Pro koho je program určen?

Program je určen pro děti a dospívající, žáky 1. a 2. stupeň ZŠ a studenty SŠ, dále pak pro pedagogy a rodiče. Cílovou skupinou jsou jednotlivci, kteří se ocitli v obtížné situaci v kontextu vztahů ve třídě a šikany. Zaměřujeme se na jednotlivce, kteří byli v dané situaci zainteresováni (oběť, agresor, svědci, pedagogové, rodiče) a individuálně s nimi pracujeme na přijetí dané situace, jejím pochopení, aktuálním zpracování a zvládnutí dalšího působení ve třídě.

Podstatou indikované prevence je, že jedinec byl do vybrané skupiny indikován – tj. vybrán dle posouzení své individuální situace. Nejedná se tedy o práci s celou školní třídou.

Jak program probíhá?

Program sestává z 1 – 5 setkání v délce 30 – 45 minut a probíhá individuální formou ve frekvenci 1x týdně, pokud se obě strany nedohodnou jinak. Na počátku programu se na úvodním setkání, které proběhne společně se zákonnými zástupci, zmapuje situace, vymezí zakázka a konkrétní cíle programu u daného dítěte a stanoví podmínky spolupráce. Děti a dospívající mladší 18 let vstupují do spolupráce se souhlasem zákonného zástupce. Následující setkání již probíhá/probíhají pouze za přítomnosti dítěte. Četnost setkání se může měnit v souvislosti s aktuálními potřebami daného klienta po vzájemné dohodě.

V závažnějších situacích mohou klienti přestoupit do péče Psychosociálního programu pro děti a dospívající. V průběhu programu mohou být klientovi doporučeny kontakty na služby dalších odborných zařízení a předány kontakty na ně.

Cíle programu

  • Konzultace postupu při řešení šikany, problematických vztahů ve třídě či agresivního chování (pro pedagogy a rodiče)
  • Individuální poradenská podpora pro žáky zapojené do situace spojené s agresivním chováním či šikanou a to formou:
    • Předcházení vzniku či zastavení projevů rizikového chování
    • Podpora zdravého životního stylu (zvládání emocí, agrese, náročných sociálních situací)
    • Rozvoj schopnosti komunikace, odolání skupinovému tlaku, sebepoznání, sociálních dovedností
    • Podpora zvyšování sebedůvěry a sebejistoty

Odborná způsobilost programu

Garantkami programu jsou Mgr. Tereza Brandová a Mgr. Michaela Stískalová. Odbornou způsobilost pracovnic naleznete v přiložených životopisech: CV Brandová; CV Stískalová

Program je realizován pod odbornou supervizí vedenou PhDr. Alenou Paloušovou, supervizorkou s akreditací ČIS a EAS.

Kontakt

Pokud máte jakékoli dotazy nebo máte zájem se objednat, obraťte se na nás na tel. číslech 242 498 335, 776 619 505 nebo na e-mailu vedouci.prevence@prevcentrum.cz.