Pro koho je program určen?

Programy jsou určeny pro běžné třídní kolektivy, které nevykazují zvýšenou míru výskytu rizikového chování.

Primární cílovou skupinou programu jsou žáci 6. ročníků základních škol a studenti prim víceletých gymnázií, tedy děti zhruba ve věku 11 – 12 let. Po domluvě lze realizovat také se studenty 1. ročníku SŠ.

Jak program probíhá a co je potřeba?

Administrativně je program domlouván s koordinátory služby na níže uvedené e-mailové adrese. Po vyřízení administrativních náležitostí koordinátor služby škole přiřadí vhodného odborně proškoleného lektora, s nímž se škola individuálně domlouvá na vhodných termínech realizace jednotlivých preventivních bloků.

Program je realizován přímo ve škole v období měsíců září-říjen, po domluvě lze realizovat také výjezdní formou. Délka adaptačního programu činí 4 vyučovací hodiny. Adaptační program je koncipován jako základní seznamovací rituál nově vzniklého kolektivu. Po realizaci základního programu výrazně doporučujeme další práci se třídou formou pravidelných třídnických hodin, aby bylo zajištěno pokračování procesu formování skupiny.

Adaptační program má jasně danou strukturu, je veden interaktivní formou a využívá se psychosociálních technik. Žáci jsou aktivně zapojováni do děje, pracují individuálně i ve skupinách, mají možnost vyjádřit svůj názor.

Na programu je nezbytná přítomnost třídního pedagoga. Díky programu může být v intenzivním kontaktu se svou třídou, prohloubit vztah s žáky a dobře navázat na aktivity programu v další práci se třídou např. při třídnických hodinách. Před a po programu je nezbytné realizovat krátkou konzultaci s třídním pedagogem, který lektory informuje o aktuálním stavu třídy a specificích žáků a lektoři s ním mohou konzultovat cíle a obsah programu a následně jeho výstupy.

Nezbytné je, aby vedení školy bylo informováno o realizaci programu a zajistilo vhodné podmínky pro jeho realizaci – tedy především umožnit účast třídního učitele na programu a v době před a po něm pro možnost realizace krátkých konzultací.

V závěru spolupráce škola dostává souhrnnou závěrečnou zprávu ze všech realizovaných preventivních programů.

Cíle programu

  • Podpora spolupráce a komunikace v nově vzniklém třídním kolektivu
  • Seznámení se spolužáky
  • Podpora a posílení pozitivního klimatu třídy
  • Vytvoření společného zážitku se třídou
  • Posílení důvěry mezi jednotlivci i v rámci celé skupiny
  • Předání pozitivní zpětné vazby a ocenění a na formulaci poselství do dalších let
  • Rozvoj psychosociálních dovedností – navazování zdravých vztahů, schopnost čelit tlaku vrstevníků, dovednost rozhodovat se samostatně, efektivně řešit konflikty apod.

Kdo program zajišťuje?

Lektory programu jsou studenti a absolventi vyšších odborných a vysokých škol humanitního zaměření (zejm. oborů speciální pedagogika, sociální práce, sociální pedagogika, psychologie a adiktologie), kteří absolvují kurz pro lektory všeobecné primární prevence v rozsahu 80 hodin. V průběhu spolupráce jsou lektoři dále vzděláváni a to formou intervizí, hospitací, metodických setkání, tematických přednášek a supervizí.

Cena programu

Cena zahrnuje 4 hodiny přímé práce s třídou, konzultaci před programem, konzultaci po programu a vypracování závěrečné zprávy z programu. Celková cena činí 6 250,- Kč.

Kontakt

Pokud máte jakékoli dotazy týkající se programu nebo máte zájem program objednat, neváhejte a obraťte se na nás na tel. číslech 242 498 335, 776 619 505 nebo na e-mailu vedouci.prevence@prevcentrum.cz.