KDO SE NA NÁS MŮŽE OBRÁTIT?

 • klienti se zkušeností užívání návykových látek, kteří absolvovali ambulantní nebo pobytovou léčbu (i nedokončenou)
 • klienti, kteří absolvovali ambulantní léčbu v Prev-Centrum, z.ú. a chtějí pokračovat v následné péči
 • klienti se zkušeností užívání návykových látek, kteří začali abstinovat sami bez předchozí léčby
 • klienti se zkušeností užívání návykových látek, kteří vzhledem ke své situaci (denní studium, stálý pracovní poměr) nemohou navštěvovat intenzivní doléčovací program a jsou motivováni k dlouhodobé abstinenci

JAK NÁSLEDNÁ PÉČE VYPADÁ?

Následná péče je dobrovolná – sám klient se rozhoduje, zda do léčebného programu vstoupí, nebo ne. Zároveň jsou dána základní pravidla, se kterými je klient seznámen hned v úvodu spolupráce.

KARDINÁLNÍ PRAVIDLA:

 1. Zákaz manipulace s návykovou látkou v prostorách Prev-Centrum, z.ú. a okolí.
 2. Zákaz násilného chování v zařízení.
 3. Zákaz nošení a manipulace se zbraněmi v zařízení
 4. Zákaz ničení nebo zcizování majetku Prev-Centrum, z.ú., ostatních klientů nebo terapeutů.

PRŮBĚH LÉČBY:

Následná péče v Prev-Centrum, z.ú. probíhá formou individuálních poradenských / terapeutických konzultací. Délka léčby stejně jako frekvence sezení je individuálně dohodnuta s klientem po úvodním zhodnocení stavu klienta a jeho potíží, tak aby co nejlépe vyhovovala klientovým možnostem, potřebám a potížím klienta.

Obsahem práce s klientem v rámci následné péče je především:

 • prevence relapsu v návaznosti na dosavadní drogovou zkušenost klienta (posilování sebekontroly, předcházení rizikovým situacím, podpora klienta v abstinenci)
 • podpora klienta v úspěšném zvládání běžných životních situací (zlepšení sociálních dovedností)
 • podpora klienta v jeho osobnostním růstu
 • práce na udržení a rozvíjení pozitivních změn, které nastaly v průběhu předchozí léčby

Zdravotní služby:

Individuální a skupinová psychoterapie, rodinná terapie, psychologické vyšetření – komplexní, cílené, psychiatrické vyšetření pro klienty programu.

Poskytovatel zdravotních služeb Prev-Centrum, z.ú. nepožaduje od klientů písemný informovaný souhlas u žádné jím poskytované zdravotní služby v souladu s §34 Zákona č. 372/2011 Sb. O zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování.

Sociální služby:

Individuální poradenství, sociální poradenství, poradenství pro blízké uživatelů návykových látek, informační servis, telefonické poradenství, internetová poradna

UKONČENÍ LÉČBY:

K ukončení spolupráce v rámci individuální následné péče dochází zpravidla po dosažení cílů stanovených v dohodě o spolupráci (terapeutický kontrakt), a to na základě dohody mezi klientem a pracovníkem. U skupinové formy následné péče se předpokládá ukončení spolupráce po roce docházení do skupiny, přičemž během této doby klient prochází dvěma předem danými doléčovacími fázemi. Pokud klient ukončuje standardně, je jeho docházení zakončeno malým rituálem.

OBJEDNÁNÍ NA KONZULTACI:

Kdykoliv v provozních hodinách na tel. č. 233 355 459, 777 161 138, event. emailem na adrese: ambulance@prevcentrum.cz.

CENA SLUŽEB:

Konzultace v rámci následné péče jsou klientům poskytovány bezplatně.

KAPACITA SLUŽBY:

15 konzultací týdně, jedna skupina týdně při maximální kapacitě 12 klientů