Pro koho je program určen?

Program je realizován v období uzavření škol v důsledku pandemie Covid-19.

Programy jsou určeny pro běžné třídní kolektivy, které nevykazují zvýšenou míru výskytu rizikového chování.

Cílovou skupinou jsou žáci na 1. stupni (od 2. ročníku) a 2. stupni základních škol, studenti gymnázií, středních škol a středních odborných učilišť.

Jak program probíhá?

Program je realizován v online formě na platformě, kterou škola využívá v rámci distanční výuky (Google Meets, Microsoft Teams, Zoom aj.). Ve třídě se realizuje blok primární prevence, který trvá 2 vyučovací hodiny.

Program je veden interaktivní formou, využívá se psychosociálních aktivit modifikovaných pro práci v online prostředí, využívají se metodické materiály (pracovní listy, videa…) a další online platformy (Kahoot!, Google formuláře…), věnuje se prostor diskuzím, žáci či studenti pracují individuálně i ve skupinách. Náplní programu jsou zejména tato témata:

 • problematika užívání návykových látek (legální i nelegální návykové látky, účinky, rizika) a jiných forem závislostního chování (př. gambling, závislost na PC hrách)
 • rasismus, xenofobie
 • agresivita, šikana a další formy násilného chování
 • poruchy příjmu potravy (mentální anorexie, mentální bulimie, přejídání, obezita)
 • dospívání, partnerské vztahy, sexuální problematika, rizikové sexuální chování
 • kyberšikana, bezpečný pohyb ve virtuálním světě
 • dospívání, dospělost, přechod na SŠ
 • masová média a společnost
 • spiritualita, náboženství, sekty
 • podpora osobnostního rozvoje (posilování sebejistoty, zvládání konfliktních situací, práce s emocemi, efektivní komunikace, sebepoznání, schopnost čelit sociálnímu tlaku, rozvíjení spolupráce ve třídě)
 • podpora zdravého životního stylu (nabídka pozitivních alternativ pro trávení volného času)

Školy si mohou vybírat z široké nabídky témat programů, která jsou uzpůsobena věku žáků a studentů i potřebám jednotlivých třídních kolektivů. Témata jsou průběžně aktualizována.

Cíle programu

 • Předání znalostí, dovedností a postojů podporujících zdravý životní styl.
 • Podpora cílové skupiny v tom, aby tyto znalosti, dovednosti a postoje dokázala uplatnit ve svém chování nejen v době realizace programu, ale i v budoucnosti.
 • Seznámení s možnostmi řešení obtížných situací včetně možností, kam se obrátit v případě problému.
 • Rozvoj psychosociálních dovedností – navazování zdravých vztahů, schopnost čelit tlaku vrstevníků, dovednost rozhodovat se samostatně, efektivně řešit konflikty apod.
 • Podporovat a nabízet zdravé alternativy trávení volného času.

Kdo program zajišťuje?

Lektory programu jsou studenti i absolventi vyšších odborných a vysokých škol humanitního zaměření Lektory programu jsou studenti a absolventi vyšších odborných a vysokých škol humanitního zaměření (zejm. oborů speciální pedagogika, sociální práce, sociální pedagogika, psychologie a adiktologie), kteří absolvují zaškolení zaškolení v rozsahu 20 hodin a Kurz Interaktivní práce se skupinou – školní třídou se zaměřením na primární prevenci v rozsahu 80 hodin. V průběhu spolupráce jsou lektoři dále vzděláváni a to formou intervizí, hospitací, metodických setkání, tematických přednášek a supervizí.

Kontakt

Pokud máte jakékoli dotazy týkající se programu nebo máte zájem program objednat, neváhejte a obraťte se na nás na tel. číslech 242 498 335, 776 619 505 nebo na e-mailu vedouci.prevence@prevcentrum.cz.

Tento obrázek nemá vyplněný atribut alt; název souboru je Online-Vero-II-1024x768.jpg.