Rok 2017: Zahájen pilotní projekt adiktologické ambulance pro děti a dospívající v rámci programu Nízkoprahových služeb, následné získání certifikátu odborné způsobilosti adiktologické ambulance pro děti a dospívající na období 4 let. Uskutečnil se 3.ročník příměstského tábora.  Realizace již pátého ročníku fotosoutěže – téma 2017: “Místo, kde se cítím dobře”. Prezentace služeb na Ladronkafestu. Každý měsíc přispíváme do časopisu Prevence.

Rok 2016: Úspěšné zahájení dalšího ročníku akreditovaného kurzu „Vzdělávací kurz primární prevence užívání návykových látek a dalších forem rizikového chování“. V rámci programu Nízkoprahové služby realizace dalšího běhu letního příměstského tábora. Realizace 4. ročníku fotografické soutěže s názvem „Tolerance“. Zahájení projektu všeobecné primární prevence rizikového chování na 1. stupních základních škol v MČ Praha 6 a dalších pěti vybraných školách z různých městských částí. Zahájení pilotního projektu Primární prevence hazardního hráčství na středních školách. V rámci ambulantní léčby zahájení programu pro klienty s problematikou patologické hráčství.

Rok 2015: Dokončení změny právní formy organizace na zapsaný ústav a změna názvu na Prev-Centrum, z.ú. (nová zakládací listina, statut ústavu). Získání certifikátu odborné způsobilosti v oblasti indikované primární prevence na pět let. Uskutečnění prvního běhu letního příměstského tábora v programu Nízkoprahové služby. Certifikace odborné způsobilosti programu Prev-Centrum, z.ú., Ambulantní léčba.

Rok 2014: Certifikace programů primární prevence (všeobecná, selektivní, indikovaná prevence). Zahájení transformace na z.ú. Spolupráce s PROADIS a A.N.O. na realizaci konference Nové horizonty protidrogové politiky ve středoevropských metropolích. Zahájení spolupráce s MČ Praha 14 v rámci poskytování komplexního programu primární prevence rizikového chování.

Rok 2013: Uzavřena smlouva s VZP. Úspěšně proběhla pilotní certifikace odborné způsobilosti programu ambulantní léčba podle inovovaných standardů.

Rok 2012: Byl spuštěn pilotní program UNCLE – socioterapeutický program v rámci nízkoprahových služeb. Dále byl otevřen další běh Vzdělávacího kurzu prevence užívání návykových látek a dalších forem rizikového chování určený profesionálům zabývajícím se realizací programů primární prevence.

Rok 2011: V červenci byl ukončen projekt OPPA, o.s. Prev – Centrum RESTART. V srpnu byla o.s. Prev-Centrum udělena registrace nestátního zdravotnického zařízení Magistrátem hlavního města Prahy, adiktologická ambulance. Byly splněny všechny podmínky k provedení registrace stanovené v ustanovení § 9 zákona č. 160/1992 Sb.

Jako každoročně jsme prezentovali své služby na Ladronkafestu 2011. V listopadu 2011 prošel program ambulantní léčby o.s. Prev-Centrum úspěšně certifikací odborné způsobilosti se závěrem: udělena certifikace odborné způsobilosti na období 4 let. Proběhl V. ročník Kurzu rodinného poradenství pro pracovníky pomáhajících profesí v rozsahu 128 h. Stabilní také byla realizace Otevřených mezioborových seminářů.

Rok 2010: Zahájení spolupráce s ČSAP v rámci vzdělávání pedagogů. Úspěšné ukončení dalšího ročníku Kurzu rodinného poradenství pro pomáhající profese. Úspěšné pokračování a rozvoj projektu RESTART – Komplexní program integrace klientu v substituční léčbě na otevřený trh práce v rámci dotačního programu Praha Adaptabilita (2009 – 2011). Stabilní realizace Otevřených mezioborových seminářů. Změna loga organizace a zavedení nové corporate identity. Úprava názvu provozovaných programu v zájmu snazší orientace ve službách poskytovaných organizací.

Rok 2009: Zahájení projektu RESTART – Komplexní program integrace klientu v substituční léčbě na otevřený trh práce v rámcidotačního programu Praha Adaptabilita (2009 – 2011).Stáž pracovníku projektu Restart ve Velké Británii a Nizozemí.Realizace projektu Leonardo NAEP, stáž pracovníku v Nizozemí. Příprava změn grafické identity sdružení.

Rok 2008: MPSV udělilo o.s. Prev-Centrum akreditaci vzdělávací instituce č. 2008/274-I k uskutečňování akreditovaných vzdělávacích programů s celostátní platností.

Rok 2007: Ukončení výzkumného projektu, výzkumná longitudinální studie (2002 – 2007) byla realizována ve spolupráci s Akademií věd ČR na území Prahy 6, kde probíhá komunitní program primární prevence.

Rok 2007: o.s. Prev-Centrum registrovalo poskytované sociální služby – Nízkoprahový program pro děti a mládež s terénním programem, kontaktní a poradenské služby a podporované zaměstnávání pro klienty substitučních programů.

Rok 2007: Centrum poradenství pro mládež a rodiny realizovalo další roční Kurz rodinného poradenství pro adiktologické pracovníky.

Rok 2007: Centrum primární prevence úspěšně absolvovalo certifikační řízení MŠMT pro programy primární prevence.

Rok 2007: Spolupráce s komunitním programem Zdravá 6 – spolupráce na zajištění a realizaci akce LADRONKA. Spolupráce s komunitním programem Zdravá 6, spolupráce na zajištění a realizaci vrstevnického programu Permoník a realizace akce Křišťálový kámen.

Rok 2006: Akreditace MŠMT č.j.: 19 125/2006-25 k provádění vzdělávacích programů akreditovaných pro účely zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících.

Rok 2006: Zahájení výjezdových pobytů s klienty nízkoprahového klubu Suterén v rámci Centra komunitních aktivit.

Rok 2006: o.s. Prev-Centrum zahájilo projekt Podporovaného zaměstnávání pro klienty substitučního programu Subutexem v rámci EFS JPD 3.

Rok 2006: Realizace kurzu Primární prevence pro pracovníky programů primární prevence.

Rok 2006: Zahájení pilotního provozu terénní sociální práce v Praze 6.

Rok 2006: Spolupráce s komunitním programem Zdravá 6, realizace dvoudenního semináře pro poskytovatele služeb v rámci komunitního programu Zdravá 6 – Fórum poskytovatelů. Spolupráce s komunitním programem Zdravá 6, spolupráce na zajištění a realizaci akce Plný džbán – LADRONKA. Spolupráce s komunitním programem Zdravá 6, spolupráce na zajištění a realizaci vrstevnického programu Permoník a realizace akce Křišťálový kámen.

Rok 2006: Centrum poradenství pro mládež a rodiny realizovalo další roční Kurz rodinného poradenství pro adiktologické pracovníky.

Rok 2005: Spolupráce s komunitním programem Zdravá 6, realizace dvoudenního semináře pro poskytovatele služeb v rámci komunitního programu Zdravá 6 – Fórum poskytovatelů. Spolupráce s komunitním programem Zdravá 6, spolupráce na zajištění a realizaci akce Plný džbán – LADRONKA. Spolupráce s komunitním programem Zdravá 6, spolupráce na zajištění a realizaci vrstevnického programu Permoník a realizace akce Křišťálový kámen.

Rok 2005: Spolupráce s při realizaci II. ročníku konference primární prevence s podtitulem Lesk a bída primární prevence.

Rok 2005: Realizace kurzu Primární prevence pro pracovníky programů primární prevence.

Rok 2005: Centrum poradenství pro mládež a rodiny úspěšně prošlo certifikačním řízením RV KPP.

Rok 2005: 3.3. 2005 byl slavnostně zahájen provoz v suterénu objektu, kde má zázemí Centrum primární prevence a Centrum komunitních aktivit včetně nízkoprahového klubu Suterén.

Rok 2004: Spolupráce s komunitním programem Zdravá 6, realizace dvoudenního semináře pro poskytovatele služeb v rámci komunitního programu Zdravá 6 – Fórum poskytovatelů. Spolupráce s komunitním programem Zdravá 6, spolupráce na zajištění a realizaci akce Plný džbán. Spolupráce s komunitním programem Zdravá 6, spolupráce na zajištění a realizaci vrstevnického programu Permoník, realizace akce Křišťálový kámen.

Rok 2004: Zajištění překladu a tisku publikace “Drug prevention Handbook: Drug, Alkohol and Tobacco“.

Rok 2004: Spolupráce s Psychologickým ústavem AV ČR při realizaci I. ročníku konference Hodnocení kvality a efektivity primární prevence užívání návykových látek.

Rok 2004: Osvědčení o způsobilosti vzdělávacího zařízení č.: 19 112/2004-25-111, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, Základní vzdělávací kurz primární prevence sociálně nežádoucích jevů, Vzdělávací kurz primární prevence sociálně nežádoucích jevů pro školní metodiky.

Rok 2004: Realizace kurzu Primární prevence pro pracovníky programů primární prevence (100 hodin).

Rok 2004: Zahájení ročního vzdělávacího kurzu Rodinného poradenství pro drogové pracovníky, kurz splňuje kritéria OR SOFT pro malé programy, odborná garance: MUDr. V. Chvála.

Rok 2004: ÚMČ Praha 6 zajistil rekonstrukci suterénních prostor v objektu Meziškolská 1120/2, v části prostor má v současné době zázemí Centrum primární prevence a Centrum komunitních aktivit včetně nízkoprahového klubu pro mládež.

Rok 2004: Proces ověřování standardů odborné způsobilosti v oblasti primární prevence užívání návykových látek a jiných sociálně nežádoucích jevů pracovníky sRV KPP a MŠMT, Centrum primární prevence – navržena certifikace odborné způsobilosti, dne 10.11. 2004.

Rok 2003: Pověření k sociálně právní ochraně dětí.

Rok 2003: Doporučení odborné rady SOFT k plánovanému Kurzu rodinného poradenství pro drogové pracovníky, kurz splňuje kritéria OR SOFT pro malé programy.

Rok 2003: Zahájení výzkumného projektu, výzkumná longitudinální studie (2002 – 2007) je realizována ve spolupráci s Akademií věd ČR na území Prahy 6, kde probíhá komunitní program primární prevence.

Rok 2002: Osvědčení o způsobilosti vzdělávacího zařízení č.: 17 968/2001-25-47, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

Rok 2002: Vznik samostatného programu Centrum komunitních aktivit, rozvoj nízkoprahového klubu pro děti a mládež.

13.12. 2001: Oficiální zahájení provozu programů o.s. Prev-Centrum v nových prostorech v Meziškolské 2 v Praze 6.

Rok 2000: Výběrové řízení na pronájem prostor v Meziškolské ulici v Praze 6, byl vybrán projekt o.s. Prev-Centrum se zaměřením na prevenci v komunitě, komunitní práci a nabídku stávajících služeb zmíněných organizací.

Rok 2000: Nárůst poptávky ze strany škol o dlouhodobé programy primární prevence a zároveň o služby v rámci následného informačního a poradenského servisu. V rámci o.s. Prev-Centrum vznikly programy Centrum primární prevence a Centrum poradenství pro mládež a rodiny.

Rok 1997: Založeno občanské sdružení Prev-Centrum. Jedním z prvních cílů sdružení byla realizace dlouhodobého programu specifické primární prevence užívání návykových látek a jiných sociálně nežádoucích jevů na základních školách.