Autorka: Mgr. Hana Švůgerová

Konference proběhla v Národní technické knihovně v pondělí 16. 5. 2022

V pondělí 16. května 2022 proběhla odborná konference u příležitosti oslav 20ti let působení organizace Prev-Centrum, z.ú. v městské části Praha 6. O tom, kam a jakým způsobem se organizace za 20 let rozvinula, prezentovali zástupci organizace formou představení jednotlivých služeb organizace se zasazením do kontextu prevence v komunitě.

Pod pojmem prevence se tak k posluchačům dostalo představení práce Programů primární prevence, která je často spojována především s prací s třídním kolektivem. Kolegyně referovaly o prevenci všeobecné, která je mezi laickou veřejností nejznámější, promluvily však také o prevenci selektivní, která je realizována právě v prostorách naší organizace a cílí na konkrétní potíže v třídním kolektivu. O dětech v kontextu sekundární prevence a také nespecifické prevenci v komunitě, která spočívá v nabídce a realizaci vhodných volnočasových aktivit v bezpečném prostředí s možností seberozvoje, pojednával  druhý blok naší konference, který představoval Nízkoprahové služby pro děti a dospívající. Po dětech, přišli na řadu také dospělí a rodiny, jejichž péči se věnuje služba Ambulantní léčba. Celou konferencí se neslo poselství, že neziskový sektor má své nenahraditelné místo v pevné struktuře městské části Praha 6, a že spolupráce organizace Prev-Centrum, z.ú. s úřadem městské části je funkční a dobře nastavená, což bylo demonstrováno příklady dobré praxe jednotlivých služeb.

Organizace Prev-Centrum, z.ú. tak mohla prostřednictvím jednotlivých příspěvků nechat nahlédnout do své práce, která si klade za cíl zlepšit kvalitu života svých klientů a to napříč službami. V závěru konference proběhla panelová diskuze, kde jsme měli možnost slyšet odborníky z řad rodinné terapie, supervize, primární prevence anebo oblasti psychiatrie a jejich pohled na vývoj, současnou podobu a vize naší organizace věnující se rizikovému chování v kontextu dynamického oboru adiktologie. Ještě jednou velice děkujeme za účast na naší oslavě/konferenci a přejeme pevné psychické zdraví pro nás i naše kolegy a klienty i do dalších let.