Pro koho je program určen?

Program včasné intervence, primárně určený pro jedince, kteří se chovají rizikově, případně jsou vznikem rizikového chování ohroženi více, než jejich vrstevníci. V rámci programu včasné intervence se na nás mohou obrátit rodiče a pedagogové v případě, že jejich děti/žáci mají:

 • výchovné problémy (např. agresivita, lhaní, problémy ve škole např. s učením a záškoláctvím, trestná činnost apod.)
 • problematické postavení ve třídě či problematické vztahy s vrstevníky (oběť šikany, potencionální oběť šikany, iniciátor šikany)
 • problémy v komunikaci s pedagogy, rodiči nebo se nacházejí v obtížné životní situaci
 • vykazují známky rizikového chování, či se chovají rizikově (experimenty s návykovými látkami, hazardní hraní, příslušnost k nebezpečným skupinám atd.)

Poradenství poskytujeme pro:

 • děti ve věku od 8 – 18ti let a jejich rodiče (sezení mohou probíhat dohromady i samostatně)
 • pedagogy, v jejichž třídách se objevují jedinci, kteří vykazují známky rizikového chování

Ve výjimečných případech se na nás mohou obracet i samy děti. U nezletilých dětí vyžadujeme souhlas rodičů s docházkou jejich dítěte do programu.

Jak program probíhá?

Poradenství probíhá na základě telefonického objednání. Odborné konzultace jsou realizovány jednorázově nebo ve formě krátkodobé či delší spolupráce. Na vstupní konzultaci pracovníci mapují situaci klienta, jeho zakázku a domlouvá se počet a četnost setkávání. V rámci programu proběhne obvykle 5 setkání v délce 45 min. V rámci výstupní konzultace mohou být klientovi předány kontakty a doporučení na další zařízení.

Cíle programu

 • předcházet vzniku a prohloubení problému s rizikovými formami chování u ohrožených jedinců
 • poskytnout žákům a studentům možnost podpory zdravého životního stylu, rozvíjet komunikaci, schopnost sebepoznání, sociální dovednosti, schopnost čelit tlaku rizikových vrstevníků, zvyšovat sebedůvěru, sebejistotu, atd.
 • zvyšovat pozitivní klima ve třídách základních škol jakožto důsledek vývoje a změn chování jednotlivých žáků a studentů
 • podpořit a rozvíjet pozitivní vztahy v rodině a přispívat ke zkvalitnění komunikace mezi jednotlivými členy rodiny
 • poskytnout odborné poradenství pedagogům v případě řešení konkrétních problémů týkající se žáků a studentů
 • nabídnout pedagogům bezpečný prostor pro individuální konzultaci problematických situací v rámci pedagogické praxe týkající se ohrožených jedinců
 • v případě potřeby nabídnout dětem, rodičům a pedagogům využití služeb jiného odborného programu v rámci Prev-Centra, z.ú. Konkrétně odeslání klienta do ambulantní léčby, pokud se ukáže problémové užívání návykových látek nebo zařazení celé rodiny do rodinné terapie. V případě, že klient potřebuje jinou službu, kterou Prev-Centrum, z.ú. nenabízí, jsou klientovi poskytnuty kontakty na další odborná zařízení.

Kdo program zajišťuje?

Program zajišťují zkušení pracovníci s několikaletou praxí v oblasti primární prevence rizikového chování, kteří splňují požadavek vysokoškolského vzdělání, prošli kurzem rodinného poradenství, krizovou intervencí a dalšími kurzy a výcviky. Tento program je pravidelně supervidován externím odborníkem s dlouholetými zkušenostmi s prací s dětmi a jejich rodinami.

Odborná způsobilost programu

Pokud máte jakékoli dotazy týkající se programu, nebo máte zájem o službu, určitě neváhejte a obraťte se na nás.