KDO SE NA NÁS MŮŽE OBRÁTIT?

Klienti, kteří se potýkají se závislostí na návykových látkách, škodlivým způsobem zneužívají návykové látky, nebo se potýkají s některou z nelátkových závislostí (patologické hráčství, netolismus apod.)

Klienti, kteří mají různé potíže související s užíváním návykových látek (psychické a zdravotní problémy, ztráta zaměstnání, potíže ve vztazích s blízkými apod.) a chtějí tyto potíže řešit

Klienti, kteří jsou rozhodnuti abstinovat a jsou ochotni přijímat a realizovat změny směřující k upevnění abstinence

CÍLE PROGRAMU

Program II cílí zejména na

 1. abstinenci (a její udržení) od všech návykových psychoaktivních látek a nelátkových závislostí
 2. motivaci klienta ke změně životního stylu
 3. zmapování rizikových situací a hledání zvládacích strategií pro prevenci relapsu
 4. stabilizaci klientovy sociální situace a jeho zpětného začlenění do společnosti

JAK PROGRAM VYPADÁ?

Program je dobrovolný – sám klient se rozhoduje, zda do léčebného programu vstoupí, nebo ne. Zároveň jsou dána základní pravidla, se kterými je klient seznámen hned v úvodu spolupráce.

O indikaci do programu rozhoduje tým Prev-Centrum, z.ú., Ambulantní léčba, na základě 5 vstupních setkání.

Program se skládá z individuálních konzultací, skupinové psychoterapie, klubových aktivit a zátěžových programů. Délka programu je 6 měsíců. Kapacita programu je max. 12 klientů, typ programu je polootevřený (noví klienti vstupují do programu průběžně). Je vyžadována abstinence od jakýchkoli forem hazardního hraní, sázení, či jiných forem behaviorálních závislostí, dále také od všech psychoaktivních návykových látek mimo cigarety, kávu a čaj, a to po celou dobu účasti v Programu II. Abstinence může být ověřována namátkovou dechovou zkouškou nebo toxikologickým vyšetřením z moči. S případným relapsem se v programu pracuje jak v rámci individuálních konzultací, tak v rámci skupinové psychoterapie.

Zdravotní služby:

Individuální a skupinová psychoterapie, rodinná terapie, psychologické vyšetření – komplexní, cílené, psychiatrické vyšetření pro klienty programu

Poskytovatel zdravotních služeb Prev-Centrum, z.ú. nepožaduje od klientů písemný informovaný souhlas u žádné jím poskytované zdravotní služby v souladu s §34 Zákona č. 372/2011 Sb. O zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování.

Sociální služby:

Individuální poradenství, sociální poradenství, poradenství pro blízké uživatelů návykových látek, informační servis, telefonické poradenství, internetová poradna

Komplexní složení léčebných metod a frekvence setkávání:

Skupinová terapie:

1x týdně v úterý 17:00 – 18:30 hod.

Individuální terapie:

1x týdně dle domluvy s terapeutem.

Klubové aktivity:

1x měsíčně, 14:00 – 16:00 hod.

Zátěžové výjezdy:

1x 6 měsíců sobota – neděle.

KARDINÁLNÍ PRAVIDLA

 1. Zákaz manipulace s návykovou látkou v prostorách Prev-Centrum, z.ú. a okolí.
 2. Zákaz násilného chování v zařízení.
 3. Zákaz nošení a manipulace se zbraněmi v zařízení
 4. Zákaz ničení nebo zcizování majetku Prev-Centrum, z.ú., ostatních klientů nebo terapeutů.

UKONČENÍ LÉČBY

Řádné ukončení:

Spolupráce je ukončena řádně v případě, že klient naplnil všechny podmínky programu ambulantní léčby. V takovém případě je klientovi terapeutem indikována následná péče.

Podmínky pro řádné ukončení:

 1. Klient absolvoval 6 měsíční léčebný program, v rámci kterého docházel 1x týdně na individuální konzultace, 1x týdně na skupinové psychoterapie, 1x měsíčně na klubové aktivity a nepřekročil maximální možný počet absencí.
 2. Klient absolvoval alespoň 1x zátěžový výjezd.
 3. Klient deklaruje abstinenci, případně zdárně zpracoval relaps.

Ukončení ze strany klienta:

Klient má právo ukončit svou účast v programu dle vlastní vůle. O svém rozhodnutí informuje svého terapeuta. V případě, že má klient soudem nařízenou ochrannou léčbu nebo má klient uzavřený trojstranný kontrakt s úředníkem probačně-mediační služby, informuje o ukončení spolupráce terapeut příslušnou instituci či osobu.

Ukončení ze strany Prev-Centrum, z.ú., Ambulantní léčba:

Prev-Centrum, z.ú., Ambulantní léčba ukončuje s klientem spolupráci v následujících případech

 1. porušení některého z kardinálních pravidel
 2. klient není dlouhodobě schopen abstinovat v ambulantních podmínkách
 3. klient překročil maximální možný povolený počet absencí
 4. klient jiným způsobem nespolupracuje

OBJEDNÁNÍ NA KONZULTACI

Kdykoliv v provozních hodinách na tel. 233 355 459 nebo 777 161 138

CENA SLUŽEB

Konzultace v rámci ambulantní léčby jsou klientům poskytovány bezplatně