KDO SE NA NÁS MŮŽE OBRÁTIT?

 • klienti se zkušeností užívání návykových látek, kteří absolvovali ambulantní nebo pobytovou léčbu (i nedokončenou)
 • klienti, kteří absolvovali ambulantní léčbu v Prev-Centrum, z.ú. a chtějí pokračovat v následné péči
 • klienti se zkušeností užívání návykových látek, kteří začali abstinovat sami bez předchozí léčby
 • klienti se zkušeností užívání návykových látek, kteří vzhledem ke své situaci (denní studium, stálý pracovní poměr) nemohou navštěvovat intenzivní doléčovací program a jsou motivováni k dlouhodobé abstinenci

JAK NÁSLEDNÁ PÉČE VYPADÁ?

Následná péče je dobrovolná – sám klient se rozhoduje, zda do léčebného programu vstoupí, nebo ne. Zároveň jsou dána základní pravidla, se kterými je klient seznámen hned v úvodu spolupráce.

KARDINÁLNÍ PRAVIDLA:

 1. Zákaz manipulace s návykovou látkou v prostorách Prev-Centrum, z.ú. a okolí.
 2. Zákaz násilného chování v zařízení.
 3. Zákaz nošení a manipulace se zbraněmi v zařízení
 4. Zákaz ničení nebo zcizování majetku Prev-Centrum, z.ú., ostatních klientů nebo terapeutů.

 

PRŮBĚH LÉČBY:

Následná péče v Prev-Centrum, z.ú. probíhá formou individuálních poradenských / terapeutických konzultací. Délka léčby stejně jako frekvence sezení je individuálně dohodnuta s klientem po úvodním zhodnocení stavu klienta a jeho potíží, tak aby co nejlépe vyhovovala klientovým možnostem, potřebám a potížím klienta.

Obsahem práce s klientem v rámci následné péče je především:

 • prevence relapsu v návaznosti na dosavadní drogovou zkušenost klienta (posilování sebekontroly, předcházení rizikovým situacím, podpora klienta v abstinenci)
 • podpora klienta v úspěšném zvládání běžných životních situací (zlepšení sociálních dovedností)
 • podpora klienta v jeho osobnostním růstu
 • práce na udržení a rozvíjení pozitivních změn, které nastaly v průběhu předchozí léčby

Zdravotní služby:

Individuální a skupinová psychoterapie, rodinná terapie, psychologické vyšetření – komplexní, cílené, psychiatrické vyšetření pro klienty programu.

Poskytovatel zdravotních služeb Prev-Centrum, z.ú. nepožaduje od klientů písemný informovaný souhlas u žádné jím poskytované zdravotní služby v souladu s §34 Zákona č. 372/2011 Sb. O zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování.

Sociální služby:

Individuální poradenství, sociální poradenství, poradenství pro blízké uživatelů návykových látek, informační servis, telefonické poradenství, internetová poradna

UKONČENÍ LÉČBY:

K ukončení spolupráce v rámci následné péče dochází zpravidla po dosažení cílů stanovených v dohodě o spolupráci (terapeutický kontrakt), a to na základě dohody mezi klientem a pracovníkem.

OBJEDNÁNÍ NA KONZULTACI:

Kdykoliv v provozních hodinách na tel. č. 233 355 459, 777 161 138, event. emailem na adrese: poradna@prevcentrum.cz.

CENA SLUŽEB:

Konzultace v rámci následné péče jsou klientům poskytovány bezplatně.

KAPACITA SLUŽBY:

15 konzultací týdně