KDO SE NA NÁS MŮŽE OBRÁTIT?

Klienti v různých fázích užívání návykových látek od experimentů po závislost, kteří

  • mají různé potíže související s užíváním návykových látek (psychické a zdravotní problémy, ztráta zaměstnání, potíže ve vztazích s blízkými apod.) a chtějí tyto potíže řešit.
  • jsou rozhodnuti abstinovat.
  • jsou ochotni přijímat a realizovat změny směřující k upevnění abstinence.

Klientům závislým na opiátech nabízíme psychosociální složku substitučního programu.

JAK AMBULANTNÍ LÉČBA VYPADÁ?

Ambulantní léčba je dobrovolná – sám klient se rozhoduje, zda do léčebného programu vstoupí, nebo ne. Zároveň jsou dána základní pravidla, se kterými je klient seznámen hned v úvodu spolupráce.

KARDINÁLNÍ PRAVIDLA:

  1. Zákaz manipulace s návykovou látkou v prostorách Prev-Centrum, z.ú. a okolí.
  2. Zákaz násilného chování v zařízení.
  3. Zákaz nošení a manipulace se zbraněmi v zařízení
  4. Zákaz ničení nebo zcizování majetku Prev-Centrum, z.ú., ostatních klientů nebo terapeutů.

PRŮBĚH LÉČBY:

Ambulantní léčba v Prev-Centrum, z.ú. probíhá formou individuálních či skupinových poradenských / terapeutických konzultací. V případě individuálních konzultací je délka léčby stejně jako frekvence konzultací individuálně dohodnuta s klientem po úvodním zhodnocení stavu klienta a jeho potíží, tak aby co nejlépe vyhovovala klientovým možnostem, potřebám a potížím klienta. Obvyklá frekvence individuálních / skupinových sezení je jedna až dvě  konzultace týdně. V případě skupinové formy léčby klient dochází 5 měsíců (únor až červen nebo září až leden) s frekvencí 1x týdně vždy v úterý od 17:00 – 18:30. Individuální a skupinovou formu nelze paralelně kombinovat, je však možné  v indikovaném případě plynule přejít z individuální na skupinovou formu péče.

Zdravotní služby:

Individuální a skupinová psychoterapie, rodinná terapie, psychologické vyšetření – komplexní, cílené, psychiatrické vyšetření pro klienty programu.

Poskytovatel zdravotních služeb Prev-Centrum, z.ú. nepožaduje od klientů písemný informovaný souhlas u žádné jím poskytované zdravotní služby v souladu s §34 Zákona č. 372/2011 Sb. O zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování.

Sociální služby:

Individuální poradenství, sociální poradenství, poradenství pro blízké uživatelů návykových látek, informační servis, telefonické poradenství, internetová poradna

UKONČENÍ LÉČBY:

K ukončení spolupráce v rámci individuální ambulantní léčby dochází zpravidla po dosažení cílů stanovených v dohodě o spolupráci (terapeutický kontrakt), a to na základě dohody mezi klientem a pracovníkem. U skupinové formy ambulantní léčby se předpokládá ukončení spolupráce po ukončení aktuálního běhu skupiny.

OBJEDNÁNÍ NA KONZULTACI:

Kdykoliv v provozních hodinách na tel. č. 233 355 459, 777 161 138, event. emailem na adrese: ambulance@prevcentrum.cz.

CENA SLUŽEB:

Konzultace v rámci ambulantní léčby jsou klientům poskytovány bezplatně.

KAPACITA SLUŽBY:

80 konzultací týdně, 1 skupina týdně při maximální kapacitě 12 klientů