Ambulantní a následná péče se zaměřuje na děti a dospívající experimentátory, uživatele návykových látek a na problematiku nelátkových závislostí (PC, mobil, hry)

Mezi naše cíle patří:

 • poskytovat služby v oblasti včasné intervence užívání návykových látek či problémů s nezvládnutím moderních technologií
 • zamezit progresi užívání, rizikového chování a prohlubování souvisejících problémů
 • motivovat experimentující děti či dospívající k realizaci změny chování a životního stylu

Cílová skupina:

 • věková skupina od 10 do 20 let
 • děti a dospívající, kteří mimo užívání návykových látek mají i specifické výchovné a vzdělávací potřeby, poruchy učení a chování
 • děti a dospívající, kteří nejsou schopni plnit své povinnosti ve škole (záškoláctví, problémy se školním prospěchem, předčasné ukončení studia, vyloučení ze školy)
 • děti a dospívající, kteří se dostávají do konfliktu se společensky uznávanými normami i se zákonnými normami
 • děti a dospívající se závislostní problematikou, kteří jsou v péči kurátorů trestné činnosti dětí a mládeže
 • děti a dospívající experimentující s užíváním návykových látek či nezvládající moderní technologie zažívající obtížné životní události
 • kromě dětí a dospívajících spadají do cílové skupiny programu i jejich rodiče, zákonní zástupci a osoby blízké.

 

Poskytované služby:

Ambulantní a následná péče pro děti a dospívající

 • Ambulantní péče je zaměřena v první fázi na práci s motivací a odporem klienta, který problémy bagatelizuje či popírá. Práce se orientuje též na edukaci a předání relevantních informací o rizicích, účincích a důsledcích užívání návykových látek.
 • Následná péče se orientuje na udržení dosažených změn, popřípadě abstinence, na podporu a pomoci úspěšně zvládat běžné situace v životě, mapovat rizikové situace a vztahy, které by mohly vést u klienta k relapsu či dalšímu užití návykové látky a pomoci mu vyplnit volný čas.

Individuální poradenství

 • Systematické individuální poradenství (krátkodobé i dlouhodobé) pro děti a dospívající.
 • Poradenství je zaměřeno na práci s motivací ke změně a směrem ke zdravějšímu životnímu stylu, na podporu klienta v úspěšném zvládání běžných situací v jeho životě, zlepšení sociálních dovedností, a podporu v jeho osobnostním růstu.
 • Nezbytnou součástí poradenství je i prevence relapsu. Cílem je pomoci klientovi změnit jeho chování, udržet navozené změny, předejít rizikovým situacím a zlepšit sociální dovednosti v případě zvládání těchto situací.

 

Poradenství pro rodiče, zákonné zástupce a osoby blízké

 • Služby poskytované rodičům, zákonným zástupcům, pěstounům, příbuzným a jiným blízkým osobám.
 • Poradenství může mít formu edukace rodičů ohledně závislostního chování, návykových látek a rizicích s užíváním návykových látek spojených.
 • Velký důraz je kladen na motivaci rodinných příslušníků ke spolupráci, která je nezbytnou složkou procesu u této cílové skupiny.

Skupinová práce

 • Skupina rozšiřuje možnosti péče o ohrožené děti a mladistvé. Zvolené metody práce eliminují rozvoj rizikového chování a předchází tak, či brání recidivě jejich jednání.
 • Činnosti, které doplňují spektrum poskytovaných služeb (sociálně-pedagogické práce, vzdělávací činnosti, aktivní trávení volného času).

Objednat se může kdokoliv bez předchozího doporučení. Zájemci nás mohou kontaktovat telefonicky, emailem či se přijít osobně objednat. V případě telefonického objednání na tel. čísle 242 498 334 nebo 775 161 159.

Služby jsou poskytovány bezplatně.