Webporadna
Jak postupovat?
 • Pro svůj dotaz využijte formulář v dolní části této stránky.
 • Dotazy se snažte formulovat co nejsrozumitelněji a nejvýstižněji. Na formulaci Vaší otázky bude částečně závislá odpověď.
 • Na Vaše dotazy budeme odpovídat co nejdříve - max. do 24 hodin nebo první pracovní den po víkendu, svátku (záleží na počtu obdržených e -mailů).
 • V případě, že Váš dotaz nebyl zodpovězen v uvedeném termínu nebo v případě jakýchkoliv nejasností, nás prosím kontaktujte. Do předmětu zprávy napište prosím: "dotaz - web poradna"

 

E-COUNSELLING - counselling in the field of addicton treatment in the English language

 • you can send your question via the form posted below
 • please try to express your question as precisely as possible - the way you formulate your question influences in a considerable way the response you can recieve
 • in case you do not receive any answer within 5 days or in case of any other questions please do not hesitate to contact us directly on the email: poradna@prevcentrum.cz writing "e-counselling" in the subject of the message

Formulář pro vaše dotazy


Jméno:
Email:Poradenství na webu

Výhody a omezení web-poradenství
Komunikace po internetu je méně osobní a klient i poradce mohou zůstat v jisté anonymitě. V našem pojetí odkrýváme identitu poradce, klient tak má možnost seznámit se s odborností a zaměřením poradce. Klient může být v prvních fázích otevření problému otevřenější. Může si postupně formulovat okruh případných dotazů a s pomocí poradce si je postupně zvnitřňovat. Tato neosobní zkušenost může být pro klienta také méně bolestná.

Komunikace neprobíhá v reálném čase, klient má dostatek času k formulování otázek. Na druhé straně se ztrácí výhoda bezprostřednosti reakcí. Klient si může uchovávat záznam komunikace a později se k němu vracet.

Mezi potenciální rizika web-poradenství patří:

 • v průběhu kontaktu po internetu může někdy docházet k nedorozuměním
 • zpráva nemusí být doručena, případně může omylem dojít na jinou adresu
 • při této neosobní komunikaci chybí nonverbální složka, což může velmi omezovat klienta i terapeuta
 • klient má bez přímého kontaktu s terapeutem menší možnost odhadnout jeho schopnosti

Standardy a etické principy web-poradenství

 • standardy shrnují specifické podmínky pro poradenství na webu
 • standardy nejsou duplicitní pro poradenské služby neposkytované na internetu
 • s ohledem na rychlost vývoje mohou být tyto standardy průběžně revidovány

Web-poradenství může být definováno jako poskytování služeb profesionálních poradců, kdy je poradce a klient oddělen a ke komunikaci využívají Internet.

 • V současné době nejsou v ČR vytvořeny licenční podmínky pro web-poradenství. Poskytovatel služeb by měl informovat o vzdělání poradce(ů) a jeho zaměření. Tyto informace by měly obsahovat web-stránky. O profesním vzdělání a zaměření poskytovatele web-poradenství na těchto stránkách se můžete dozvědět v části profesní vzdělání.
 • Klientům by měly být poskytnuty informace o zajištění bezpečnosti sdělovaných informací. Dotazy zasílané do této schránky jsou zajištěny proti případnému otevření heslem. Dotazy jsou uloženy na dobu nezbytně nutnou na počítači, který je k dispozici pouze provozovateli těchto stránek.
 • V situaci, kdy je těžké určit identitu web-poradce nebo web-klientů, budou učiněny kroky ke specifické identifikaci (použití hesla, čísla nebo grafického obrazu).
 • V situacích, kdy je u nezletilých pacientů v některých krocích vyžadován souhlas rodičů, resp. zákonného zástupce, je web-poradce povinen učinit příslušné kroky a v případě nezdaru ukončit poradenský kontakt.
 • Web-poradce se musí rozhodnout, které informace o své identifikaci poskytne na webu. V části profesní vzdělání jsou podány základní informace. Je přidána informace o rodinném statusu a věku.
 • Web-klienti by měli být informováni o frekvenci vybírání dotazů a podmínkách poradenství. Dotazy na těchto stránkách budou vybírány každý pracovní den. Nepřítomnost poradce bude klientům v průběhu intenzivnějšího kontaktu sdělována individuálně. Frekvence dotazů bude dohodnuta s každým klientem individuálně.
 • Poradce by měl současně s nabídkou web-poradenství nabídnout i alternativní možnosti. Možno vybrat z nabídky na první straně. Pro zájemce mimo dosah poskytovaných služeb bude klientovi doporučena regionální poradenská péče.
 • Poradce by se neměl pouštět do řešení specifických problémů, pokud s nimi nemá praktickou poradenskou zkušenost v osobním kontaktu. V těchto případech bude klientům doporučeno specifické pracoviště.
 • Poradce si v průběhu kontaktu uchovává záznam komunikace s klientem. Po ukončení kontaktu může být tento záznam uchováván pouze se souhlasem klienta.
 • V případě předpokládaného ohrožení klienta by měl být poradce seznámen s možností krizové intervence v regionu, kde se nachází pacient (pokud je klient ochoten poskytnou tyto informace). Informovat klienta o těchto možnostech.

  Upraveno dle zdroje: NBCC (National Board for Certified Counselors)