Autorka: Mgr. Hana Švůgerová

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Suterén (dále jen NZDM Suterén) funguje pod organizací Prev-Centrum, z.ú. od roku 2002 (dříve pod názvem Centrum komunitních aktivit). V průběhu let došlo k postupnému rozšíření NZDM Suterén o dva další programy. Od roku 2011 byl zařazen sociálně terapeutický program UNCLE pro dospívající od 14 do 17 let, kteří mají konflikt se zákonem. Tito dospívající absolvují program na doporučení/nařízení kurátora pro děti a mládež, anebo jako tzv. výchovnou povinnost. „Soud pro mládež a v přípravném řízení státní zástupce může mladistvému uložit výchovnou povinnost, kterou stanoví, aby zejména podrobil se ve svém volném čase vhodnému programu sociálního výcviku, psychologickému poradenství, terapeutickému programu, vzdělávacímu, doškolovacímu, rekvalifikačnímu nebo jinému vhodnému programu k rozvíjení sociálních dovedností a osobnosti mladistvého, který není probačním programem“ (§18 odst.1 písm. g zákona č.218/2003 Sb. o soudnictví ve věcech mládeže). Tento sociálně terapeutický program považujeme za vhodný, protože kombinuje práci individuální se skupinovou a koresponduje s tématy, která jsou pro život dospívajícího aktuální a podstatná (rozhodování a role, násilí a agresivita, emoce, sexualita a zdraví a jiné).

Přibližně od roku 2015 začaly v NZDM Suterén převládat témata legálních i nelegálních návykových látek převyšující kapacity kontaktní práce v NZDM  a začala se rodit myšlenka adiktologické péče pro děti a mládež.

V roce 2017 tedy vznikla a v prosinci téhož roku byla odborně certifikována Adiktologická ambulance pro děti a dospívající od 10 do 18 let jako součást NZDM Suterén. Potřeba založit takovou ambulanci koresponduje s informacemi z Výroční zprávy o stavu ve věcech drog ČR za rok 2019, ve které je uvedeno, že „v posledních letech narůstá počet nelékařských adiktologických ambulancí“ (Mravčík a kol., 2020). I přes snahy zakládat adiktologické ambulance pro děti a dospívající se jeví jejich počet v ČR jako nedostatečný. „Od listopadu 2018 funguje Sekce dětské a dorostové adiktologie SNN ČLS JEP (Sekce DaDA). Ta na stránkách věnovaných síti pracovišť dětské a dorostové adiktologie v září 2020 uváděla celkem 69 adiktologických ambulantních programů pro děti a dorost, z nichž však většina nepatří mezi ambulance specializované výhradně na tuto věkovou cílovou skupinu“ (Mravčík a kol., 2020). V roce 2021 evidujeme v ČR 10 adiktologických ambulancí zaměřených výhradně na děti a dorost (Chomynová a kol, 2022).

Výše zmiňované programy jsou v Prev-Centrum, z.ú. integrální součástí standardní sociální služby NZDM, respektive rozšiřují možnosti péče o ohrožené děti a mladistvé. Takový systém služeb s rozlišením vstupních podmínek umožňuje prostup klienta jednotlivými segmenty dle jeho potřeb, motivace, možností a specifik. Umožňuje tak podchytit a pracovat s obtížně dostupnou cílovou skupinou rizikové mládeže, klienty motivovat ke změně a udržet je v kontaktu se službou. V praxi se daří zachytit klienty, kteří přichází do NZDM Suterén za účelem trávení volného času, avšak po navázání vztahu s kontaktním pracovníkem anebo ostatními klienty zjišťují, že mohou tento prostor využít ve svůj prospěch a řešit s pracovníky své obtíže. Takovým klientům, majícím potíže z oblasti závislostí je nabízena adiktologická péče, pakliže jsou motivováni a ochotni otevřít své obtíže spolu s rodiči/zákonnými zástupci. Do adiktologické ambulance se mohou klienti objednávat také přímo, avšak po anamnesticko diagnostické fázi (která trvá 5 individuálních konzultací) mohou být opětovně zařazeni do NZDM Suterén. Dobrou praxi vnímáme zejména u obtíží spojených s nelátkovými závislostmi (nadměrné užívání PC, mobilního telefonu apod.). Tyto děti jsou do NZDM Suterén zařazovány zejména z důvodu potřeby socializace, kontaktu s vrstevníky, je jim nabízen bezpečný prostor nejen pro trávení volného času, ale zejména pro nácvik sociálních a komunikačních dovedností a interakcí, které mezi dětmi přirozeně vznikají. Děti a dospívající jsou zde zároveň pod odborným dohledem adiktologa anebo psychologa. Uživatelé návykových látek, kteří nejsou motivováni anebo se nachází v rámci kola změny (Prochaska, DiClemente) ve fázi prekontemplace jsou v rámci NZDM Suterén průběžně motivováni anebo jsou edukováni v oblasti harm reduction, a to zejména v případě nikotinu, THC a alkoholu. Toto propojení NZDM s adiktologickou ambulancí považujeme za klíčové zejména z důvodu podchycení co nejvíce dětí a mladistvých, kteří jsou ohroženi rizikovým chováním. Tyto děti mohou přicházet do NZDM Suterén anonymně a je možné je tak včas podchytit a motivovat ke změně stávajícího způsobu chování. Tento model považujeme za funkční a nadčasový, zároveň si však uvědomujeme, že klade velký důraz na vzdělání kontaktních pracovníků NZDM. Na situaci v oblasti užívání návykových látek anebo netolismu je třeba reagovat rychle a přizpůsobovat se potřebám dospívajících a není možné v tomto ohledu čekat na pružnou reakci ze strany systému v oblasti vzniku samostatných adiktologických ambulancí pro děti a dospívající, které budou zejména z důvodu zvyšujícího se nárůstu obtížích spojených s netolismem jistě výzvou dalších let. Na dětskou a dorostovou adiktologickou péči bude potřeba v dalších letech cílit, jak vychází ze Souhrnné zprávy o závislostech v ČR 2021, kde zaznívá mimo jiné mezi doporučeními „rozšířit síť služeb a programů o nově řešená témata a cílové skupiny (multidisciplinární týmy, metoda case-managementu, peer programy, participativní programy, dětská a dorostová péče, housing first, podpora bydlení a zaměstnávání, služby pro seniory, služby pro rodiče s dětmi s adiktologickou zátěží, služby pro osoby se zdravotním handicapem, programy sociální stabilizace a služby pro pacienty s duální diagnózou atd.), (Chomynová a kol., 2022). Jsme tedy velmi rádi, že jsme jedno z míst napříč republikou, kde taková adiktologická ambulance pro děti a dospívající funguje.

CITACE:

CHOMYNOVÁ, P., GROHMANNOVÁ, K., JANÍKOVÁ, B., ROUS, Z., ČERNÍKOVÁ, T., CIBULKA, J., MRAVČÍK, V. 2022. Souhrnná zpráva o závislostech v České republice 2021 [Summary Report on Addictions in the Czech Republic in 2021] CHOMYNOVÁ, P. (Ed.). Praha: Úřad vlády České republiky.

MRAVČÍK, V., CHOMYNOVÁ, P., GROHMANNOVÁ, K., JANÍKOVÁ, B., ČERNÍKOVÁ, T., ROUS, Z.,CIBULKA, J., FIDESOVÁ, H., VOPRAVIL, J. 2020. Výroční zpráva o stavu ve věcech drog v České republice v roce 2019 [Annual Report on Drug Situation in the Czech Republic in 2019] MRAVČÍK, V. (Ed.). Praha: Úřad vlády České republiky.

Zákon č. 218/2003 Sb., o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeže a o změně některých zákonů (zákon o soudnictví ve věcech mládeže).