Zúčastnili jsme se 10. Adiktologické konference Středočeského kraje hned se dvěma příspěvky (o chemsexu a o neosobním sexuálním chování).
Bohužel jsme nemohli slyšet všechny příspěvky, které na konferenci zazněly. Dozvěděli jsme se hodně o specifických potřebách gamblerů v terapii (vedle znovunalezení vlastních emocí, jak o tom mluvila M. Frouzová, také podpora v hospodaření s financemi), o tom, jak zacházet se lhaním (u gamblerů připomíná bájivou lhavost, jak o tom mluvil M. Ambrož) a o vedení skupin pro hráče a jejích příbuzné (J. Koreš). F. Jírový se věnoval tomu, jak se pracuje s gamblery v terapeutických komunitách – ukazuje se, že většina komunit praktikuje více nebo méně specifický přístup k hráčům. Hodně příspěvků se věnovalo prevenci rizikového chování, a to jak v oblasti používání internetu (sociální sítě, dark web), tak v oblasti látkových závislosti (studie ESPAD prezentována P. Chomynovou), nebo sekt a nových náboženských hnutí (Z. Vojtíšek mluvil o psychické manipulaci a o tom, že znalost vlastních potřeb a vlastní spirituality pomáhá mladým lidem k odolnosti vůči manipulaci). Zajímavá byla úvaha o podmíněné a nepodmíněné lásce od M. Frouzové – nedosycení nepodmíněnou láskou v dětství u mnoha klientů vede k tomu, že v dospělosti neumí dávat a přijímat podmíněnou lásku. Na konferenci panovala vstřícná a přátelská atmosféra, diskuze k příspěvkům byly velmi vlídné a zároveň podnětné.