Rok 2022: Dokončili jsme XIV. ročník Kurzu rodinného poradenství pro pracovníky pomáhajících profesí.
Zahájili jsme XV. ročník Kurzu rodinného poradenství pro pracovníky pomáhajících profesí.
Dokončili jsme další 250hodinový kurz Specializační studium pro školní metodiky prevence.
Z vlastních prostředků jsme prostřednictvím Ukrajinské ambasády finančně podpořili Ukrajinu.
Zastřešili jsme terapeutickou práci ukrajinské psycholožky, která poskytuje krizovou intervenci
a psychosociální podporu svým krajanům –válečným uprchlíkům.
V roce 2022 jsme realizovali odbornou konferenci Dvacet let prevence v komunitě – Spolupráce
obce a nestátní organizace v oblasti primární prevence rizikového chování dětí, ambulantních
adiktologických služeb a sociální prevence, která se měla uskutečnit 13. 12. 2021, ale z důvodů
nepříznivé epidemické situace stran onemocnění covid-19 byla přesunuta na 16. 5. 2022. V této
souvislosti jsme připravili propagační materiály jednotlivých služeb v tištěné podobě a zároveň
v podobě digitální na našich webových stránkách a Facebooku.
Zahájili jsme pravidelné publikování populárně odborných článků z oblasti adiktologie,
psychoterapie a prevence rizikového chování na vlastním webu v podobě informačního kanálu Prevblog.

Rok 2021: Podařilo se zajistit provoz služeb ústavu realizovaných v kontextu pandemie onemocnění COVID 19 v roce 2021 tak, aby byla naplněna všechna požadovaná bezpečnostní a hygienická opatření a provoz byl co nejméně omezen. • Zajistili jsme dostatek roušek a respirátorů, testování na pracovišti a dostatek prostředků pro důkladné zajištění hygieny pracovišť a čističky vzduchu pro jednotlivá pracoviště. • Realizovali jsme v omezeném počtu týmové konference v rámci organizace. • Zajistili jsme pravidelnou informovanost zaměstnanců ústavu ve vztahu k úpravám pracovních podmínek v kontextu pandemie onemocnění COVID 19 v roce 2021 tak, aby byla naplněna všechna požadovaná/nařízená bezpečnostní a hygienická opatření. • Podařilo se zajistit financování poskytovaných služeb i s ohledem na výpadky zdrojů zejména v oblasti primární prevence. • Podařilo se získat finanční dar od PRE, a.s. • Podařilo se připravit sadu informačních a propagačních letáků služeb v tištěné podobě a na webových stránkách a facebooku. • Podařilo se propagovat organizaci a její služby v souvislosti s výročím 20 let působení organizace v rámci městské části Praha 6. • Podařilo se zajistit a připravit realizaci odborné konference, která byla v důsledku epidemie onemocnění Covid 9 zrušena a přesunuta na 16.5. 2022

Rok 2020: Zahájili jsme XIII. ročník Kurzu rodinného poradenství pro pracovníky pomáhajících profesí, který byl v souvislosti s protiepidemickými opatřeními dokončen v druhé polovině roku 2021. Aktivity služeb byly realizovány  v kontextu pandemie onemocnění COVID 19  • Programy primární prevence.Po uzavření škol jsme v březnu 2020  vytvořili mimořádné, časově omezené Služby vzdálené podpory. Dále Online programy všeobecné primární prevence a Interaktivní preventivní seriál „Prevence z obýváku“. Od dubna 2020 jsme školám poskytovali metodickou podporu ve vzdálené výuce formou zpracovávání interaktivních preventivních materiálů, vytvořili jsme seriál video prezentací a příběhů s pracovními listy s interaktivním preventivním obsahem, které jsme v pravidelných intervalech sdíleli online k využití• Ambulantní léčba• Veškeré odborné služby poskytované na osobní formou podléhaly striktním hygienickým požadavkům tzn. konzultace individuální, rodinné i skupinové terapie probíhaly v respirátorech FFP2 a FFP3. Psychoterapeutické skupiny byly dočasně limitovány tak, aby počet přítomných byl 6 osob. Většina klientů trvala na osobním kontaktu, online formy vyhledávalo menší množství klientů. Navzdory epidemické situaci s COVID 19 nezaznamenáváme úbytek klientů naopak se průběžně zvyšuje počet žádostí o ambulantní léčbu zejména u osob s problematikou zneužívání alkoholu• Nízkoprahové služby• Veškeré služby poskytované na osobní formou podléhaly striktním hygienickým požadavkům. Skupiny dětí a dospívajících byly limitovány na  6 osob. Většina klientů byla v osobním kontaktu, online formy vyhledávalo méně osob. V souvislosti s epidemickou situací  COVID 19 se výrazně zvýšil počet dětí a dospívajících, které trpí problematikou spojenou s úzkostmi, agresivitou, technologickými závislostmi (počítače, internet, hry, mobily, atd.) a sebepoškozováním.

Rok 2019: Ukončili jsme 12. běh Kurzu rodinného poradenství pro pracovníky pomáhajících profesí.V lednu 2019 jsme získali certifikaci odborné způsobilosti programů všeobecné a selektivní primární prevence rizikového chování v plném rozsahu na 5 let. V Programech primární prevence jsme vyhráli výběrové řízení pro realizaci programů primární prevence rizikového chování na školách zřizovaných MČ Praha 14 na období 5 let a úspěšně jsme zahájili realizaci projektu. Program Ambulantní léčba znovu získal certifikaci odborné způsobilosti na období 4 let. Již tradičně jsme naše služby prezentovali na Ladronkafest 2019. Dále jsme v rámci představování našich služeb uspořádali několik besed se studenty psychologie a dalších oborů. Stejně jako v předchozích letech jsme po celý rok jedenkrát měsíčně zorganizovali Otevřený mezioborový seminář, kde externí kolegové přednesli své příspěvky k aktuálním tématům (např. Sebepoškozování dětí a mladistvých, Dětská detoxifikační centra, Právo ve školství, Psychofarmaka v léčbě dětí a dospívajících).

Rok 2018: Byl ukončen další běh Specializačního studia pro metodiky prevence (250 h). Kurz rodinného poradenství pro pracovníky pomáhajících profesí získal akreditaci MPSV. Zorganizovali jsme dva běhy kurzu pro lektory primární prevence. Aktivně jsme se zúčastnili několika odborných konferencí, např. AT konference 2018, Konference Primární prevence rizikového chování 2018. V programu Ambulantní léčba jsme zahájili spolupráci s IKEM v oblasti léčby virových hepatitid uživatelů návykových látek.

Rok 2017: Zahájen pilotní projekt adiktologické ambulance pro děti a dospívající v rámci programu Nízkoprahových služeb, následné získání certifikátu odborné způsobilosti adiktologické ambulance pro děti a dospívající na období 4 let. Uskutečnil se 3.ročník příměstského tábora.  Realizace již pátého ročníku fotosoutěže – téma 2017: „Místo, kde se cítím dobře“. Prezentace služeb na Ladronkafestu. Každý měsíc přispíváme do časopisu Prevence.

Rok 2016: Úspěšné zahájení dalšího ročníku akreditovaného kurzu „Vzdělávací kurz primární prevence užívání návykových látek a dalších forem rizikového chování“. V rámci programu Nízkoprahové služby realizace dalšího běhu letního příměstského tábora. Realizace 4. ročníku fotografické soutěže s názvem „Tolerance“. Zahájení projektu všeobecné primární prevence rizikového chování na 1. stupních základních škol v MČ Praha 6 a dalších pěti vybraných školách z různých městských částí. Zahájení pilotního projektu Primární prevence hazardního hráčství na středních školách. V rámci ambulantní léčby zahájení programu pro klienty s problematikou patologické hráčství.

Rok 2015: Dokončení změny právní formy organizace na zapsaný ústav a změna názvu na Prev-Centrum, z.ú. (nová zakládací listina, statut ústavu). Získání certifikátu odborné způsobilosti v oblasti indikované primární prevence na pět let. Uskutečnění prvního běhu letního příměstského tábora v programu Nízkoprahové služby. Certifikace odborné způsobilosti programu Prev-Centrum, z.ú., Ambulantní léčba.

Rok 2014: Certifikace programů primární prevence (všeobecná, selektivní, indikovaná prevence). Zahájení transformace na z.ú. Spolupráce s PROADIS a A.N.O. na realizaci konference Nové horizonty protidrogové politiky ve středoevropských metropolích. Zahájení spolupráce s MČ Praha 14 v rámci poskytování komplexního programu primární prevence rizikového chování.

Rok 2013: Uzavřena smlouva s VZP. Úspěšně proběhla pilotní certifikace odborné způsobilosti programu ambulantní léčba podle inovovaných standardů.

Rok 2012: Byl spuštěn pilotní program UNCLE – socioterapeutický program v rámci nízkoprahových služeb. Dále byl otevřen další běh Vzdělávacího kurzu prevence užívání návykových látek a dalších forem rizikového chování určený profesionálům zabývajícím se realizací programů primární prevence.

Rok 2011: V červenci byl ukončen projekt OPPA, o.s. Prev – Centrum RESTART. V srpnu byla o.s. Prev-Centrum udělena registrace nestátního zdravotnického zařízení Magistrátem hlavního města Prahy, adiktologická ambulance. Byly splněny všechny podmínky k provedení registrace stanovené v ustanovení § 9 zákona č. 160/1992 Sb.

Jako každoročně jsme prezentovali své služby na Ladronkafestu 2011. V listopadu 2011 prošel program ambulantní léčby o.s. Prev-Centrum úspěšně certifikací odborné způsobilosti se závěrem: udělena certifikace odborné způsobilosti na období 4 let. Proběhl V. ročník Kurzu rodinného poradenství pro pracovníky pomáhajících profesí v rozsahu 128 h. Stabilní také byla realizace Otevřených mezioborových seminářů.

Rok 2010: Zahájení spolupráce s ČSAP v rámci vzdělávání pedagogů. Úspěšné ukončení dalšího ročníku Kurzu rodinného poradenství pro pomáhající profese. Úspěšné pokračování a rozvoj projektu RESTART – Komplexní program integrace klientu v substituční léčbě na otevřený trh práce v rámci dotačního programu Praha Adaptabilita (2009 – 2011). Stabilní realizace Otevřených mezioborových seminářů. Změna loga organizace a zavedení nové corporate identity. Úprava názvu provozovaných programu v zájmu snazší orientace ve službách poskytovaných organizací.

Rok 2009: Zahájení projektu RESTART – Komplexní program integrace klientu v substituční léčbě na otevřený trh práce v rámcidotačního programu Praha Adaptabilita (2009 – 2011).Stáž pracovníku projektu Restart ve Velké Británii a Nizozemí.Realizace projektu Leonardo NAEP, stáž pracovníku v Nizozemí. Příprava změn grafické identity sdružení.

Rok 2008: MPSV udělilo o.s. Prev-Centrum akreditaci vzdělávací instituce č. 2008/274-I k uskutečňování akreditovaných vzdělávacích programů s celostátní platností.

Rok 2007: Ukončení výzkumného projektu, výzkumná longitudinální studie (2002 – 2007) byla realizována ve spolupráci s Akademií věd ČR na území Prahy 6, kde probíhá komunitní program primární prevence.

Rok 2007: o.s. Prev-Centrum registrovalo poskytované sociální služby – Nízkoprahový program pro děti a mládež s terénním programem, kontaktní a poradenské služby a podporované zaměstnávání pro klienty substitučních programů.

Rok 2007: Centrum poradenství pro mládež a rodiny realizovalo další roční Kurz rodinného poradenství pro adiktologické pracovníky.

Rok 2007: Centrum primární prevence úspěšně absolvovalo certifikační řízení MŠMT pro programy primární prevence.

Rok 2007: Spolupráce s komunitním programem Zdravá 6 – spolupráce na zajištění a realizaci akce LADRONKA. Spolupráce s komunitním programem Zdravá 6, spolupráce na zajištění a realizaci vrstevnického programu Permoník a realizace akce Křišťálový kámen.

Rok 2006: Akreditace MŠMT č.j.: 19 125/2006-25 k provádění vzdělávacích programů akreditovaných pro účely zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících.

Rok 2006: Zahájení výjezdových pobytů s klienty nízkoprahového klubu Suterén v rámci Centra komunitních aktivit.

Rok 2006: o.s. Prev-Centrum zahájilo projekt Podporovaného zaměstnávání pro klienty substitučního programu Subutexem v rámci EFS JPD 3.

Rok 2006: Realizace kurzu Primární prevence pro pracovníky programů primární prevence.

Rok 2006: Zahájení pilotního provozu terénní sociální práce v Praze 6.

Rok 2006: Spolupráce s komunitním programem Zdravá 6, realizace dvoudenního semináře pro poskytovatele služeb v rámci komunitního programu Zdravá 6 – Fórum poskytovatelů. Spolupráce s komunitním programem Zdravá 6, spolupráce na zajištění a realizaci akce Plný džbán – LADRONKA. Spolupráce s komunitním programem Zdravá 6, spolupráce na zajištění a realizaci vrstevnického programu Permoník a realizace akce Křišťálový kámen.

Rok 2006: Centrum poradenství pro mládež a rodiny realizovalo další roční Kurz rodinného poradenství pro adiktologické pracovníky.

Rok 2005: Spolupráce s komunitním programem Zdravá 6, realizace dvoudenního semináře pro poskytovatele služeb v rámci komunitního programu Zdravá 6 – Fórum poskytovatelů. Spolupráce s komunitním programem Zdravá 6, spolupráce na zajištění a realizaci akce Plný džbán – LADRONKA. Spolupráce s komunitním programem Zdravá 6, spolupráce na zajištění a realizaci vrstevnického programu Permoník a realizace akce Křišťálový kámen.

Rok 2005: Spolupráce s při realizaci II. ročníku konference primární prevence s podtitulem Lesk a bída primární prevence.

Rok 2005: Realizace kurzu Primární prevence pro pracovníky programů primární prevence.

Rok 2005: Centrum poradenství pro mládež a rodiny úspěšně prošlo certifikačním řízením RV KPP.

Rok 2005: 3.3. 2005 byl slavnostně zahájen provoz v suterénu objektu, kde má zázemí Centrum primární prevence a Centrum komunitních aktivit včetně nízkoprahového klubu Suterén.

Rok 2004: Spolupráce s komunitním programem Zdravá 6, realizace dvoudenního semináře pro poskytovatele služeb v rámci komunitního programu Zdravá 6 – Fórum poskytovatelů. Spolupráce s komunitním programem Zdravá 6, spolupráce na zajištění a realizaci akce Plný džbán. Spolupráce s komunitním programem Zdravá 6, spolupráce na zajištění a realizaci vrstevnického programu Permoník, realizace akce Křišťálový kámen.

Rok 2004: Zajištění překladu a tisku publikace “Drug prevention Handbook: Drug, Alkohol and Tobacco“.

Rok 2004: Spolupráce s Psychologickým ústavem AV ČR při realizaci I. ročníku konference Hodnocení kvality a efektivity primární prevence užívání návykových látek.

Rok 2004: Osvědčení o způsobilosti vzdělávacího zařízení č.: 19 112/2004-25-111, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, Základní vzdělávací kurz primární prevence sociálně nežádoucích jevů, Vzdělávací kurz primární prevence sociálně nežádoucích jevů pro školní metodiky.

Rok 2004: Realizace kurzu Primární prevence pro pracovníky programů primární prevence (100 hodin).

Rok 2004: Zahájení ročního vzdělávacího kurzu Rodinného poradenství pro drogové pracovníky, kurz splňuje kritéria OR SOFT pro malé programy, odborná garance: MUDr. V. Chvála.

Rok 2004: ÚMČ Praha 6 zajistil rekonstrukci suterénních prostor v objektu Meziškolská 1120/2, v části prostor má v současné době zázemí Centrum primární prevence a Centrum komunitních aktivit včetně nízkoprahového klubu pro mládež.

Rok 2004: Proces ověřování standardů odborné způsobilosti v oblasti primární prevence užívání návykových látek a jiných sociálně nežádoucích jevů pracovníky sRV KPP a MŠMT, Centrum primární prevence – navržena certifikace odborné způsobilosti, dne 10.11. 2004.

Rok 2003: Pověření k sociálně právní ochraně dětí.

Rok 2003: Doporučení odborné rady SOFT k plánovanému Kurzu rodinného poradenství pro drogové pracovníky, kurz splňuje kritéria OR SOFT pro malé programy.

Rok 2003: Zahájení výzkumného projektu, výzkumná longitudinální studie (2002 – 2007) je realizována ve spolupráci s Akademií věd ČR na území Prahy 6, kde probíhá komunitní program primární prevence.

Rok 2002: Osvědčení o způsobilosti vzdělávacího zařízení č.: 17 968/2001-25-47, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

Rok 2002: Vznik samostatného programu Centrum komunitních aktivit, rozvoj nízkoprahového klubu pro děti a mládež.

13.12. 2001: Oficiální zahájení provozu programů o.s. Prev-Centrum v nových prostorech v Meziškolské 2 v Praze 6.

Rok 2000: Výběrové řízení na pronájem prostor v Meziškolské ulici v Praze 6, byl vybrán projekt o.s. Prev-Centrum se zaměřením na prevenci v komunitě, komunitní práci a nabídku stávajících služeb zmíněných organizací.

Rok 2000: Nárůst poptávky ze strany škol o dlouhodobé programy primární prevence a zároveň o služby v rámci následného informačního a poradenského servisu. V rámci o.s. Prev-Centrum vznikly programy Centrum primární prevence a Centrum poradenství pro mládež a rodiny.

Rok 1997: Založeno občanské sdružení Prev-Centrum. Jedním z prvních cílů sdružení byla realizace dlouhodobého programu specifické primární prevence užívání návykových látek a jiných sociálně nežádoucích jevů na základních školách.