.ú., Centrum poradenství pro děti a mládež je poskytování odborné pomoci a podpory dětem, dospívajícím a jejich zákonným zástupcům či blízkým osobám, kteří se nacházejí v obtížných nebo rizikových životních situacích. Provázet obdobím dospívání, poskytovat informace a bezpečný prostor pro trávení volného času, nabízet odbornou podporu a pomoc. Usilujeme o zlepšení podmínek kvality života dětí a dospívajících.

Etický kodex

1. Etické zásady obecně

1.1.
Sociální, psychologická a zdravotní péče je založena na hodnotách demokracie a lidských práv, které jsou vyjádřeny ve Všeobecné deklaraci lidských práv Spojených národů, v Úmluvě o právech dítěte a v Práv pacientů WHO. Dále se řídí zákony tohoto státu, které se od uvedených kodexů odvíjejí.

1.2.
Člen týmu Centra poradenství pro děti a mládež ctí jedinečnost každého člověka bez ohledu na jeho původ, etnickou příslušnost, mateřský jazyk, věk, zdravotní stav, sexuální orientaci, ekonomickou situaci, náboženské a politické přesvědčení a bez ohledu na to, jak se podílí na životě celé společnosti.

1.3.
Mezi základní hodnoty řadíme právo jedinců na soukromí, důvěrnost, sebeurčení a autonomii. Tyto principy se uplatňují v přístupu ke klientům a musí být v souladu nejen s profesionálními povinnostmi, ale i se zákonem.

1.4.
Právo každého jedince na seberealizaci je zpochybnitelné, pokud dochází k omezení takového práva u druhých osob.

1.5.
Člen týmu Centra poradenství pro děti a mládež usiluje o zajištění maximální odborné úrovně, přičemž poskytuje pouze ty služby, které odpovídají standardům sociálních služeb, standardům nízkoprahových zařízení pro děti a mládež a individuálním kompetencím jednotlivých pracovníků.

1.6.
Součástí etického přístupu je dobrá vůle pomáhat na základě znalostí, dovedností a zkušeností jednotlivcům, skupinám a komunitám při jejich rozvoji a při řešení konfliktů se společností.

1.7.
Profesionální odpovědnost má prioritu před osobními zájmy.

2. Etické zásady ve vztahu ke klientům

2.1.
Člen týmu Centra poradenství pro děti a mládež respektuje klienta jako rovnocenného partnera se všemi občanskými právy a povinnostmi, včetně jeho zodpovědnosti za své zdraví.

2.2.
Člen týmu Centra poradenství pro děti a mládež jedná tak, aby chránil důstojnost a lidská práva klientů.

2.3.
Člen týmu Centra poradenství pro děti a mládež pomáhá se stejným úsilím a bez jakékoliv formy diskriminace všem klientům. Chrání klientova práva na soukromí a důvěrnost jeho sdělení. Data a informace požaduje s ohledem na potřebnost při zajištění služeb, které mají být klientovi poskytnuty a informuje jej o jejich potřebnosti a použití. Žádnou informaci o klientovi neposkytuje bez jeho souhlasu. Pokud použije získané informace /např. ke studijním aj. účelům-kazuistiky, statistické zpracování, zprávy pro instituce/, vždy garantuje anonymitu osobních údajů.

2.4.
Člen týmu Centra poradenství pro děti a mládež je povinen zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, které se dozvěděl v souvislosti se svým působením v občanském sdružení Prev-Centrum a které se vztahují ke klientům. Této povinnosti jej může zbavit pouze klient nebo jeho zákonný zástupce písemným prohlášením. I v tomto případě je však pracovník Centra poradenství pro mládež a rodiny povinen zvážit zachování mlčenlivosti, pokud je to v zájmu klienta. Tím nejsou dotčena příslušná ustanovení trestního řádu a povinnost vypovídat před orgány činnými v trestním řízení.

2.5.
Člen týmu Centra poradenství pro děti a mládež hledá možnosti jak zainteresovat klienty do řešení jejich problémů.

2.6.
Člen týmu Centra poradenství pro děti a mládež se musí snažit zajistit, udržet a rozvíjet svou profesionální kompetenci, která obsahuje další vzdělávání včetně intervize, uvědomovat si a zachovávat hranice vlastních kompetencí.

3. Etické zásady ve vztahu k zaměstnavateli

3.1.
Člen týmu Centra poradenství pro děti a mládež plní odpovědně své povinnosti vyplývající ze závazků vůči svému zaměstnavateli.

3.2.
Zaměstnavatel vytváří takové podmínky, které umožňují členům pracovního týmu Centra poradenství pro děti a mládež závazky přijmout a uplatňovat je v souhlasu s tímto kodexem. 3.3. Člen týmu Nízkoprahových služeb se snaží ovlivňovat pracovní postupy s ohledem na co nejvyšší úroveň poskytovaných služeb.

4. Etické zásady kolegiality

4.1.
Člen týmu Centra poradenství pro děti a mládež respektuje znalosti a zkušenosti svých kolegů a ostatních odborných pracovníků. Vyhledává a rozšiřuje spolupráci s nimi a tím zvyšuje kvalitu poskytované služby.

4.2.
Člen týmu Centra poradenství pro děti a mládež respektuje rozdíly v názorech a praktické činnosti kolegů a ostatních odborníků. Připomínky k nim vyjadřuje na vhodném místě a vhodným způsobem.

4.3.
Člen týmu Centra poradenství pro děti a mládež je povinen konstruktivně spolupracovat s těmi kolegy a odborníky, kteří jsou následně v kontaktu se stejnými klienty. Předává-li klienta do péče kolegovi nebo jinému odborníkovi, pak jej, po vydání klientova písemného souhlasu, může informovat o dosavadním průběhu péče.

4.4.
Člen týmu Centra poradenství pro děti a mládež aktivit upřednostňuje týmovou spolupráci před separací a individuálním pojetím služby.

5. Etické zásady odbornosti a povolání

5.1.
Člen týmu Centra poradenství pro děti a mládež dbá na udržování a zvyšování prestiže daného typu služby.

5.2.
Člen týmu Centra poradenství pro děti a mládež se snaží o zvyšování odborné úrovně své práce a brání tomu, aby odbornou práci prováděl nekvalifikovaný pracovník nebo bez patřičného vzdělání a průpravy.

5.3.
Člen týmu Centra poradenství pro děti a mládež je zodpovědný za celoživotní vzdělávání a výcvik, což je základní předpoklad pro udržení stanoveného standardu služeb a schopnosti řešit etické problémy.

5.4.
Členové týmu Centra poradenství pro děti a mládež ctí kromě Etického kodexu Prev-Centra také svůj profesní kodex, dále . Etický kodex sociálních pracovníků České republiky, Etický kodex ČAS

5.5.
Člen týmu Centra poradenství pro děti a mládež dodržuje určenou pracovní dobu s ohledem na případy, které vyžadují neodkladné řešení.

5.6.
Členů týmu Centra poradenství pro děti a mládež se týká ohlašovací povinnost pouze v případech určených zákonem ČR.

6. Postupy při řešení etických problémů

6.1.
Etické problémy řeší tým Centra poradenství pro děti a mládež v rámci intervize. Každý člen týmu má mít možnost diskutovat a analyzovat tyto problémy ve spolupráci se všemi stranami, kterých se problém týká.

6.2.
Úkolem intervize je mj. napomáhat řešit etické problémy, které se jednotlivcům a týmu Centra poradenství pro děti a mládež nedaří řešit z vlastních lidských a odborných zdrojů.

6.3.
Pokud člen týmu Centra poradenství pro děti a mládež nemá možnost řešit uspokojivým způsobem etické problémy v týmu a v rámci intervize, má možnost se obrátit na A.N.O., Českou asociaci streetwork nebo jiné zastřešující odborné společnosti.

Úmluva o právech dítěte v ČR

Česká republika implementovala Úmluvu o právech dítěte do svého právního řádu v roce 1991 na základě zákona č.3/1993 Sb. Hlavní úlohou UNICEF ČR v oblasti dětských práv je seznamovat veřejnost se situací dětí, prosazovat dětská práva na legislativní úrovni a upozorňovat kompetentní orgány na situace, které dodržování dětských práv ohrožují.

Česká republika, stejně jako ostatní státy, ratifikací Úmluvy o právech dítěte přijala povinnost zařadit ji do svých legislativních norem a dbát na dodržování těchto zásad. Zároveň se zavázala, že každých pět let podá podrobnou zprávu Výboru OSN pro práva dětí o stavu dětské populace a úrovně naplňování dětských práv v České republice.

Celý text ke stažení zde: umluva-o-pravech-ditete