Pro koho je program určen?

Programy jsou určeny pro běžné třídní kolektivy, které nevykazují zvýšenou míru výskytu rizikového chování.

Primární cílovou skupinou programu jsou žáci 6. ročníků základních škol a studenti prim víceletých gymnázií, tedy děti zhruba ve věku 11 – 12 let. Po domluvě lze realizovat také se studenty 1. ročníku SŠ.

Jak program probíhá?

Program je realizován přímo ve škole v období měsíců září-říjen, po domluvě lze realizovat také výjezdní formou. Délka adaptačního programu činí 4 vyučovací hodiny. Adaptační program je koncipován jako základní seznamovací rituál nově vzniklého kolektivu. Po realizaci základního programu výrazně doporučujeme další práci se třídou formou pravidelných třídnických hodin, aby bylo zajištěno pokračování procesu formování skupiny.

Adaptační program má jasně danou strukturu, je veden interaktivní formou a využívá se psychosociálních technik. Žáci jsou aktivně zapojováni do děje, pracují individuálně i ve skupinách, mají možnost vyjádřit svůj názor.

Cíle programu

  • Podpora spolupráce a komunikace v nově vzniklém třídním kolektivu
  • Seznámení se spolužáky
  • Podpora a posílení pozitivního klimatu třídy
  • Vytvoření společného zážitku se třídou
  • Posílení důvěry mezi jednotlivci i v rámci celé skupiny
  • Předání pozitivní zpětné vazby a ocenění a na formulaci poselství do dalších let
  • Rozvoj psychosociálních dovedností – navazování zdravých vztahů, schopnost čelit tlaku vrstevníků, dovednost rozhodovat se samostatně, efektivně řešit konflikty apod.

Kdo program zajišťuje?

Lektory programu jsou studenti a absolventi vyšších odborných a vysokých škol humanitního zaměření (zejm. oborů speciální pedagogika, sociální práce, sociální pedagogika, psychologie a adiktologie), kteří absolvují zaškolení zaškolení v rozsahu 20 hodin a Kurz Interaktivní práce se skupinou – školní třídou se zaměřením na primární prevenci v rozsahu 80 hodin. V průběhu spolupráce jsou lektoři dále vzděláváni a to formou intervizí, hospitací, metodických setkání, tematických přednášek a supervizí.

Cena programu

Cena zahrnuje 4 hodiny přímé práce s třídou, konzultaci před programem, konzultaci po programu a vypracování závěrečné zprávy z programu. Celková cena činí 6 250,- Kč.

Kontakt

Pokud máte jakékoli dotazy týkající se programu nebo máte zájem program objednat, neváhejte a obraťte se na nás na tel. číslech 242 498 335, 776 619 505 nebo na e-mailu vedouci.prevence@prevcentrum.cz.