Pro koho je program určen?

Programy jsou určené pro běžné třídní kolektivy, které nevykazují zvýšenou míru výskytu rizikového chování.

pro žáky na 1. stupni základních škol (od 2. ročníku)
pro žáky na 2. stupni základních škol
pro studenty gymnázií, středních škol a středních odborných učilišť

Jak program probíhá?

Program je realizován přímo ve škole. Každé pololetí školního roku se ve třídě realizuje obvykle jeden blok primární prevence, který trvá 2–4 vyučovací hodiny. Program je veden interaktivní formou, využívá se psychosociálních her, věnuje se prostor diskuzím, žáci či studenti pracují individuálně i ve skupinách. Náplní programu jsou zejména tato témata:

 • problematika užívání návykových látek (legální i nelegální návykové látky, účinky, rizika)
  a jiných forem závislostního chování (př. gambling, závislost na PC hrách)
 • rasismus, xenofobie
 • agresivita, šikana a další formy násilného chování
 • poruchy příjmu potravy (mentální anorexie, mentální bulimie, přejídání, obezita)
 • dospívání, partnerské vztahy, sexuální problematika, rizikové sexuální chování
 • kyberšikana, bezpečný pohyb ve virtuálním světě
 • dospívání, dospělost, přechod na SŠ
 • masová média a společnost
 • spiritualita, náboženství, sekty
 • podpora osobnostního rozvoje (posilování sebejistoty, zvládání konfliktních situací, práce s emocemi, efektivní komunikace, sebepoznání, schopnost čelit sociálnímu tlaku, rozvíjení spolupráce ve třídě)
 • podpora zdravého životního stylu (nabídka pozitivních alternativ pro trávení volného času)

Školy si mohou vybírat z široké nabídky témat programů, která jsou uzpůsobena věku žáků a studentů i potřebám jednotlivých třídních kolektivů. Témata jsou průběžně aktualizována.

Nabídka témat pro 1. stupeň ZŠ: Témata programu 1. stupeň včetně anotace od školního roku 2020/2021

Nabídka témat pro 2. stupeň ZŠ a SŠ: Témata programu 2. stupeň a SŠ včetně anotace od školního roku 2020/2021

Cíle programu

 • Předání znalostí, dovedností a postojů podporující zdravý životní styl.
 • Podpora cílové skupiny v tom, aby tyto znalosti, dovednosti a postoje dokázala uplatnit ve svém chování nejen v době realizace programu, ale i v budoucnosti.
 • Seznámení s možnostmi řešení obtížných situací včetně možností, kam se obrátit v případě problému.
 • Rozvoj psychosociálních dovedností – navazování zdravých vztahů, schopnost čelit tlaku vrstevníků, dovednost rozhodovat se samostatně, efektivně řešit konflikty apod.
 • Podporovat a nabízet zdravé alternativy trávení volného času.

Kdo program zajišťuje?

Lektory programu jsou studenti i absolventi vyšších odborných a vysokých škol humanitního zaměření (zejm. oborů speciální pedagogika, sociální práce, sociální pedagogika, psychologie a adiktologie), kteří absolvovali Vzdělávací kurz pro lektory primární prevence v rozsahu 100 hodin. V průběhu spolupráce jsou lektoři dále vzděláváni a to formou intervizí, hospitací, metodických setkání, tématických přednášek a supervizí.

Odborná způsobilost programu

Program všeobecné primární prevence je certifikován MŠMT pod číslem 03/19/1/CE. Dokumenty ke stažení zde: Certifikát Všeobecná primární prevence; Rozsah certifikace Všeobecná primární prevence.

Pokud máte jakékoli dotazy týkající se programu, nebo máte zájem programy objednat, určitě neváhejte a obraťte se na nás. Rádi přijmeme nové školy do spolupráce.