KDO SE NA NÁS MŮŽE OBRÁTIT?

Klienti, kteří se potýkají se závislostí na návykových látkách, škodlivým způsobem zneužívají návykové látky, nebo se potýkají s některou z nelátkových závislostí (patologické hráčství, netolismus apod.)

Klienti, kteří mají různé potíže související s užíváním návykových látek (psychické a zdravotní problémy, ztráta zaměstnání, potíže ve vztazích s blízkými apod.) a chtějí tyto potíže řešit

Klienti, kteří jsou rozhodnuti abstinovat a jsou ochotni přijímat a realizovat změny směřující k upevnění abstinence

Klienti s primárně neadiktologickou problematikou

JAK PROGRAM VYPADÁ?

Program je dobrovolný – sám klient se rozhoduje, zda do léčebného programu vstoupí, nebo ne. Zároveň jsou dána základní pravidla, se kterými je klient seznámen hned v úvodu spolupráce.

O indikaci do programu rozhoduje tým Prev-Centrum, z.ú., Ambulantní léčba, na základě 5 vstupních setkání.

Léčba probíhá formou individuálních poradenských/terapeutických konzultací. Délka léčby i frekvence konzultací je individuálně dohodnuta s klientem po úvodním zhodnocení stavu a potíží klienta tak, aby co nejlépe vyhovovala klientovým možnostem a potřebám. Obvyklá frekvence sezení je 1-2x týdně, délka setkávání je obvykle stanovena na 6 měsíců s možností prodloužení.

Zdravotní služby:

Individuální psychoterapie, rodinná terapie, psychologické vyšetření – komplexní, cílené, psychiatrické vyšetření pro klienty programu

Poskytovatel zdravotních služeb Prev-Centrum, z.ú. nepožaduje od klientů písemný informovaný souhlas u žádné jím poskytované zdravotní služby v souladu s §34 Zákona č. 372/2011 Sb. O zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování.

Sociální služby:

Individuální poradenství, sociální poradenství, poradenství pro blízké uživatelů návykových látek, informační servis, telefonické poradenství, internetová poradna

KARDINÁLNÍ PRAVIDLA

  1. Zákaz manipulace s návykovou látkou v prostorách Prev-Centrum, z.ú. a okolí.
  2. Zákaz násilného chování v zařízení.
  3. Zákaz nošení a manipulace se zbraněmi v zařízení
  4. Zákaz ničení nebo zcizování majetku Prev-Centrum, z.ú., ostatních klientů nebo terapeutů.

UKONČENÍ LÉČBY

Řádné ukončení:

Spolupráce je ukončena řádně zpravidla po dosažení cílů stanovených v dohodě o spolupráci (kontraktu). V takovém případě je klientovi terapeutem indikována následná péče.

Ukončení ze strany klienta:

Klient má právo ukončit svou účast v programu dle vlastní vůle. O svém rozhodnutí informuje svého terapeuta. V případě, že má klient soudem nařízenou ochrannou léčbu nebo má klient uzavřený trojstranný kontrakt s úředníkem probačně-mediační služby, informuje o ukončení spolupráce terapeut příslušnou instituci či osobu.

Ukončení ze strany Prev-Centrum, z.ú., Ambulantní léčba:

Prev-Centrum, z.ú., Ambulantní léčba ukončuje s klientem spolupráci v následujících případech

  1. porušení některého z kardinálních pravidel
  2. klient není dlouhodobě schopen abstinovat v ambulantních podmínkách
  3. klient jiným způsobem nespolupracuje

OBJEDNÁNÍ NA KONZULTACI

Kdykoliv v provozních hodinách na tel. 233 355 459 nebo 777 161 138

CENA SLUŽEB

Konzultace v rámci ambulantní léčby jsou klientům poskytovány bezplatně.