Všímáte si změn v chování Vašeho dítěte?

Tráví příliš mnoho času na počítači, sociálních sítích, mobilu?

Máte podezření, že experimentuje s návykovými látkami nebo alkoholem?

Pomáháme s řešením obtížných životních situací.

Poskytujeme ambulantní léčbu orientovanou na abstinenci a následnou péči pro děti a dospívající ve věku od 10 do 18 let, kteří jsou ohroženi užíváním návykových látek včetně alkoholu a/nebo netolismem (závislostní chování ve vztahu k počítači, mobilu, sociálním sítím, internetu). Současně poskytujeme poradenství pro rodiče a pro osoby blízké. Společně s klientem mapujeme jeho životní situaci a pomáháme s řešením obtíží spojených s rizikovým chováním, motivujeme ke změně škodlivých návyků pozitivním směrem. Ambulance se zabývá řadou dalších projevů dospívajících, které rizikové chování doprovází (sebepoškozování, agresivní jednání, šikana, prokrastinace, potíže v komunikaci, nízké sebehodnocení aj.). Péče probíhá formou individuálních konzultací a skupinové práce. 

 Pro koho jsou služby určeny – cílová skupina

 • Děti a dospívající ve věku 10 – 18 let a jejich blízcí
 • Děti a dospívající nacházející se ve fázi experimentování s legálními i nelegálními návykovými látkami
 • Děti a dospívající vykazující známky škodlivého užívání legálních i nelegálních návykových látek
 • Děti a dospívající nadměrně používající digitální technologie (PC, internet, mobilní telefony, sociální sítě atp.)
 • Děti a dospívající mající potíže související s plněním školních povinností (záškoláctví, problémy se školním prospěchem, předčasné ukončení studia, vyloučení ze školy)
 • Děti a dospívající zažívající obtížné životní situace (šikana, agresivní projevy chování, konflikty v rodině, sebepoškozování, prokrastinace aj.)

Cíle

 • Motivovat dospívající směrem k pozitivní změně životního stylu
 • Motivovat dospívající k zodpovědnému chování ve vztahu k návykovým látkám a alkoholu
 • Předávat ověřené informace týkající se užívání návykových látek, rizik a důsledků s tím spojených
 • Pomáhat při rozvoji vlastní schopností a dovedností (sebedůvěra, sebehodnota, komunikace, asertivita, sebeuvědomění, zvládání emocí)
 • Podporovat v udržení dosažených změn

 Poskytované služby

 • Individuální poradenství, ambulantní léčba a následná péče
 • Poradenství pro rodiče, zákonné zástupce a osoby blízké
 • Skupinová práce

Jak se objednat a co vás čeká?

 • Objednat se můžete telefonicky bez předchozího doporučení, a to na čísle 242 498 334777 161 133 nebo e-mailem nzdm@prevcentrum.cz.
 • Při objednání se Vás pracovníci zeptají na několik základních informací (z jakého důvodu telefonujete, kolik let je let vašemu dítěti a kontakt na vás) a také s vámi domluví termín společné vstupní konzultace.
 • Vstupní konzultace se účastní dítě nebo dospívající a zákonný/nní zástupce/ci, v individuálních případech se na nás může dospívající obrátit sám.

Provozní doba – zde
V individuálních akutních případech po předchozí domluvě je možné se objednat i mimo provozní dobu.

Tento obrázek nemá vyplněný atribut alt; název souboru je ADI-AMBULANCE-723x1024.jpg.

ADIKTOLOGICKÁ SKUPINA

Představení skupiny

Skupina je určena pro osoby ve věku 12-18 let, které užívají návykové látky, nebo jsou ohrožené rizikovým chováním spojeným s látkovými a nelátkovými závislostmi.

Skupina je zaměřena jak na aktuální osobní témata klientů, tak je také průběžně doplňována o předem připravená témata, která se týkají různých životních oblastí dospívajících (volný čas, vztahy a sexualita, komunikace, relaxační techniky, jak říkat NE, sebeuvědomění, emoce aj.).

Cíle skupiny

 • Pomáhat dospívajícím zorientovat se v jejich náročných životních situacích
 • Vyzkoušet si a trénovat komunikační a sociální dovednosti v bezpečném prostředí skupiny
 • Zažívat různorodé interakce s vrstevníky s možností dostávat zpětné vazby
 • Sdílení problémů a pocitů s vrstevníky
 • Naučit se zvládat silné emoční stavy (vztek, smutek, zlost) zdravým způsobem
 • Získat náhled na dosavadní nezdravé strategie chování a jednání

Program je poskytovaný bezplatně.

Vstup do programu

Vstup do programu je zajišťován přes Adiktologickou ambulanci pro děti a dospívající.

Setkávání na skupině

Skupina se zaměřením na potíže s návykovými látkami a alkoholem probíhá každé pondělí od 17:00 do 18:30.

Skupina se zaměřením na potíže s nadměrným trávením času na sociálních sítí, mobilu, počítači a internetu, případně jiných rizikových potíží (sebepoškozování, agresivita, šikana) probíhá každé úterý od 16:30 do 18:00.

Frekvence setkávání:

 • 1 x týdně skupinové setkání v prostorách Prev-Centrum, z.ú., Nízkoprahové služby
 • Skupina je doplněna o pravidelné individuální konzultace s klientem, v délce trvání cca 60 minut

Adiktologická ambulance pro děti a dospívající je certifikovanou odbornou službou. Odborná certifikace byla z rozhodnutí Rady vlády pro koordinaci politiky v oblasti závislostí dne 15.11.2021 automaticky prodloužena do konce roku 2022. Adiktologická ambulance pracuje dle standardů odborné způsobilosti adiktologických služeb.