Autorka: Mgr. Adéla Černá

Sociálně terapeutický program UNCLE je jednou ze služeb poskytovaných v rámci Prev-Centrum, z.ú., Nízkoprahové služby pro děti a mladistvé a rozšiřuje tak možnosti péče o cílovou skupinu. Jedná se o skupinový program se zaměřením na dospívající klienty, kteří spáchali trestnou činnost, dostali se do konfliktu se zákonem, opakovaně překračují společenské normy nebo se nacházejí v konfliktním vztahu ať už k sobě, nebo svému okolí.

Program je specifický svou pevně stanovenou strukturou, kombinací prvků skupinové a individuální práce a především aktivní spoluprací s dalšími institucemi – s pracovníky Orgánu sociálně právní ochrany dětí, kurátory pro děti a mládež a útvarem Městské policie hl. města Prahy. Program UNCLE tak představuje významný mezičlánek, který umožňuje alternativní formu uložení trestu, například před možným umístěním dospívajícího do stacionární nebo rezidenční služby. Dále cílí na klientovo aktivní zapojení do programu, které je následně reflektováno v závěrečné zprávě, na základě které instituce rozhodují o dalším osudu klienta.

Do celého procesu jsou aktivně přizýváni i zákonní zástupci klientů. Vychází to obecně z nezletilosti cílové skupiny programu (14–17 let), ale i ze specifik, která je pro dospívající klienty třeba zohlednit. Například ve způsobu naplňování individuálních potřeb vycházejících z vývojového stádia jedince. Ve všech bio-psycho-socio-spirituálních oblastech jsou děti a dospívající ve velké míře odkázáni na své okolí, které jim má být v jednání příkladem, či nápomocné v dosažení těchto potřeb vlastním přičiněním. V opačném případě může dojít k jejich potlačení či opomenutí a dospívající může pociťovat nepochopení a nespokojenost, které vedou k frustraci a mohou vyústit v rebelii. Ať už vůči sobě, svému blízkému okolí, tak vůči autoritám. Zmíněná rebelie může vlivem frustrace stupňovat až v rizikové jednání (Matoušek, Matoušková, 2011).

Efektivní práce k dosažení změny chování u dospívajících, kteří vykazují rizikové chování, tak spočívá v pozitivním příkladu, jasnějším vedení ze strany autorit a zároveň v aktivním naslouchání a pochopení. Proces musí obsahovat prvky kontroly i pomoci – tedy vhodný poměr direktivní a nedirektivní práce, která se zaměřuje na chování i intrapersonální procesy (Matoušek, Kroftová, 2003).

Právě i z těchto důvodů není program zacílený jen na změnu rizikového chování, ale podporuje začleňování dospívajících do skupiny vrstevníků (potažmo do společnosti), motivuje k zodpovědnosti, větší samostatnosti, změně životního stylu a ve velké míře se snaží působit preventivně na všech zmíněných úrovních.

Aktuální podoba programu má za sebou více jak 13 let vývoje, který započal v květnu roku 2009 během zahraniční stáže pracovníků Prev-Centrum, z.ú. v Nizozemí. Inspirací pro vznik programu byl projekt Youth Teams (Jongerenteams) organizace Actium, která v rámci projektu úzce spolupracuje s městskou policií v Utrechtu a je realizován již od poloviny 80. letech. Koncepce projektu vychází ze „začarovaného kruhu“ opakovaného přecházení mladistvých mezi vazbou a kriminální subkulturou ulice. Projekt je zaměřen na zlepšení sociálních schopností mladých (práce s agresivitou, společensky žádoucím vystupováním, atp.), resocializaci formou práce v důsledku získávání pracovních návyků a obecně ke stabilizování života klientů mimo struktury kriminálního podsvětí (prostituce, drogy, krádeže). Organizace Actium má ve svém projektu například i smlouvu s obchodními centry, kde týmy klientů pracují pod dohledem jako pomocné síly (Wimmer, 2009).

Po návratu pracovníků ze stáže docházelo k sestavování pilotního ověřovacího programu, který byl inspirovaný projektem Youth Team, ale zároveň odpovídal podmínkám a potřebám cílové skupiny dospívajících v České republice. V září roku 2011 se začala poprvé vytvářet první podoba metodiky a obsahu programu UNCLE, která již zahrnovala spolupráci s dalšími institucemi pracujícími s mladistvými klientky v konfliktu se zákonem, či společenskými normami. V prosinci roku 2011 byl spuštěn vůbec první „cyklus“ pilotního programu UNCLE.

Od pilotní podoby programu došlo k mnoha změnám a každý rok se pracovníci snaží reagovat a zohledňovat nové trendy a tendence, které se objevují u dospívajících klientů. V praxi se to odráží především na aktualizaci témat skupinových setkání. Dohromady 12 tematických bloků je zaměřených na oblast pedagogickou, primárně (nebo sekundárně) preventivní, sebepoznávací a praktickou. Posloupnost témat není ustálená a aktivity vycházejí z principů sociální práce a zážitkové pedagogiky.

S klienty programu je v rámci uceleného sociálně terapeutického programu pracováno na několika úrovních. Na úrovni jednotlivce má dospívající možnost prostřednictvím důvěrného vztahu se svým garantem pracovat na sobě samém – především formou individuálních konzultací, které jsou zaměřené na práce s emocemi a posílení sebeuvědomění. Na úrovni skupiny dochází k nácviku komunikace v konfliktních situacích, tréninku asertivního jednání anebo relaxačním technikám.

Z toho důvodu, že má cílová skupina programu zkušenost s přestupky nebo přečiny, je do programu zařazen také opakovaný kontakt s pracovníky útvaru Městské policie hl. m. Prahy. Účelem této spolupráce je výchovné působení pracovníků tak, aby klienti získali náhled na své chování z pohledu práce samotné Policie České republiky a mohli tak lépe pochopit, proč je jejich chování ve společnosti nežádoucí. Na základě této zkušenosti pak své chování již neopakovali.

Absolvování sociálně terapeutického programu UNCLE může být doporučeno nebo nařízeno kurátorem pro děti a mladistvé, anebo jako tzv. výchovná povinnost, kterou může udělit soud pro mládež. Také v případě přípravného řízení státním zástupcem (§18 odst.1 písm. g zákona č.218/2003 Sb. o soudnictví ve věcech mládeže).

Pro dokreslení aktuální situace ve věci kriminality mladistvých klientů v České republice ze statistik za roky 2016–2021 vyplívá, že kriminalita mládeže má sestupnou tendenci, což je nepochybně pozitivní zjištění. Ohledně typizace páchané kriminality, převládá kriminalita majetková (486 mladistvých), následuje kriminalita násilná (355 mladistvých) a poté mravnostní kriminalita (212 mladistvých). Ve většině případů pachatelů se jedná o chlapce. Dívky jsou zastoupeny výrazně méně (Statistické přehledy kriminality, 2022).

Hlavními přínosy programu je podpora dospívajících při zvládání nepříznivých životních událostí a přijetí důsledků rizikového či antisociálního jednání. Dále pak předávání relevantních informací, ze kterých následně vychází schopnost dospívajících rozlišit mezi společensky přijatelným a nepřijatelným chováním a tím snížit bezprostřední sociální rizika vyplývajících z životního stylu a konfliktního chování. Zároveň se program snaží o aktivizaci dospívajících k prosociálním činnostem, minimalizaci rizikových faktorů chování cílové skupiny a především využití chráněného prostoru k řešení obtížných životních situací.

Program probíhá celoročně, s výjimkou letních prázdnin. Skupina je uzavřená, v průběhu jednotlivých cyklů proto není možný vstup nových klientů. Skupinová setkání probíhají 1x týdně ve čtvrtek v čase 16:30 – 18:30. Individuální konzultace 1x za 14 dní v rozsahu 60 minut. V případě zájmu o program či jakýchkoliv dotazů se na nás neváhejte obrátit.

Citace:

Matoušek, O., Kroftová, A. (2003). Mládež a delikvence: možné příčiny, struktura, programy prevence kriminality mládeže. Praha: Portál.

Matoušek, O., Matoušková, A. (2011) Mládež a delikvence: možné příčiny, struktura, programy prevence kriminality mládeže. Praha: Portál.

Statistické přehledy kriminality za rok 2021, Policie ČR. Retrieved 12.5.2023 from: https://www.policie.cz/clanek/statisticke-prehledy-kriminality-za-rok-2021.aspx

Wimmer, L. (2009). Práce s mládeží v Nizozemsku: Práce s mládeží – nizozemská inspirace pracovníků z o.s. Prev-Centrum a Proxima Sociale o.s.. Oborový portál o nízkoprahových sociálních službách a zařízeních [online]. Retrieved 12.5.2023 from: https://archiv.streetwork.cu/index.php?option=com_content&task=view&id=2602

Zákon č. 218/2003 Sb., o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeže a o změně některých zákonů (zákon o soudnictví ve věcech mládeže).